Folketingsbilag 23. januar 2023 - 29. januar 2023

Nye lovforslag

L 15 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af bekæmpelsesmidler og forskellige andre love. (Forhøjelse af energiafgiften på fossile brændsler for erhverv efter Aftale om grøn skattereform af 8. december 2020 og omlægning af pesticidafgiften efter Politisk aftale om sprøjtemiddelstrategi 2022-2026 m.v.).
Fremsat den 25. januar 2023

L 16 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om Den Internationale Straffedomstol og om ophævelse af lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister. (Styrkelse af inddrivelsen med henblik på at nedbringe danskernes gæld til det offentlige).
Fremsat den 25. januar 2023

L 17 Forslag til lov om gennemførelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol mellem Kongeriget Danmark og Den Franske Republik.
Fremsat den 25. januar 2023

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 16 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om Den Internationale Straffedomstol og om ophævelse af lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister. (Styrkelse af inddrivelsen med henblik på at nedbringe danskernes gæld til det offentlige).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringssvar - L 16 (pdf-version)
Høringsskema - L16 (pdf-version)

L 15 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af bekæmpelsesmidler og forskellige andre love. (Forhøjelse af energiafgiften på fossile brændsler for erhverv efter Aftale om grøn skattereform af 8. december 2020 og omlægning af pesticidafgiften efter Politisk aftale om sprøjtemiddelstrategi 2022-2026 m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringsnotat, fra skatteministeren
Høringsskema GSR 2020 (pdf-version)
Høringssvar GSR 2020 (pdf-version)

L 16 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om Den Internationale Straffedomstol og om ophævelse af lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister. (Styrkelse af inddrivelsen med henblik på at nedbringe danskernes gæld til det offentlige).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Almindelig del

Bilag

Bilag 32

Henvendelse af 23/1-23 fra Peter Fausbøll om ukrainske indregistrerede personbiler

Bilag 33

Udkast til forslag om en ny ejendomsskattelov og udkast til forslag om ændring af kildeskatteloven, lov om kommunal indkomstskat, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love

Bilag 34

Internt dokument

Bilag 35

Internt dokument

Bilag 36

Præsentationer fra gennemgang af Kommissionens arbejdsprogram med henblik på udvælgelse af forslag til en eller flere prioriterede EU-sager med relevans for Skatteudvalget i 2023 v/EU-konsulenten

Bilag 37

Præsentationer fra præsentation af Folketingets Ombudsmand og institutionens virke på skatteområdet v/ Folketingets Ombudsmand og områdechefen for Skattekontoret

Bilag 38

Orientering om udkast til forslag til lov om ændring af momsloven, chokoladeafgiftsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love og ophævelse af lov om ændring af momsloven (Indberetning af betalingsoplysninger til bekæmpelse af grænseoverskridende momssvig, omvendt betalingspligt for teleydelser, notifikationsordning i visse afgiftslove, ændring af regler om ansvarsfrihed, tydeliggørelse af praksis om skærpede bøder, oplysningspligt i forbindelse med delvis moms-fradragsret, justering af regler om udtagning, fritagelse for lønsumsafgift på energivirksomheders aktiviteter vedrørende indefrysning i forbindelse med indefrysningsordning for høje energiregninger og ændring af regler om kompetence til opkrævning af visse underholdsbidrag m.v.) og resumé heraf, fra skatteministeriet

Bilag 39

Lovudkast til forslag til lov om et loft over indtægter fra elproduktion (indtægtsloftsloven)

Bilag 40

Lovudkast til forslag til lov om midlertidigt solidaritetsbidrag

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Vil ministeren tilsende udvalget en aktuel status for arbejdet med dobbeltbeskatningsoverenskomster?

Spm. 8

Vil ministeren redegøre for, om det er korrekt, at seniorpræmien tilfalder alle undtagen årgang 1953? Og såfremt det er korrekt, hvorfor det er tilfældet?

Spm. 55

Er ministeren enig med Nobelprisvinder Joseph Stiglitz i, at der bør indføres en marginalskat på 70 pct. og en formueskat på 2-3 pct. for at bekæmpe uligheden?Der henvises til »Joseph Stiglitz: tax high earners at 70% to tackle widening inequality«, www.theguardian.com, den 22. januar 2023 (https://www.theguardian.com/news/2023/jan/22/joseph-stiglitz-economist-income-tax-high-earners-70-per-cent-inequality)

Spm. 56

Kan ministeren oplyse, om regeringen vil fjerne momsfritagelse for den folkeoplysende voksenundervisning, der varetages af oplysningsforbundene AOF, FOF, LOF og DOF samt FORA, som følge af Skattestyrelsens styresignal om momsfritagelse?

Spm. 57

Vil ministeren oplyse omfanget af forventede konkurser som følge af, at tilbagebetalingsfristerne for coronalån ikke forlænges?

Spm. 58

Vil ministeren vurdere de økonomiske konsekvenser for staten af ikke at forlænge tilbagebetalingsfristerne for coronalån, idet der bedes taget højde for de tabte indtægter fra konkurser?

Spm. 59

Vil ministeren oplyse, hvad det vil koste at forlænge tilbagebetalingsfristerne for coronalån?

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.