2022-23

Lovforslag


L 76

Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, ligningsloven og personskatteloven. (Ændring af fradragsretten for private lønforsikringer, forhøjelse af det maksimale fradrag for fagforeningskontingenter og nedsættelse af bundskatten som følge af kommunale skattestigninger).
Fremsat den: 29. marts 2023


L 75

Forslag til lov om ændring af momsloven, chokoladeafgiftsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om ændring af momsloven (Indberetning af betalingsoplysninger til bekæmpelse af grænseoverskridende momssvig, omvendt betalingspligt for teleydelser, notifikationsordning i visse afgiftslove, ændring af regler om ansvarsfrihed, tydeliggørelse af praksis om skærpede bøder, oplysningspligt i forbindelse med delvis momsfradragsret, justering af regler om udtagning, fritagelse for lønsumsafgift på energivirksomheders aktiviteter vedrørende indefrysning i forbindelse med indefrysningsordning for høje energiregninger, ændring af regler om kompetence til opkrævning af visse underholdsbidrag m.v.).
Fremsat den: 29. marts 2023


L 74

Forslag til lov om vejafgift.
Fremsat den: 29. marts 2023


L 73

Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, selskabsskatteloven, kulbrinteskatteloven og ligningsloven. (Indførelse af begrænset skattepligt ved udøvelse af visse aktiviteter i Danmarks eksklusive økonomiske zone, anvendelse af kulbrinteanlæg m.v. i forbindelse med lagring af CO2 og ændring af listen over lande, der er omfattet af defensive foranstaltninger).
Fremsat den: 29. marts 2023


L 69

Forslag til lov om et midlertidigt solidaritetsbidrag.
Fremsat den: 22. marts 2023


L 68

Forslag til lov om et loft over indtægter fra elproduktion. (indtægtsloftsloven).
Fremsat den: 22. marts 2023


L 15 A

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og forskellige andre love. (Forhøjelse af energiafgiften på fossile brændsler for erhverv efter »Aftale om Grøn skattereform« af 8. december 2020 m.v.).
Fremsat den: 21. marts 2023
Vedtaget den: 23. marts 2023


L 15 B

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af bekæmpelsesmidler. (Omlægning af pesticidafgiften efter »Politisk aftale om sprøjtemiddelstrategi 2022-2026«).
Fremsat den: 21. marts 2023
Vedtaget den: 23. marts 2023


L 61

Forslag til lov om ændring af lov om et indkomstregister, opkrævningsloven og skatteindberetningsloven. (Sanktionstiltag omfattet af tredje etape af reform af skattekontrollen).
Fremsat den: 15. marts 2023


L 53

Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og ejendomsvurderingsloven. (Indførelse af godtgørelse af tinglysningsafgift for pant tinglyst til sikkerhed for lån til udskiftning af olie- eller gasfyr med en anden opvarmningskilde, fremrykket kategorisering af visse ejendomme m.v.).
Fremsat den: 1. marts 2023
Vedtaget den: 28. marts 2023


L 17

Forslag til lov om gennemførelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol mellem Kongeriget Danmark og Den Franske Republik.
Fremsat den: 25. januar 2023
Vedtaget den: 23. marts 2023


L 16

Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om Den Internationale Straffedomstol og om ophævelse af lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister. (Styrkelse af inddrivelsen med henblik på at nedbringe danskernes gæld til det offentlige).
Fremsat den: 25. januar 2023
Vedtaget den: 23. marts 2023


L 15

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af bekæmpelsesmidler og forskellige andre love. (Forhøjelse af energiafgiften på fossile brændsler for erhverv efter Aftale om grøn skattereform af 8. december 2020 og omlægning af pesticidafgiften efter Politisk aftale om sprøjtemiddelstrategi 2022-2026 m.v.).
Fremsat den: 25. januar 2023


L 4 B

Forslag til lov om ændring af investorfradragsloven. (Fastholdelse af loft over investorfradraget).
Fremsat den: 22. december 2022
Vedtaget den: 22. december 2022


L 4 A

Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven. (Nedsættelse af afskrivningssatsen for bygninger m.v.).
Fremsat den: 22. december 2022
Vedtaget den: 22. december 2022


L 4

Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven og investorfradragsloven. (Nedsættelse af afskrivningssatsen for bygninger m.v. og fastholdelse af loft over investorfradraget).
Fremsat den: 19. december 2022


L 3

Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven, lov om kommunal ejendomsskat og ejendomsværdiskatteloven. (Forlængelse af virkningen af ejendomsvurderingen for 2020 af ejerboliger m.v.).
Fremsat den: 19. december 2022
Vedtaget den: 22. december 2022


2022-23

Lovforslag


L 13

Forslag til lov om ændring af momsloven. (Ændring af reglerne om forfattervirksomhed og kunstnerisk aktivitet).
Fremsat den: 5. oktober 2022


L 12

Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven. (Indførelse af begrænset skattepligt ved udøvelse af visse aktiviteter i Danmarks eksklusive økonomiske zone).
Fremsat den: 5. oktober 2022


L 11

Forslag til lov om gennemførelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol mellem Kongeriget Danmark og Den Franske Republik.
Fremsat den: 5. oktober 2022


L 10

Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om Den Internationale Straffedomstol og om ophævelse af lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister. (Styrkelse af inddrivelsen med henblik på at nedbringe danskernes gæld til det offentlige).
Fremsat den: 5. oktober 2022


L 9

Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, ligningsloven og afskrivningsloven. (Ændring af fradragsretten for private lønforsikringer, forhøjelse af det maksimale fradrag for fagforeningskontingenter og nedsættelse af afskrivningssatsen for bygninger m.v.).
Fremsat den: 5. oktober 2022


L 8

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af bekæmpelsesmidler og forskellige andre love. (Forhøjelse af energiafgiften på fossile brændsler for erhverv efter Aftale om grøn skattereform af 8. december 2020 og omlægning af pesticidafgiften efter Politisk aftale om sprøjtemiddelstrategi 2022-2026 m.v.).
Fremsat den: 5. oktober 2022


L 7

Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, afskrivningsloven, investorfradragsloven og forskellige andre love. (Lagerbeskatning af selskabers ejendomsavancer og fastholdelse af loft over investorfradraget).
Fremsat den: 5. oktober 2022


2021-22

Lovforslag


L 200

Forslag til lov on afgift af elektricitet, lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter og ligningsloven. (Nedsættelse af den almindelige elafgift, afskaffelse af grøn check for ikkepensionister og forhøjelse af det maksimale beskæftigelsesfradrag).
Fremsat den: 10. maj 2022
Vedtaget den: 9. juni 2022


L 196

Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Nedsættelse af rentekompensation og udvidelse af anvendelsesområdet for forrentning m.v. i sager om refusion af udbytteskat m.v., harmonisering af tidspunktet for renteberegning ved opkrævning af skatter og afgifter i visse situationer samt ændring af reglerne om regulering som følge af den endeligt opgjorte fradragsprocent for delvis fradragsret for moms m.v.).
Fremsat den: 4. maj 2022
Vedtaget den: 9. juni 2022


L 177

Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven, boafgiftsloven og dødsboskatteloven. (Justeringer af tilbagebetalingsordningen m.v.).
Fremsat den: 27. april 2022
Vedtaget den: 7. juni 2022


L 176

Forslag til lov om ændring af skatteindberetningsloven og forskellige andre love. (Gennemførelse af direktiv om ændring af direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet om indberetning og udveksling af oplysninger fra digitale platforme m.v.).
Fremsat den: 27. april 2022
Vedtaget den: 7. juni 2022


L 161

Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. (Samfundsbidrag fra den finansielle sektor og fradragsloft over lønninger).
Fremsat den: 6. april 2022
Vedtaget den: 9. juni 2022


L 121

Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Afskaffelse af fradragsret for håndværksydelser efter boligjobordningen).
Fremsat den: 9. februar 2022
Vedtaget den: 22. marts 2022


L 109

Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri, folkeoplysningsloven og lov om Danske Spil A/S. (Sammenlægning af Danske Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S).
Fremsat den: 26. januar 2022
Vedtaget den: 22. marts 2022


L 106

Forslag til lov om ændring af momsloven (Ændring af reglerne om forfattervirksomhed og kunstnerisk aktivitet, brugtmoms, momsgodtgørelse og -fritagelse for diplomater og justering af reglerne om undervisning og turistsalg m.v.)
Fremsat den: 22. december 2021


L 105

Forslag til lov om ændring af personskatteloven. (Nedsættelse af bundskatten som følge af kommunale skattestigninger).
Fremsat den: 22. december 2021
Vedtaget den: 24. februar 2022


L 89 B

Forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter og opkrævningsloven. (Regulering af antallet af cigaretter i en pakke, indførelse af afgift på nikotinprodukter, sammenlægning af afgiftssatserne for røgfri tobak, justering af betingelser for fjernsalgsregistrering for visse punktafgifter, ændring af momsloven som reaktion på covid-19-pandemien m.v.).
Fremsat den: 16. december 2021
Vedtaget den: 21. december 2021


L 89 A

Forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven. (Regulering af antallet af cigaretter i en pakke).
Fremsat den: 16. december 2021
Vedtaget den: 21. december 2021


L 74 A

Forslag til lov om ændring af sømandsbeskatningsloven og ligningsloven. (Tilpasning af sømandsfradragsordningen m.v. til EU-retten og ændring af listen over lande omfattet af defensive foranstaltninger).
Fremsat den: 16. december 2021
Vedtaget den: 21. december 2021


L 74 B

Forslag til lov om ændring af sømandsbeskatningsloven. (Bedre vilkår ved anvendelse af refusionsordningen for sandsugere).
Fremsat den: 16. december 2021
Vedtaget den: 1. marts 2022


L 96

Forslag til lov om ændring af opkrævningsloven, lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love. (Sanktioner for manglende indsendelse af materiale og tiltag til bekæmpelse af sort økonomi og stråmandskonstruktioner m.v. som led i udmøntning af aftale om anden etape af en styrket skattekontrol).
Fremsat den: 1. december 2021
Vedtaget den: 10. februar 2022


L 7 B

Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og ligningsloven. (Kompetence til godkendelse af oplysningsskemaet m.v., regnskabsføring i fremmed valuta for visse udenlandske kulbrinteskattepligtige, lempelse af kravet om udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation i visse rent danske situationer, justering af straffebestemmelsen om indgivelse af land for land-rapport, beskatning af lejeindtægter ved udlejning af helårsbolig og godkendelse af små patientforeninger for sjældne sygdomme som almenvelgørende foreninger m.v.).
Fremsat den: 23. november 2021
Vedtaget den: 25. november 2021


L 7 A

Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og ligningsloven. (Kompetence til godkendelse af oplysningsskemaet m.v., lempelse af kravet om udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation i visse rent danske situationer, justering af straffebestemmelsen om indgivelse af land for land-rapport, beskatning af lejeindtægter ved udlejning af helårsbolig og godkendelse af små patientforeninger for sjældne sygdomme som almenvelgørende foreninger m.v.).
Fremsat den: 23. november 2021
Vedtaget den: 25. november 2021


L 89

Forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven og forskellige andre love og ophævelse af lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter og opkrævningsloven. (Regulering af antallet af cigaretter i en pakke, indførelse af afgift på nikotinprodukter, sammenlægning af afgiftssatserne for røgfri tobak, justering af betingelser for fjernsalgsregistrering for visse punktafgifter, ændring af momsloven som reaktion på covid-19-pandemien m.v.).
Fremsat den: 17. november 2021


L 88

Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsvurderingsloven, dødsboskatteloven og skatteforvaltningsloven. (Fastsættelse af dækningsafgiftspromiller, stigningsbegrænsning for foreløbig opkrævning af dækningsafgift, tilpasninger vedrørende de nye ejendomsvurderinger m.v.
Fremsat den: 17. november 2021
Vedtaget den: 21. december 2021


L 75

Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven og forskellige andre love. (Korrektion af fejlindbetalinger til pensionsordninger, flytning af årets pensionsindbetalinger til andet pensionsinstitut og justeringer af bl.a. pensionsbeskatningsloven og pensionsafkastbeskatningsloven).
Fremsat den: 10. november 2021
Vedtaget den: 14. december 2021


L 74

Forslag til lov om ændring af sømandsbeskatningsloven og ligningsloven. (Tilpasning af sømandsfradragsordningen m.v. til EU-retten, bedre vilkår ved anvendelse af refusionsordningen for sandsugere og ændring af listen over lande omfattet af defensive foranstaltninger).
Fremsat den: 10. november 2021


L 73

Forslag til lov om ændring af lov om et indkomstregister, skatteindberetningsloven og skattekontrolloven. (Registersamkøring med henblik på systemudvikling og myndighedsudøvelse samt udvidet adgang til eSkatDataordning m.v.).
Fremsat den: 10. november 2021
Vedtaget den: 21. december 2021


L 72

Forslag til lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre. (Forlængelse af perioden for midlertidig nedsættelse af grundvederlag til ministre).
Fremsat den: 10. november 2021
Vedtaget den: 14. december 2021


L 9

Forslag til lov om ændring af lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19 og lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19. (Udskydelse af tilbagebetalingsfrister for låneordninger for moms, midlertidig forlængelse af maksimal varighed for betalingsordninger for skattekontoen og nedsættelse af beløbsgrænse for kreditsaldo på skattekontoen som følge af covid-19).
Fremsat den: 6. oktober 2021
Vedtaget den: 14. oktober 2021


L 8

Forslag til lov om ændring af ligningsloven og selskabsskatteloven. (Beskatningstidspunktet for visse beløb modtaget i henhold til en covid-19-hjælpepakke og for visse erstatninger og kompensationer som følge af lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink og særregel om beskatning af andelsforeninger med minkavlere m.v. som medlemmer).
Fremsat den: 6. oktober 2021
Vedtaget den: 21. december 2021


L 7

Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og ligningsloven. (Kompetence til godkendelse af oplysningsskemaet m.v., regnskabsføring i fremmed valuta for visse udenlandske kulbrinteskattepligtige, lempelse af kravet om udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation i visse rent danske situationer, justering af straffebestemmelsen om indgivelse af land for land-rapport, beskatning af lejeindtægter ved udlejning af helårsbolig og godkendelse af små patientforeninger for sjældne sygdomme som almenvelgørende foreninger m.v.).
Fremsat den: 6. oktober 2021


L 6

Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, lov om registrering af køretøjer, ligningsloven, registreringsafgiftsloven, skatteforvaltningsloven og virksomhedsskatteloven. (Ændring af den skatte- og afgiftsmæssige behandling af ladestandere til køretøjer, stramning af leasingregler for køretøjer, indførelse af særlig procedure for partshøring ved værdifastsættelse af nye og brugte køretøjer m.v. og indførelse af solidarisk hæftelse for selvanmeldere m.v.).
Fremsat den: 6. oktober 2021
Vedtaget den: 25. november 2021


L 5

Forslag til lov om gennemførelse af protokol til ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Kongeriget Danmark og Forbundsrepublikken Tyskland.
Fremsat den: 6. oktober 2021
Vedtaget den: 25. november 2021


L 4

Forslag til lov om gennemførelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Kongeriget Danmark og Ukraine.
Fremsat den: 6. oktober 2021
Vedtaget den: 25. november 2021


2020-21

Lovforslag


L 221

Forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven. (Skærpede krav til og styrket kontrol med handel og opbevaring af tobak).
Fremsat den: 28. april 2021
Vedtaget den: 3. juni 2021


L 217

Forslag til lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter og opkrævningsloven. (Indførelse af afgift på nikotinholdige væsker til e-cigaretter m.v.).
Fremsat den: 21. april 2021
Vedtaget den: 3. juni 2021


L 211

Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love. (EU-retlig tilpasning af foreningsbeskatningen, justering af reglerne for investeringsinstitutters beskatning af udbytte fra danske aktier, skattefritagelse af selvejende plejehjem og plejeboliger, forhøjelse af det skattefri bundfradrag for ydelser fra sociale fonde m.v., indberetning af udbytter af aktier m.v. registreret i en dansk værdipapircentral og kontoført af en udenlandsk kontofører og ændringer som følge af det midlertidige forbud mod hold af mink m.v.).
Fremsat den: 14. april 2021


L 208

Forslag til lov om ændring af lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med covid-19, lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19 og lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19. (Udvidelse af A-skattelåneordningen og momslåneordningen som følge af covid-19 m.v.).
Fremsat den: 13. april 2021
Vedtaget den: 27. april 2021


L 178

Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven og lov om afgift af svovl. (Forhøjelse af grænsen for straksafskrivning m.v., midlertidig forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for nye driftsmidler, forlængelse af den midlertidige forhøjelse af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed og forlængelse af bundfradrag i svovlafgiften).
Fremsat den: 24. februar 2021
Vedtaget den: 13. april 2021


L 166

Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19, lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med covid-19 og lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19. (Udskydelse af betalingsfrister for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, udvidelse af A-skattelåneordningen og udvidelse af momslåneordningen som følge af covid-19 m.v.).
Fremsat den: 10. februar 2021
Vedtaget den: 23. februar 2021


L 161

Forslag til lov om ændring af ligningsloven og lov om spil. (Lempelse af BoligJobordningen i 2021, skattefritagelse af visse arbejdsgiverbetalte gavekort til oplevelsesøkonomi i 2021, af arbejdsgiverbetalte covid-19-test m.v. og af tilbagebetalt covid-19-støtte og nedsættelse af procentsatsen for det særlige bidrag til hestevæddeløbssporten).
Fremsat den: 10. februar 2021
Vedtaget den: 23. marts 2021


L 150

Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kildeskatteloven og selskabsskatteloven. (Fastsættelse af defensive foranstaltninger mod lande på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner).
Fremsat den: 27. januar 2021
Vedtaget den: 20. april 2021


L 149

Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst med Trinidad og Tobago.
Fremsat den: 27. januar 2021
Vedtaget den: 20. april 2021


L 139 B

Forslag til lov om ændring af opkrævningsloven. (Udskydelse af betalingsfrist for registreringsafgift af motorkøretøjer i forbindelse med covid-19).
Fremsat den: 26. januar 2021
Vedtaget den: 9. februar 2021


L 139 A

Forslag til lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med covid-19.
Fremsat den: 26. januar 2021
Vedtaget den: 26. januar 2021


L 142

Forslag til lov om ændring af personskatteloven. (Nedsættelse af bundskatten som følge af kommunale skattestigninger).
Fremsat den: 20. januar 2021
Vedtaget den: 23. marts 2021


L 139

Forslag til lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt udskydelse af betalingsfrist for registreringsafgift af motorkøretøjer i forbindelse med covid-19.
Fremsat den: 15. januar 2021


L 137

Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, momsloven, opkrævningsloven og forskellige andre love. (Sanktioner for manglende indsendelse af oplysninger og tiltag til bekæmpelse af organiseret svig m.v. som led i udmøntning af aftale om styrket skattekontrol).
Fremsat den: 13. januar 2021
Vedtaget den: 22. april 2021


L 133

Forslag til lov om ændring af dødsboskatteloven og kildeskatteloven. (Indgreb mod skatteundgåelse ved overtagelse af virksomhed i virksomhedsordningen).
Fremsat den: 22. december 2020
Vedtaget den: 1. juni 2021


L 131

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af ledningsført vand og lov om vandforsyning m.v. (Forhøjelse af vandafgiften og ophævelse af bestemmelser om drikkevandsbidraget).
Fremsat den: 22. december 2020
Vedtaget den: 26. januar 2021


L 107 B

Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. (Adgang til fravalg af den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld, ændring af vurderingsterminen for vurderingsåret 2021 og andre tilpasninger på ejendomsområdet samt ændring af beregningsgrundlaget for tinglysningsafgift og indførelse af særordning for godtgørelse af for meget betalt tinglysningsafgift m.v.).
Fremsat den: 18. december 2020
Vedtaget den: 21. december 2020


L 107 A

Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. (Ansættelse af grundværdier for erhvervsejendomme m.v.).
Fremsat den: 18. december 2020
Vedtaget den: 23. februar 2021


L 32 B

Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven. (Bemyndigelse til skatteministeren til at pålægge erhvervsdrivende indberetningspligt om udbuds- og salgspriser m.v.).
Fremsat den: 18. december 2020
Vedtaget den: 21. december 2020


L 32 A

Forslag til lov om ændring af lov om et indkomstregister, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love. (Skærpet indsats mod vanvidskørsel og styrkelse og tilpasning af regler på motorområdet m.v.).
Fremsat den: 18. december 2020
Vedtaget den: 21. december 2020


L 30 A

Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven og ligningsloven. (Midlertidig forhøjelse af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed og af bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger).
Fremsat den: 18. december 2020
Vedtaget den: 21. december 2020


L 30 B

Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven. (Selskabsskattefritagelse af Fonden).
Fremsat den: 18. december 2020
Vedtaget den: 21. december 2020


L 129

Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Ændring af registreringsafgiften af person- og varebiler og motorcykler, ophævelse af tillæg og fradrag for energieffektivitet, forhøjelse af brændstofforbrugsafgiften og vægtafgiften og omlægning af brændstofforbrugsafgiften til co2-basseret afgift, justering af beskatning af fri bil og forhøjet deleøkonomisk bundfradrag for privat udlejning af nul- og lavemissionsbiler, forlængelse af ordning med lav afgift på el til erhvervsmæssig opladning af eldrevne køretøjer m.v.
Fremsat den: 18. december 2020
Vedtaget den: 9. februar 2021


L 69 C

Forslag til lov om ændring af ligningsloven, pensionsbeskatningsloven, skatteindberetningsloven og forskellige andre love. (Justering af medarbejderaktieordningen for nye, mindre virksomheder, smidiggørelse af forskellige pensionsbeskatningsregler og indberetning af skattepligtige udbetalinger fra finansielle virksomheder til deres kunder m.v.)
Fremsat den: 15. december 2020
Vedtaget den: 21. december 2020


L 69 A

Forslag til lov om ændring af ligningsloven, pensionsbeskatningsloven, skatteindberetningsloven og forskellige andre love. (Justering af medarbejderaktieordningen for nye, mindre virksomheder, smidiggørelse af forskellige pensionsbeskatningsregler og indberetning af skattepligtige udbetalinger fra finansielle virksomheder til deres kunder m.v.)
Fremsat den: 15. december 2020
Vedtaget den: 21. december 2020


L 69 B

Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om finansiel virksomhed. (Tidsbegrænset mulighed for afgiftsfrit at udtage unoterede kapitalandele og andele i alternative investeringsfonde, som forvaltes af en registreret forvalter, fra aldersopsparinger).
Fremsat den: 15. december 2020
Vedtaget den: 21. december 2020


L 119

Forslag til lov om ændring af toldloven. (Tilpasning af toldloven til EU’s moderniserede pengeforordning m.v.).
Fremsat den: 9. december 2020
Vedtaget den: 27. maj 2021


L 107

Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. (Adgang til fravalg af den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld, fastsættelse af grundværdier for erhvervsejendomme m.v. og andre tilpasninger på ejendomsområdet samt ændring af beregningsgrundlaget for tinglysningsafgift og indførelse af særordning for godtgørelse af tinglysningsafgift m.v.).
Fremsat den: 20. november 2020


L 106

Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om afgifter af spil, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love. (Genindførelse af emballageafgift på pvc-folier, forhøjelse af afgiftssatsen for væddemål og onlinekasino samt afskaffelse af skattefordel ved forældrekøb i virksomheds- og kapitalafkastordningerne).
Fremsat den: 18. november 2020
Vedtaget den: 21. december 2020


L 90

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og forskellige andre love. (Udmøntning af dele af Klimaaftalen for energi og industri m.v. 2020 m.v.).
Fremsat den: 12. november 2020
Vedtaget den: 21. december 2020


L 89

Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven. (Implementering af skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav til medlemsstaternes CFC-regler).
Fremsat den: 11. november 2020
Vedtaget den: 3. juni 2021


L 88

Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger og selskabsskatteloven. (Udbyttebeskatning af visse udbetalinger fra kontoførende investeringsforeninger, som medfører ændringer i modtagernes ejerandele, beskatning ved et selskabs skift af status til investeringsselskab og skattepligt for investeringsselskaber af visse renter og kursgevinster)
Fremsat den: 11. november 2020
Vedtaget den: 23. marts 2021


L 87

Forslag til lov om Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område.
Fremsat den: 11. november 2020
Vedtaget den: 21. december 2020


L 75

Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19 og lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19. (Genåbning af låneordning vedrørende moms og lønsumsafgift som følge af covid-19).
Fremsat den: 4. november 2020
Vedtaget den: 12. november 2020


L 74

Forslag til lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre. (Forlængelse af perioden for midlertidig nedsættelse af grundvederlag til ministre).
Fremsat den: 4. november 2020
Vedtaget den: 15. december 2020


L 69

Forslag til lov om ændring af ligningsloven, pensionsbeskatningsloven, skatteindberetningsloven og forskellige andre love. (Justering af medarbejderaktieordningen for nye, mindre virksomheder, smidiggørelse af forskellige pensionsbeskatningsregler og indberetning af skattepligtige udbetalinger fra finansielle virksomheder til deres kunder m.v.).
Fremsat den: 30. oktober 2020


L 68

Forslag til lov om afgift af polyvinylklorid og ftalater (pvc-afgiftsloven).
Fremsat den: 30. oktober 2020
Vedtaget den: 17. december 2020


L 32

Forslag til lov om ændring af lov om et indkomstregister, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love. (Skærpet indsats mod vanvidskørsel samt styrkelse og tilpasning af regler på motorområdet m.v.).
Fremsat den: 7. oktober 2020


L 31

Forslag til lov om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter. (Ligedeling og individuel indkomstaftrapning af børne- og ungeydelsen og ligedeling af den supplerende grønne check m.v.).
Fremsat den: 7. oktober 2020
Vedtaget den: 10. december 2020


L 30

Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og selskabsskatteloven. (Midlertidig forhøjelse af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed og midlertidig forhøjelse af bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger samt selskabsskattefritagelse af Fonden).
Fremsat den: 7. oktober 2020


L 29

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. (Beskatning ved overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde).
Fremsat den: 7. oktober 2020
Vedtaget den: 3. december 2020


L 28

Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Justering af definitionen af fast driftssted, fradrag for endelige underskud i udenlandske datterselskaber m.v., tydeliggørelse af muligheden for skønsmæssige ansættelser ved transfer pricing-forhøjelser og ændring af opbevaringsperiode for grundlaget for indberetning af finansielle konti m.v.).
Fremsat den: 7. oktober 2020
Vedtaget den: 3. december 2020


L 4

Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og forskellige andre love. (Gennemførelse af direktiv om at imødekomme det akutte behov for at udsætte visse frister for indgivelse og udveksling af oplysninger på beskatningsområdet på grund af covid-19-pandemien og ændring af ikrafttrædelse af ændring af håndtering af A-skat m.v. i forbindelse med udbetaling fra feriegarantiordninger m.v.).
Fremsat den: 6. oktober 2020
Vedtaget den: 22. oktober 2020


2019-20

Lovforslag


L 199

Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Yderligere udskydelse af betalingsfrister for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, udskydelse af angivelses- og betalingsfrister for moms, forlængelse af afgiftsperioder for moms samt midlertidige lempelser af regler om fuld skattepligt, regler om lemeligere beskatning af udenlandsk lønindkomst og regler om forskerskatteordningen som følge af covid-19 m.v.).
Fremsat den: 2. juni 2020
Vedtaget den: 9. juni 2020


L 165 A

Forslag til lov om ændring af aktiesparekontoloven. (Forhøjelse af loftet for indskud på aktiesparekontoen).
Fremsat den: 26. maj 2020
Vedtaget den: 28. maj 2020


L 165 B

Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, selskabsskatteloven og skatteindberetningsloven. (Genindførelse af skattefriheden ved investering i danske obligationsbaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning m.v.).
Fremsat den: 26. maj 2020
Vedtaget den: 28. maj 2020


L 194

Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. (Lempelse af ejendomsbeskatningen, videreførelse af den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld, tilpasninger vedrørende tilbagebetalingsordningen og beregningsgrundlaget for grundskyld m.v.).
Fremsat den: 20. maj 2020
Vedtaget den: 25. juni 2020


L 175

Forslag til lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19.
Fremsat den: 21. april 2020
Vedtaget den: 30. april 2020


L 174

Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, pensionsbeskatningsloven og lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. (Restanceinddrivelsesmyndighedens håndtering af fordringer med dataproblemer, forældelse m.v. samt fradrag for seniormedlemskabskontingent i arbejdsløshedskasser).
Fremsat den: 16. april 2020
Vedtaget den: 28. maj 2020


L 165

Forslag til lov om ændring af aktiesparekontoloven, kildeskatteloven, selskabsskatteloven og skatteindberetningsloven. (Forhøjelse af loftet for indskud på aktiesparekontoen og genindførelse af skattefriheden ved investering i danske obligationsbaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning m.v.).
Fremsat den: 31. marts 2020


L 156

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. (Beskatning ved overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde).
Fremsat den: 26. marts 2020


L 155

Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven og forskellige andre love. (Ligestilling af kakaodrikke med kakaomælk m.v.).
Fremsat den: 26. marts 2020
Vedtaget den: 28. maj 2020


L 137

Forslag til lov om ændring af momsloven, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven og lov om afgifter af spil. (Modernisering af momsreglerne for grænseoverskridende handel med varer og ydelser solgt til forbrugere i EU, digitale salgsregistreringssystemer, håndtering af A-skat m.v. i forbindelse med udbetaling fra feriegarantiordninger m.v. og udskydelse af ikrafttrædelsestidspunktet for den digitale logbog m.v.).
Fremsat den: 17. marts 2020
Vedtaget den: 28. maj 2020


L 134

Forslag til lov om midlertidig udskydelse af betalingsfrister for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister for moms m.v.
Fremsat den: 13. marts 2020
Vedtaget den: 17. marts 2020


L 91 C

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven, ligningsloven og personskatteloven. (Ophævelse af hovedaktionærnedslaget, beskatning af fri bil ved genberegning af registreringsafgiftspligtig værdi og nedsættelse af bundskatten).
Fremsat den: 28. januar 2020
Vedtaget den: 30. januar 2020


L 91 A

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven, ligningsloven og personskatteloven. (Ophævelse af hovedaktionærnedslaget, beskatning af fri bil ved genberegning af registreringsafgiftspligtig værdi og nedsættelse af bundskatten).
Fremsat den: 28. januar 2020
Vedtaget den: 30. januar 2020


L 91 B

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven, ligningsloven og personskatteloven. (Ophævelse af hovedaktionærnedslaget, beskatning af fri bil ved genberegning af registreringsafgiftspligtig værdi og nedsættelse af bundskatten).
Fremsat den: 28. januar 2020
Vedtaget den: 30. januar 2020


L 97

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af tinglysning af ejer- og panterettigheder m.v. (tinglysningsafgiftsloven), emballageafgiftsloven, lov om afgift af bekæmpelsesmidler og forskellige andre love. (Indeksering af de faste tinglysningsafgifter og en række miljøafgifter og genindførelse af registreringsafgiften på luftfartøjer m.v.).
Fremsat den: 22. januar 2020
Vedtaget den: 27. februar 2020


L 91

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningskatningsloven, dødsboskatteloven, ligningsloven og personskatteloven. (Ophævelse af hovedaktionærnedslaget, beskatning af fri bil ved genberegning af registreringsafgiftspligtig værdi og nedsættelse af bundskatten).
Fremsat den: 20. december 2019


L 90

Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og ligningsloven. (Annullering af stigning i registreringsafgift for eldrevne køretøjer og pluginhybridbiler i 2020 samt lavere beskatning af eldrevne biler, pluginhybridbiler og brændselscelledrevne biler, der anvendes som fri bil).
Fremsat den: 20. december 2019
Vedtaget den: 30. januar 2020


L 75 A

Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v. og opkrævningsloven. (Forhøjelse af afgiften på bæreposer, engangsservice og tobak).
Fremsat den: 17. december 2019
Vedtaget den: 20. december 2019


L 75 B

Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v. og opkrævningsloven. (Forhøjelse af afgiften på bæreposer, engangsservice og tobak).
Fremsat den: 17. december 2019
Vedtaget den: 20. december 2019


L 74 B

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Forlængelse af ordning med lav afgift på el til erhvervsmæssig opladning af eldrevne køretøjer, standardsats for afgift af blyfri benzin iblandet 9,8 pct. biobrændstoffer og lovtekniske ændringer af elpatronordningen).
Fremsat den: 17. december 2019
Vedtaget den: 20. december 2019


L 74 A

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Forlængelse af ordning med lav afgift på el til erhvervsmæssig opladning af eldrevne køretøjer, standardsats for afgift af blyfri benzin iblandet 9,8 pct. biobrændstoffer og lovtekniske ændringer af elpatronordningen).
Fremsat den: 17. december 2019
Vedtaget den: 20. december 2019


L 72 A

Forslag til lov om ændring af sømandsbeskatningsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love. (Tilpasning af DIS-ordningen, refusionsordningen for sandsugere og tonnageskatteordningen til EU-retten m.v. og udvidelse af sømandsfradraget til søfolk på forsknings- og havundersøgelsesskibe).
Fremsat den: 17. december 2019
Vedtaget den: 20. december 2019


L 72 B

Forslag til lov om ændring af sømandsbeskatningsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love. (Tilpasning af DIS-ordningen, refusionsordningen for sandsugere og tonnageskatteordningen til EU-retten m.v. og udvidelse af sømandsfradraget til søfolk på forsknings- og havundersøgelsesskibe).
Fremsat den: 17. december 2019
Vedtaget den: 20. december 2019


L 71 B

Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven, ejendomsavancebeskatningsloven, ejendomsværdiskatteloven, lov om kommunal ejendomsskat og skatteforvaltningsloven. (Fastsættelse af grund- og ejendomsværdier, afgrænsning af afledt virkning af klage- og retssager, afledt skattemæssig virkning ved ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderinger, samtidighed for ejendomsværdiskat og grundskyld samt andre tilpasninger på vurderingsområdet m.v.).
Fremsat den: 17. december 2019
Vedtaget den: 20. december 2019


L 71 A

Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven, ejendomsavancebeskatningsloven, ejendomsværdiskatteloven, lov om kommunal ejendomsskat og skatteforvaltningsloven. (Fastsættelse af grund- og ejendomsværdier, afgrænsning af afledt virkning af klage- og retssager, afledt skattemæssig virkning ved ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderinger, samtidighed for ejendomsværdiskat og grundskyld samt andre tilpasninger på vurderingsområdet m.v.).
Fremsat den: 17. december 2019
Vedtaget den: 20. december 2019


L 64 A

Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, skatteindberetningsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. (Kommunalt ejede forsyningsvirksomheders valg af privat inddrivelse, restanceinddrivelsesmyndighedens overvæltning af omkostninger på skyldner ved brug af privat inkassator til inddrivelse i udlandet og forældelse m.v. i genoptagelsessager på inddrivelsesområdet m.v.).
Fremsat den: 17. december 2019
Vedtaget den: 19. december 2019


L 64 B

Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og skatteindberetningsloven. (Ophævelse af fradragsret for renter af fordringer under inddrivelse).
Fremsat den: 17. december 2019
Vedtaget den: 19. december 2019


L 82

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. (Omlægning af beskatningen af overskudsvarme).
Fremsat den: 4. december 2019
Vedtaget den: 6. februar 2020


L 27 B

Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven og forskellige andre love. (Godtgørelse af visse punktafgifter til godkendte humanitære organisationer m.v., ændring vedrørende konsignationslagre, kædehandel og bekæmpelse af momssvig ved EU-handel, overførsel af varer til andre EU-lande, ændring af reglerne om udtagning af varer, ydelser og aktiver, præcisering af EU-regel om levering mod vederlag og værnsregel mod misbrug af særordningen for rejsebureauer m.v.).
Fremsat den: 21. november 2019
Vedtaget den: 10. december 2019


L 27 A

Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven og forskellige andre love. (Godtgørelse af visse punktafgifter til godkendte humanitære organisationer m.v., ændring vedrørende konsignationslagre, kædehandel og bekæmpelse af momssvig ved EU-handel, overførsel af varer til andre EU-lande, ændring af reglerne om udtagning af varer, ydelser og aktiver, præcisering af EU-regel om levering mod vederlag m.v.)
Fremsat den: 21. november 2019
Vedtaget den: 28. november 2019


L 76

Forslag til lov om ændring af boafgiftsloven og skatteforvaltningsloven. (Ensartet bo- og gaveafgift ved generationsskifte og indførelse af retskrav på henstand og forlænget henstandsperiode).
Fremsat den: 20. november 2019
Vedtaget den: 20. december 2019


L 75

Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v. og opkrævningsloven. (Forhøjelse af afgiften på bæreposer, engangsservice og tobak).
Fremsat den: 20. november 2019


L 74

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Forlængelse af ordning med lav afgift på el til erhvervsmæssig opladning af eldrevne køretøjer, standardsats for afgift af blyfri benzin iblandet 9,8 pct. biobrændstoffer og lovtekniske ændringer af elpatronordningen).
Fremsat den: 20. november 2019


L 73

Forslag til lov om ændring af lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. (Fastholdelse af beskatningen af fri telefon og internet m.v.).
Fremsat den: 20. november 2019
Vedtaget den: 20. december 2019


L 72

Forslag til lov om ændring af sømandsbeskatningsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love. (Tilpasning af DIS-ordningen, refusionsordningen for sandsugere og tonnageskatteordningen til EU-retten m.v. og udvidelse af sømandsfradraget til søfolk på forsknings- og havundersøgelsesskibe).
Fremsat den: 20. november 2019


L 70

Forslag til lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre. (Forlængelse af perioden for midlertidig nedsættelse af grundvederlag til ministre).
Fremsat den: 20. november 2019
Vedtaget den: 20. december 2019


L 71

Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven, ejendomsavancebeskatningsloven, ejendomsværdiskatteloven, lov om kommunal ejendomsskat og skatteforvaltningsloven. (Fastsættelse af grund- og ejendomsværdier, afgrænsning af afledt virkning af klage- og retssager, afledt skattemæssig virkning ved ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderinger, samtidighed for ejendomsværdiskat og grundskyld samt andre tilpasninger på vurderingsområdet m.v.).
Fremsat den: 20. november 2019


L 64

Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, skatteindberetningsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. (Kommunalt ejede forsyningsvirksomheders valg af privat inddrivelse, restanceinddrivelsesmyndighedens overvæltning af omkostninger på skyldner ved brug af privat inkassator til inddrivelse i udlandet, ophævelse af fradragsret for renter af fordringer under inddrivelse samt forældelse m.v. i genoptagelsessager på inddrivelsesområdet m.v.).
Fremsat den: 15. november 2019


L 49

Forslag til lov om ændring af skatteindberetningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven. (Gennemførelse af direktiv om obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet i forbindelse med indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger).
Fremsat den: 6. november 2019
Vedtaget den: 19. december 2019


L 48

Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love. (Implementering af skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav til medlemsstaternes CFC-regler, justering af definitionen af fast driftssted, fradrag for endelige underskud i udenlandske datterselskaber m.v., tydeliggørelse af muligheden for skønsmæssige ansættelser ved transfer pricing-forhøjelser og ændring af opbevaringsperiode for grundlaget for indberetning af finansielle konti m.v.).
Fremsat den: 6. november 2019


L 36

Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom og virksomhedsskatteloven. (Indførelse af en sælgerpantebrevsmodel).
Fremsat den: 8. oktober 2019
Vedtaget den: 20. december 2019


L 27

Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven og forskellige andre love. (Godtgørelse af visse punktafgifter til godkendte humanitære organisationer m.v., ændring vedrørende konsignationslagre, kædehandel og bekæmpelse af momssvig ved EU-handel, overførsel af varer til andre EU-lande, ændring af reglerne om udtagning af varer, ydelser og aktiver, præcisering af EU-regel om levering mod vederlag og værnsregel mod misbrug af særordningen for rejsebureauer m.v.).
Fremsat den: 2. oktober 2019


L 26

Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om retsafgifter og forskellige andre love. (Forenkling af regler om forældelseshåndtering, modregning ved transporter, flere skyldnere på samme fordring, eftergivelse og afskrivning, retsafgift m.v.).
Fremsat den: 2. oktober 2019
Vedtaget den: 7. november 2019


L 25

Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven, ligningsloven, selskabsskatteloven og skatteforvaltningsloven. (Videregivelse af oplysninger om diskvalificerende pensionsudbetalinger, smidiggørelse af regler for flytning af pensionsindbetalinger og justering af reglerne om omdannelse af pensionskasser til livsforsikringsselskaber m.v.).
Fremsat den: 2. oktober 2019
Vedtaget den: 20. december 2019


L 24

Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og forskellige andre love. (Styrket regelefterlevelse på motorområdet, skærpet bødepraksis ved overtrædelse af registreringsafgiftsloven og øvrige punktafgiftslove og øvrige tilpasninger af reglerne på motorområdet).
Fremsat den: 2. oktober 2019
Vedtaget den: 14. november 2019


L 23

Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven. (En ny ankenævnsstruktur og en hurtigere vej gennem klagesystemet samt ingen omkostningsgodtgørelse ved klage over tilbagekaldelser af afgørelser om refusion af udbytteskat).
Fremsat den: 2. oktober 2019
Vedtaget den: 14. november 2019


L 22

Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven og pensionsafkastbeskatningsloven. (Ophævelse af visse regler om beskatning af renter og kursgevinster og -tab på hybrid kernekapital m.v.).
Fremsat den: 2. oktober 2019
Vedtaget den: 14. november 2019


L 21

Forslag til lov om ændring af momsloven, kildeskatteloven og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. (Digitale salgsregistreringssystemer og ændring af reglerne om udstedelse af skattekort til tredjelandsstatsborgere).
Fremsat den: 2. oktober 2019
Vedtaget den: 28. november 2019


L 4

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Hovedaktionærers delsalg af aktier i selskaber med flere aktieklasser, beskatning ved nedsættelse af gæld, beskatning af kapitalfondspartnere og omdannelsesdatoen ved skattefri virksomhedsomdannelse).
Fremsat den: 1. oktober 2019
Vedtaget den: 20. december 2019


2018-19

Lovforslag


L 233

Forslag til lov om ændring af ligningsloven og kursgevinstloven. (Ophævelse af visse regler om beskatning af renter og kursgevinster og -tab på hybrid kernekapital m.v.).
Fremsat den: 3. maj 2019


L 225

Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, ligningsloven og forskellige andre love. (Indførelse af en sælgerpantebrevsmodel, forhøjelse af det skattefrie bundfradrag for ydelser fra sociale fonde m.v., ændring af opbevaringsperiode for grundlaget for indberetning af finansielle konti, udvidelse af sømandsfradraget til søfolk på forsknings- og havundersøgelsesskibe og ændring af virkningstidspunkt for udvidelse af tonnageskatteordningen med en række specialskibsaktiviteter).
Fremsat den: 10. april 2019


L 224

Forslag til lov om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter. (Ligedeling og individuel indkomstaftrapning af børne- og ungeydelsen og ligedeling af den supplerende grønne check m.v.).
Fremsat den: 10. april 2019


L 223

Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om afgift af konsum-is, momsloven og registreringsafgiftsloven. (Godtgørelse af punktafgifter til visse organisationer m.v., ændring vedr. konsignationslagre, kædehandel og bekæmpelse af momssvig ved EU-handel og ændringer vedr. import og eksport af brugte køretøjer).
Fremsat den: 10. april 2019


L 222

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af lønsum m.v. og momsloven. (Indførelse af nulmoms på elektronisk leverede aviser m.v.).
Fremsat den: 3. april 2019
Vedtaget den: 7. maj 2019


L 213

Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om retsafgifter og forskellige andre love. (Forenkling af regler om forældelseshåndtering, modregning ved transporter, flere skyldnere på samme fordring, eftergivelse og afskrivning, retsafgift m.v.).
Fremsat den: 27. marts 2019


L 212

Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven. (Aftale om en ny ankenævnsstruktur og en hurtigere vej gennem klagesystemet – Retssikkerhedspakke IV).
Fremsat den: 27. marts 2019


L 207

Forslag til lov om ændring af lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Forlængelse af overgangsperioden for fastsættelse af bilers brændstofforbrug).
Fremsat den: 15. marts 2019
Vedtaget den: 28. marts 2019


L 179

Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund. (Stop for tilladelse til efterforskning og indvinding af kulbrinter på land og i de indre danske farvande, subsidiært økonomisk ansvar, rettighedshaveres indsendelse af oplysninger, præcisering af dækningsområde m.v.).
Fremsat den: 27. februar 2019
Vedtaget den: 4. april 2019


L 178

Forslag til lov om ændring af lov om Energinet, lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning. (Nye rammer for Energinets selskabsstruktur, gebyrfinansiering af overflyttede tilsynsopgaver fra Energinet til Energistyrelsen og supplerende regler til forordning om foranstaltninger til opretholdelse af gasforsyningssikkerheden m.v.).
Fremsat den: 27. februar 2019
Vedtaget den: 4. april 2019


L 177

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Støtteordninger til forsøgsvindmøller, ophør af støtteordning for husstandsvindmøller i 2020 og udvidelse af den kommunale indsigelsesret m.v.).
Fremsat den: 27. februar 2019
Vedtaget den: 4. april 2019


L 162

Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, opkrævningsloven og forskellige andre love.(Modregning med opkrævningsfordringer og udskydelse af betalingsfrist ved banklukkedage m.v.).
Fremsat den: 6. februar 2019
Vedtaget den: 26. marts 2019


L 161

Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Nedsættelse af elafgiften for liberale erhverv og EU-retlig tilpasning af visse miljø- og energiafgifter).
Fremsat den: 6. februar 2019
Vedtaget den: 26. marts 2019


L 160

Forslag til lov om anvendelse af multilateral konvention til gennemførelse af tiltag i dobbeltbeskatningsoverenskomster til forhindring af skatteudhuling og overskudsflytning.
Fremsat den: 6. februar 2019
Vedtaget den: 28. marts 2019


L 146

Forslag til lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven. (Permanent forhøjet befordringsfradrag i yderkommuner og visse øer, indførelse af ø-fradrag i yderkommuner og visse øer, fradrag for passage af Fjordforbindelsen Frederikssund, nedsættelse af bundskatten m.v.).
Fremsat den: 30. januar 2019
Vedtaget den: 14. marts 2019


L 145

Forslag til lov om ophævelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat og ændring af tinglysningsafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven, opkrævningsloven og selskabsskatteloven. (Nedsættelse af afgift på øl og vin, afskaffelse af registreringsafgiften på fly, ophævelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat og forhøjelse af restskatteprocenten for selskabsskat).
Fremsat den: 30. januar 2019
Vedtaget den: 14. marts 2019


L 132

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og lov om afgift af lystfartøjsforsikringer. (Lempet elvarmeafgift til sommerhuse m.v. og nedsættelse af afgiften på lystfartøjsforsikringer).
Fremsat den: 19. december 2018
Vedtaget den: 29. januar 2019


L 28 B

Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen), momsloven og forskellige andre love. (Implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet).
Fremsat den: 18. december 2018


L 28 A

Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen), momsloven og forskellige andre love. (Implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet).
Fremsat den: 18. december 2018
Vedtaget den: 20. december 2018


L 120

Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. (Udskydelse af indfasning af registreringsafgift m.v. og ændring af bundfradrag for eldrevne køretøjer m.v.).
Fremsat den: 7. december 2018
Vedtaget den: 20. december 2018


L 119

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Ophævelse af affaldsadministrationsgebyret for virksomheder.
Fremsat den: 5. december 2018
Vedtaget den: 20. december 2018


L 30 A

Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven. (Afbureaukratisering af forskerskatteordningen).
Fremsat den: 27. november 2018
Vedtaget den: 29. november 2018


L 30 B

Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, ligningsloven, lov om skattenedslag for seniorer og lov om forsøg med et socialt frikort. (Afbureaukratisering af forskerskatteordningen, genoptagelse af afgørelser om skattenedslag, skattefrihed for godtgørelse til thalidomidofre m.v.).
Fremsat den: 27. november 2018
Vedtaget den: 29. november 2018


L 29 A

Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love og om ophævelse af lov om tilskud til visse miljøvenlige lastbiler. (Indførelse af bagatelgrænser i visse afgiftslove, udvidelse af bemyndigelsesbestemmelsen for terminaladgang til Køretøjsregisteret, undtagelse for udligningsafgift for visse påhængskøretøjer, udskydelse af tidspunkt for offentliggørelse og anvendelse af standardkontrakter ved leasing m.v.).
Fremsat den: 27. november 2018
Vedtaget den: 29. november 2018


L 29 B

Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven og om ophævelse af pvc-afgiftsloven. (Ophævelse af pvc-afgiften og emballageafgiften på pvc-folier).
Fremsat den: 27. november 2018
Vedtaget den: 29. november 2018


L 116

Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven. (Udskydelse af indfasning af registreringsafgiften på eldrevne køretøjer m.v.).
Fremsat den: 20. november 2018


L 115

Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. (Videreførelse af vurderingerne, ændring af vurderingsterminen, udskydelse af fremrykning af beskatningsgrundlaget m.v.).
Fremsat den: 20. november 2018
Vedtaget den: 20. december 2018


L 114

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder, for opsparing i investeringsinstitutter og for tiltrækning af kapital til danske investeringsinstitutter).
Fremsat den: 20. november 2018
Vedtaget den: 24. januar 2019


L 102

Forslag til lov om ændring af ligningsloven, ejendomsværdiskatteloven, lov om et indkomstregister, personskatteloven og skatteindberetningsloven. (Bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele- og platformsøkonomien).
Fremsat den: 14. november 2018
Vedtaget den: 20. december 2018


L 101

Forslag til Investorfradragslov.
Fremsat den: 14. november 2018
Vedtaget den: 18. december 2018


L 100

Forslag til lov om ændring af lov om spil og lov om afgifter af spil. (Justering af spilaftale).
Fremsat den: 14. november 2018
Vedtaget den: 18. december 2018


L 103

Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i foderstoffer. (Afgiftssaneringspakke m.v.).
Fremsat den: 14. november 2018
Vedtaget den: 20. december 2018


L 97

Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning og lov om planlægning. (Ophævelse af adgangen til at pålægge ny tilslutningspligt, indregning af overskud for varmepumper m.v.).
Fremsat den: 14. november 2018
Vedtaget den: 20. december 2018


L 86

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter. (Nedsættelser af elvarmeafgiften og den almindelige elafgift samt fremrykning af reduktion af den grønne check).
Fremsat den: 1. november 2018
Vedtaget den: 18. december 2018


L 78

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning. (Pristillæg til elektricitet produceret fra afbrænding af biomasse, digitalisering m.v.).
Fremsat den: 25. oktober 2018
Vedtaget den: 6. december 2018


L 34

Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande.
Fremsat den: 3. oktober 2018
Vedtaget den: 15. november 2018


L 33

Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Nederlandene.
Fremsat den: 3. oktober 2018
Vedtaget den: 15. november 2018


L 32

Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol mellem Danmark og Japan.
Fremsat den: 3. oktober 2018
Vedtaget den: 15. november 2018


L 31

Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol mellem Danmark og Armenien.
Fremsat den: 3. oktober 2018
Vedtaget den: 15. november 2018


L 30

Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, ligningsloven, lov om skattenedslag for seniorer og lov om forsøg med et socialt frikort. (Afbureaukratisering af forskerskatteordningen, genoptagelse af afgørelser om skattenedslag, skattefrihed for godtgørelse til thalidomidofre m.v.).
Fremsat den: 3. oktober 2018


L 29

Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love og om ophævelse af pvc-afgiftsloven og lov om tilskud til visse miljøvenlige lastbiler. (Ophævelse af pvc-afgiften og emballageafgiften på pvc-folier, indførelse af bagatelgrænser i visse afgiftslove, udvidelse af bemyndigelsesbestemmelsen for terminaladgang til Køretøjsregistret, undtagelse for udligningsafgift for visse påhængskøretøjer, udskydelse af tidspunkt for offentliggørelse og anvendelse af standardkontrakter ved leasing m.v.).
Fremsat den: 3. oktober 2018


L 28

Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen), momsloven og forskellige andre love. (Implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet).
Fremsat den: 3. oktober 2018


L 27

Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven og ligningsloven. (Mere robuste skatteregler for trusts som opfølgning på Skattelovrådets rapport).
Fremsat den: 3. oktober 2018
Vedtaget den: 18. december 2018


L 26

Forslag til aktiesparekontolov.
Fremsat den: 3. oktober 2018
Vedtaget den: 29. november 2018


L 25

Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og forskellige andre love. (Initiativer mod sort arbejde m.v.).
Fremsat den: 3. oktober 2018
Vedtaget den: 29. november 2018


L 24

Forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om opstilling af rammer for energimærkning m.v. (produktenergimærkningsloven).
Fremsat den: 3. oktober 2018
Vedtaget den: 27. november 2018


L 23

Forslag til lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. (Kommuners tilskud til udrulning af elektroniske kommunikationsnet, tildeling af koder til Machine-to-Machine (M2M) kommunikation og ophævelse af regler om Bredbåndsgarantiordningen).
Fremsat den: 3. oktober 2018
Vedtaget den: 27. november 2018


2017-18

Lovforslag


L 237 B

Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og kildeskatteloven. (Justering af reglerne om fast driftssted ved investering via transparente enheder).
Fremsat den: 29. maj 2018
Vedtaget den: 1. juni 2018


L 237 A

Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Beskatning af beløb vedrørende tilbagebetalte provisioner, EU-retlig tilpasning af reglerne vedrørende udenlandske pensionsinstitutters investeringer i fast ejendom og bestemmelser i momsloven om momsfritagelse for selvstændige grupper og justering af værnsregler, der sikrer beskatning af udbytter m.v.).
Fremsat den: 29. maj 2018
Vedtaget den: 6. september 2018


L 238

Forslag til lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven.(Lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger m.v.).
Fremsat den: 2. maj 2018
Vedtaget den: 1. juni 2018


L 237

Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Justering af reglerne om fast driftssted ved investering via transparente enheder, beskatning af beløb vedrørende tilbagebetalte provisioner, EU-retlig tilpasning af reglerne vedrørende udenlandske pensionsinstitutters investeringer i fast ejendom og bestemmelser i momsloven om momsfritagelse for selvstændige grupper, og justering af værnsregler, der sikrer beskatning af udbytter m.v.).
Fremsat den: 2. maj 2018


L 227

Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven og ligningsloven. (Højere skattefradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed)
Fremsat den: 25. april 2018
Vedtaget den: 1. juni 2018


L 226

Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper. (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. og forældelseshåndtering m.v.).
Fremsat den: 25. april 2018
Vedtaget den: 24. maj 2018


L 217

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet. (Nedsættelse af elvarmeafgiften).
Fremsat den: 11. april 2018
Vedtaget den: 15. maj 2018


L 207

Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven. (Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende omstruktureringer).
Fremsat den: 23. marts 2018
Vedtaget den: 1. juni 2018


L 190

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og lov om Energinet. (Afholdelse af udbud af pristillæg, særordning for forsøgsmøller og overgangsordning for landmøller samt udvidelse af værditabsordningen, køberetsordningen og garantifonden for visse solcelleanlæg, m.v.).
Fremsat den: 21. marts 2018
Vedtaget den: 17. maj 2018


L 174

Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, ligningsloven, sømandsbeskatningsloven og tinglysningsafgiftsloven. (Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier, udvidelse af DIS-ordningen med søfolk, der arbejder om bord på en række specialskibe, afskaffelse af registreringsafgiften for skibe i danske skibsregistre, ændret forrentning ved opkrævning af personers skat m.v.).
Fremsat den: 28. februar 2018
Vedtaget den: 26. april 2018


L 173

Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. (Permanent BoligJobordning, ophævelse af beskatningen af fri telefon og internet, afskaffelse af udligningsskatten og forhøjelse af beløbsgrænser for børneopsparing).
Fremsat den: 28. februar 2018
Vedtaget den: 26. april 2018


L 172

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af vejbenyttelse og lov om registrering af køretøjer. (Ændring af satser og øget differentiering heraf ud fra emissionsnormer og adgang til Køretøjsregisteret for virksomheder, der opkræver betaling for brug af veje, broer, færger eller tunneler).
Fremsat den: 28. februar 2018
Vedtaget den: 8. maj 2018


L 171

Forslag til lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. (Indefrysning af stigninger i grundskylden for 2018-2020, forsigtighedsprincip ved fastsættelse af beskatningsgrundlag for grundskyld, dækningsafgift af erhvervsejendomme og ejendomsværdiskat m.v.).
Fremsat den: 28. februar 2018
Vedtaget den: 12. april 2018


L 166

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Afholdelse af et udbud af pristillæg for elektricitet produceret på solcelleanlæg).
Fremsat den: 28. februar 2018
Vedtaget den: 17. maj 2018


L 165

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og lov om afgift af elektricitet. (Styrkelse af rammerne for overvågning af elforsyningssikkerheden og klare regler for sikring af kapacitet, ændringer som følge af forordninger om EU-netregler, flytning af ansvar for måling af elektricitet hos elforbrugere direkte tilsluttet transmissionsnettet og samkøring af oplysninger om realiserede energibesparelser m.v.).
Fremsat den: 28. februar 2018
Vedtaget den: 31. maj 2018


L 164

Forslag til lov om Forsyningstilsynet.
Fremsat den: 28. februar 2018
Vedtaget den: 17. maj 2018


L 148

Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om Udbetaling Danmark. (Genoptagelse af sager med mulige fejl i restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse, endelig afskrivning af fordringer med tvivlsom retskraft m.v.).
Fremsat den: 21. februar 2018
Vedtaget den: 5. april 2018


L 122

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, spiritusafgiftsloven, lov om afgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af kvælstofoxider og øl- og vinafgiftsloven (Lempelser i elafgiften og vandafgiften for campingpladser og lystbådehavne, afgiftslempelse for små producenter af spiritus (moderation), justering af moderationsordningen for små producenter af øl og afgiftsfritagelse for gas i lightere ved indførsel).
Fremsat den: 20. december 2017
Vedtaget den: 8. februar 2018


L 64 B

Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven. (Begrænsning af SKATs mulighed for at tilbagekalde bindende svar ved værdiansættelse af aktiver).
Fremsat den: 23. november 2017
Vedtaget den: 28. november 2017


L 64 A

Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven. (Ensretning af værnetingsregler ved indbringelse af skattesager, udvidelse af skattefriheden for statslige godtgørelser til asbestofre m.v.).
Fremsat den: 23. november 2017
Vedtaget den: 28. november 2017


L 106

Forslag til lov om ændring af lov for Grønland om visse spil. (Bevarelse af monopolet for udbuddet af onlinebingo samt heste- og hundevæddemål m.v.).
Fremsat den: 16. november 2017
Vedtaget den: 19. december 2017


L 109

Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, kildeskatteloven, spiritusafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love. (Annullering af indeksering af en række punktafgifter, nedsættelse og efterfølgende afskaffelse af råstofafgiften, afskaffelse af afgiften på te og tillægsafgiften på alkoholsodavand, samt ændringer af forskerskatteordningen).
Fremsat den: 16. november 2017
Vedtaget den: 19. december 2017


L 105

Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven. (Skattefritagelse af selvejende teatre og daginstitutioner m.v. samt erklæringsordning for visse foreninger og fonde).
Fremsat den: 15. november 2017
Vedtaget den: 19. december 2017


L 104

Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Udvidelse af fradragsretten for erhvervsmæssige lønudgifter m.v.).
Fremsat den: 15. november 2017
Vedtaget den: 19. december 2017


L 93

Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning. (Standardisering af regnskabsføring og dataindberetning m.v. for varmeforsyningsvirksomheder til brug for en ny økonomisk regulering).
Fremsat den: 15. november 2017
Vedtaget den: 20. december 2017


L 39 B

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Indsættelse af frister for tilsagn om tilskud, nettilslutning og ansøgning om udbetaling af udbetaling af tilskud i den grønne ordning samt nedjustering af balancegodtgørelse).
Fremsat den: 7. november 2017
Vedtaget den: 9. november 2017


L 39 A

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Indsættelse af frister for tilsagn om pristillæg samt puljer i visse støtteordninger, midlertidig drift af elproduktionsanlæg på havet uden elproduktionstilladelse, ophævelse af solcellepuljen for 2017 m.v.).
Fremsat den: 7. november 2017
Vedtaget den: 9. november 2017


L 66

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning, lov om Energinet.dk, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Overførsel af opgaver fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren m.v.).
Fremsat den: 25. oktober 2017
Vedtaget den: 20. december 2017


L 64

Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love. (Begrænsning af SKATs mulighed for at tilbagekalde bindende svar ved værdiansættelse af aktiver, ensretning af værnetingsregler ved indbringelse af skattesager, udvidelse af skattefriheden for statslige godtgørelser til asbestofre m.fl., m.v.).
Fremsat den: 11. oktober 2017


L 63

Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmarks og Azerbaijan.
Fremsat den: 11. oktober 2017
Vedtaget den: 19. december 2017


L 43

Forslag til lov om ændring af lov om kontinentalsoklen. (Tilladelse til visse rørledningsanlæg på søterritoriet).
Fremsat den: 4. oktober 2017
Vedtaget den: 30. november 2017


L 42

Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund og lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat. (Forbedret tredjepartsadgang i forbindelse med kulbrinteindvinding, reservationer af kapacitet og opkrævning af bidrag til afviklingsomkostninger i olierørledningen, samt ny klageadgang i rørledningsloven m.v.).
Fremsat den: 4. oktober 2017
Vedtaget den: 30. november 2017


L 41

Forslag til lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og –tjenester. (Offentlige institutioners adgang til etablering af wifi-hotspots).
Fremsat den: 4. oktober 2017
Vedtaget den: 20. december 2017


L 40

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning, lov om Energinet.dk og lov om varmeforsyning. (Betaling for myndighedsbehandling og justering af bestemmelser om tilsyn med Energinet.dk).
Fremsat den: 4. oktober 2017
Vedtaget den: 30. november 2017


L 39

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Indsættelse af frister for tilsagn om støtte, nettilslutning og ansøgning om udbetaling af støtte samt puljer i visse støtteordninger, midlertidig drift af elproduktionsanlæg på havet uden elproduktionstilladelse, ophævelse af solcellepuljen for 2017 og nedjustering af balancegodtgørelse m.v.)
Fremsat den: 4. oktober 2017


L 38

Forslag til lov om ændring af lov om naturgasforsyning og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Øget incitament til konsolidering af naturgasdistributionssektoren og udvidet mulighed for at undtage transmissionsselskabers anlæg fra lov om naturgasforsyning).
Fremsat den: 4. oktober 2017
Vedtaget den: 20. december 2017


L 37

Forslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere. (Ændring af arbejdsgang med udlevering af standardiserede ledningsoplysninger og udvidelse af lovens anvendelsesområde).
Fremsat den: 4. oktober 2017
Vedtaget den: 20. december 2017


L 18

Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas m.v. (Krav om sovepladser i campingbiler, afgiftsgrundlag for veterankøretøjer, brug af prøveskilte og prøvemærker, fastsættelse af lovregler om registrering og afgiftsfritagelse for visse køretøjer, kørsel i uregistrerede køretøjer m.v. som led i offentligt hverv, adgang for forsvaret til at registrere og afmelde egne køretøjer og nedsættelse af afgiftssats for gas til motorbrændstof m.v.).
Fremsat den: 4. oktober 2017
Vedtaget den: 5. december 2017


L 17

Forslag til lov om ændring af kulbrinteskatteloven, lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding, lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter og fusionsskatteloven. (Lempelse af beskatningen af kulbrintevirksomhed for visse investeringer og afskaffelse af forskudsmomsordningen m.v.).
Fremsat den: 4. oktober 2017
Vedtaget den: 28. november 2017


L 16

Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. (Målretning af aldersopsparing og regulering af fejlagtige pensionsindbetalinger).
Fremsat den: 4. oktober 2017
Vedtaget den: 19. december 2017


L 15

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af skattekontrollov og skatteindberetningslov, gennemførelse af ændringsdirektiv om skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet efter hvidvaskregulering m.v.)
Fremsat den: 4. oktober 2017
Vedtaget den: 7. december 2017


L 13

Forslag til skattekontrollov.
Fremsat den: 4. oktober 2017
Vedtaget den: 7. december 2017


L 14

Forslag til skatteindberetning.
Fremsat den: 4. oktober 2017
Vedtaget den: 7. december 2017


L 4

Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven. (Ændring af registreringsafgiften, ændring af fradrag for sikkerhedsudstyr, forhøjelse af tærskelværdi og tillæg for energieffektivitet, stramning af regler om leasing m.v. af køretøjer, forhøjelse af reparationsgrænsen og forhøjelse og øget differentiering af brændstofforbrugsafgift m.v.) .
Fremsat den: 3. oktober 2017
Vedtaget den: 9. november 2017


2016-17

Lovforslag


L 214

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet. (Afvikling af timebaseret afgiftsfritagelse for elektricitet produceret på VE-anlæg).
Fremsat den: 23. maj 2017
Vedtaget den: 7. september 2017


L 182 A

Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, ligningsloven, momsloven, tinglysningsafgiftsloven, toldloven og forskellige andre love. (Tilretning af elpatronordningen, valgfrihed for flypendleres beregningsgrundlag for befordringsfradrag, betalingspligt for moms ved tvangsauktionssalg, adgang til tilbagebetaling af tinglysningsafgift ved tastefejl, ændring af sikkerhedsstillelsesordningen for potentiel toldskyld m.v.).
Fremsat den: 9. maj 2017
Vedtaget den: 11. maj 2017


L 182 B

Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, ligningsloven, momsloven, tinglysningsafgiftsloven, toldloven og forskellige andre love. (Tilretning af elpatronordningen, valgfrihed for flypendleres beregningsgrundlag for befordringsfradrag, betalingspligt for moms ved tvangsauktionssalg, adgang til tilbagebetaling af tinglysningsafgift ved tastefejl, ændring af sikkerhedsstillelsesordningen for potentiel toldskyld m.v.).
Fremsat den: 9. maj 2017
Vedtaget den: 11. maj 2017


L 210

Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Udskydelse af indfasning af registreringsafgift på eldrevne køretøjer m.v., midlertidigt fradrag for batterikapacitet, forlængelse af ordning med lav afgift på el til opladning af eldrevne køretøjer og særlig ordning for elbusser, ændring af beregning af brændstofforbrug for gasdrevne biler og gasdrevne pluginhybridbiler og nedsættelse af afgift af metanol iblandet vand).
Fremsat den: 3. maj 2017
Vedtaget den: 2. juni 2017


L 212

Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love. (Ny vurderingsankenævnsstruktur, regler om klagesagsbehandling for vurderingssager og ændringer som følge af en ny ejendomsvurderingslov m.v.).
Fremsat den: 3. maj 2017
Vedtaget den: 2. juni 2017


L 211

Forslag til ejendomsvurderingsloven.
Fremsat den: 3. maj 2017
Vedtaget den: 2. juni 2017


L 213

Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Forhøjelse af procenten for modregning i den enkelte kommunes statstilskud ved overførsel af midler fra kommunale varmeforsyningsvirksomheder m.v.).
Fremsat den: 3. maj 2017
Vedtaget den: 2. juni 2017


L 196

Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil og lov om Danske Spil A/S. (Liberalisering af onlinebingo, heste- og hundevæddemål og væddemål på kapflyvning med brevduer samt indførelse af et særligt bidrag til hestevæddeløbssporten).
Fremsat den: 26. april 2017
Vedtaget den: 2. juni 2017


L 195

Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus).
Fremsat den: 26. april 2017
Vedtaget den: 2. juni 2017


L 194

Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Kvalifikation af selvstændig erhvervsvirksomhed ved deltagelse i et skattemæssigt transparent selskab).
Fremsat den: 26. april 2017
Vedtaget den: 2. juni 2017


L 183

Forslag til lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love. (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder og genoptagelse af skatteansættelsen for værdipapirer m.v.).
Fremsat den: 29. marts 2017
Vedtaget den: 2. juni 2017


L 182

Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, ligningsloven, momsloven, tinglysningsafgiftsloven, toldloven og forskellige andre love. (Tilretning af elpatronordningen, valgfrihed for flypendleres beregningsgrundlag for befordringsfradrag, betalingspligt for moms ved tvangsauktionssalg, adgang til tilbagebetaling af tingslysningsafgift ved tastefejl, ændring af sikkerhedsstillelsesordningen for potentiel toldskyld m.v.).
Fremsat den: 29. marts 2017
Vedtaget den: 29. marts 2017


L 180

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning og lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. (Økonomisk regulering af netvirksomheder, skærpelse af netvirksomheders særskilte identitet, ophævelse af støtteordninger for elektricitet fra særlige anlæg, der anvender biomasse som energikilde, og opkrævning af betaling for myndighedsbehandling m.v.).
Fremsat den: 29. marts 2017
Vedtaget den: 2. juni 2017


L 137

Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love. (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v.).
Fremsat den: 22. februar 2017
Vedtaget den: 23. marts 2017


L 116

Forslag til lov om stedbestemt information.
Fremsat den: 25. januar 2017
Vedtaget den: 28. marts 2017


L 92 A

Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme og lov om finansiel virksomhed. (Bestemmelser om indsamling og registrering af data m.v.).
Fremsat den: 19. december 2016
Vedtaget den: 10. januar 2017


L 92 B

Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme, lov om kommunal ejendomsskat og lov om finansiel virksomhed. (Videreførelse af vurderingerne med 1 år, fremrykning af beskatningsgrundlaget, bestemmelser om indsamling og registrering af data m.v.).
Fremsat den: 19. december 2016
Vedtaget den: 10. januar 2017


L 104

Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Fastfrysning af grundskylden i 2017 for alle ejendomme).
Fremsat den: 14. december 2016
Vedtaget den: 2. marts 2017


L 103

Forslag til lov om ændring af personskatteloven og virksomhedsskatteloven. (Kildeartsbegrænsning af underskud fra fysiske personers investeringer i visse anpartsprojekter).
Fremsat den: 14. december 2016
Vedtaget den: 2. juni 2017


L 102

Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. og lov om kommunal ejendomsskat. (Overdragelse af inddrivelsesopgaven vedrørende fortrinsberettigede kommunale fordringer til kommunerne).
Fremsat den: 14. december 2016
Vedtaget den: 26. januar 2017


L 101

Forslag til lov om ændring af personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter. (Forhøjelse af bundskatten og det skrå skatteloft samt reduktion af den grønne check til finansiering af afskaffelsen af PSO-afgiften m.v.).
Fremsat den: 14. december 2016
Vedtaget den: 21. februar 2017


L 26 A

Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love. (Implementering af ændringsdirektiver vedrørende automatisk udveksling af skatteafgørelser og land for land-rapportering, skærpede »colabøder« og ophævelse af krav om dansk statsborgerskab for modtagelse af skattefrie udetillæg m.v.).
Fremsat den: 24. november 2016
Vedtaget den: 29. november 2016


L 26 B

Forslag til lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter. (Ophævelse af bopælskravet i relation til lån til betaling af ejendomsskatter).
Fremsat den: 24. november 2016
Vedtaget den: 29. november 2016


L 25 A

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet. (Lempelse af elafgift for forlystelser).
Fremsat den: 24. november 2016
Vedtaget den: 29. november 2016


L 25 B

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, fusionsskatteloven og selskabsskatteloven. (Lempelse af elafgift for forlystelser, ændring af reglerne om skattefri spaltning, særlige bonushensættelser, værdiansættelse af kooperationsbeskattede andelsforeningers unoterede aktier samt ændring af reglerne om sambeskatning i forbindelse med konkurs).
Fremsat den: 24. november 2016
Vedtaget den: 29. november 2016


L 93

Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Nedsættelse af registreringsafgiften).
Fremsat den: 22. november 2016
Vedtaget den: 10. januar 2017


L 92

Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme, lov om kommunal ejendomsskat og lov om finansiel virksomhed (Videreførelse af vurderingerne med ét år, fremrykning af beskatningsgrundlaget, bestemmelser om indsamling og registrering af data m.v.).
Fremsat den: 22. november 2016
Vedtaget den: 22. november 2016


L 91

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Kommunal indsigelsesret, udvidelse af køberetsordningen og den grønne ordning, pristillæg og afregningsvilkår for havvindmølleparkerne Vesterhav Syd, Vesterhav Nord og Kriegers Flak samt midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse af loft for støtte til visse anlæg).
Fremsat den: 18. november 2016
Vedtaget den: 19. december 2016


L 90

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel (elsikkerhedsloven) samt om ophævelse af lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser.(Udfasning af PSO-opkrævning, ophævelse af ForskEL, finansiering af Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på elsikkerhedsområdet og nedjustering af balanceringsgodtgørelse).
Fremsat den: 18. november 2016
Vedtaget den: 19. december 2016


L 84

Forslag til lov om ændring af lov for Grønland om visse spil. (Forhøjelse af det beløb, der årligt overføres til Grønlands Selvstyre for spil udbudt i Grønland).
Fremsat den: 16. november 2016
Vedtaget den: 19. december 2016


L 68

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning. (It- beredskab i el- og naturgassektorerne, gebyr for tilladelser til Energinet.dk og forhøjelse af indtægtsrammer for netvirksomheder m.v.).
Fremsat den: 9. november 2016
Vedtaget den: 15. december 2016


L 67

Forslag til lov om ændring af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport. (Indførelse af krav om anvendelse af 0,9 pct. avancerede biobrændstoffer i brændstof til landtransport, ændret definition af hvilke virksomheder, der er omfattet af loven, bemyndigelse til fastsættelse af regler til efterlevelse af MRV-forordning om fremme af reduktion af CO2-emissioner fra søtransport og regler om adgang til skibe).
Fremsat den: 9. november 2016
Vedtaget den: 15. december 2016


L 66

Forslag til adresseloven.
Fremsat den: 9. november 2016
Vedtaget den: 19. januar 2017


L 65

Forslag til lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love. (Effektivisering af ejendomsregistrering og –forvaltning m.v.).
Fremsat den: 9. november 2016
Vedtaget den: 19. januar 2017


L 29

Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af lønsum m.v., lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af kvælstofoxider, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love. (Tilpasning af afgiftslovene til Europa-Kommissionens statsstøttereform, lønsumsafgiftsfritagelse for visse undervisningsaktiviteter, ændring af godtgørelsesbestemmelse for elektricitet leveret fra land til skibe, tekniske justeringer af lov om afgift af kvælstofoxider og ændring af reglerne for registrering og udstedelse af EU-registreringsbevis for blokvogne m.v.).
Fremsat den: 5. oktober 2016
Vedtaget den: 1. december 2016


L 28

Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven. (Omkostningsgodtgørelse til skattepligtige selskaber og fonde, udskydelse af søgsmålsfristen ved klage til Folketingets Ombudsmand, overførelse af sager om fradrag for forbedring af grundværdi fra Landsskatteretten til vurderingsankenævnene, ingen omkostningsgodtgørelse ved påklage af afgørelser om godtgørelse og ved overspringelse af klageinstans i sager om ejendomsvurderinger, initiativer til imødegåelse af misbrug af godtgørelsesordningen m.v.).
Fremsat den: 5. oktober 2016
Vedtaget den: 15. december 2016


L 27

Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven. (Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger).
Fremsat den: 5. oktober 2016
Vedtaget den: 9. maj 2017


L 26

Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love. (Implementering af ændringsdirektiver vedrørende automatisk udveksling af skatteafgørelser og land for landrapportering, skærpede ”colabøder”, ophævelse af bopælskravet i relation til lån til betaling af ejendomsskatter og ophævelse af krav om dansk statsborgerskab for modtagelse af skattefrie udetillæg m.v.
Fremsat den: 5. oktober 2016
Vedtaget den: 5. oktober 2016


L 25

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, fusionsskatteloven og selskabsskatteloven. (Lempelse af elafgift for forlystelser, ændring af reglerne om skattefri spaltning, fradrag for livforsikringsselskabers særlige bonushensættelser, værdiansættelse af kooperationsbeskattede andelsforeningers unoterede aktier samt ændring af reglerne om sambeskatning i forbindelse med konkurs).
Fremsat den: 5. oktober 2016
Vedtaget den: 5. oktober 2016


2015-16

Lovforslag


L 191

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love. (Ophævelse af 2-årsfristen i sager om familiesammenføring med børn og overgangsregel for ret til ferie for uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere, der overgår til integrationsydelse).
Fremsat den: 31. maj 2016
Vedtaget den: 31. maj 2016


L 190

Forslag til lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge.
Fremsat den: 4. maj 2016
Vedtaget den: 3. juni 2016


L 189

Forslag til lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love. (Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge og styrket virksomhedsrettet integrationsprogram m.v.).
Fremsat den: 4. maj 2016
Vedtaget den: 3. juni 2016


L 188

Forslag til lov om integrationsgrunduddannelse (igu).
Fremsat den: 4. maj 2016
Vedtaget den: 3. juni 2016


L 187

Forslag til lov om ændring af straffeloven og om ophævelse af Lov, hvorved det forbydes fra dansk Territorium at understøtte krigsførende Magter. (Væbnede konflikter i udlandet m.v.).
Fremsat den: 4. maj 2016
Vedtaget den: 2. juni 2016


L 186

Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., straffeloven og retsplejeloven. (Styrket indsats mod mobiltelefoner i fængsler m.v.).
Fremsat den: 4. maj 2016
Vedtaget den: 2. juni 2016


L 185

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi.(Ophævelse af 60-40-støtteordningen for solcelleanlæg).
Fremsat den: 3. maj 2016
Vedtaget den: 3. maj 2016


L 184

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og forskellige andre love. (Styrelsen for Patientsikkerheds fremtidige tilsyn m.v.).
Fremsat den: 28. april 2016
Vedtaget den: 3. juni 2016


L 183

Forslag til lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige. (Ændring af revisionsbestemmelse).
Fremsat den: 27. april 2016
Vedtaget den: 2. juni 2016


L 182

Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om aktiv socialpolitik, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om social pension og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. (Forlængelse af forsøg med ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.).
Fremsat den: 27. april 2016
Vedtaget den: 3. juni 2016


L 181

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love og om ophævelse af lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere og lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. (Fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem, månedsudbetaling af dagpenge m.v.).
Fremsat den: 27. april 2016
Vedtaget den: 3. juni 2016


L 180

Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Nedlæggelse af den sociale særtilskudspulje).
Fremsat den: 27. april 2016
Vedtaget den: 3. juni 2016


L 179

Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer).
Fremsat den: 27. april 2016
Vedtaget den: 3. juni 2016


L 178

Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v., lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter og lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. (Implementering af håndhævelsesdirektivet).
Fremsat den: 26. april 2016
Vedtaget den: 3. juni 2016


L 177

Forslag til lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede.
Fremsat den: 26. april 2016
Vedtaget den: 3. juni 2016


L 176

Forslag til lov om ændring af lov om kildeskatteloven og lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (Indførelse af skattepligt for udenlandske deltagere i danske kommanditselskaber m.v.).
Fremsat den: 26. april 2016


L 175

Forslag til lov om indfødsrets meddelelse.
Fremsat den: 21. april 2016
Vedtaget den: 2. juni 2016


L 174

Forslag til lov om ændring af arkivloven. (Kroers, foreningers og virksomheders anvendelse af kongekronen).
Fremsat den: 20. april 2016
Vedtaget den: 2. juni 2016


L 173

Forslag til lov om ændring af lov om Energinet.dk, lov om naturgasforsyning og lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat. (Energinet.dks varetagelse af gasopstrømssystem-, olierørlednings- og separationsvirksomhed samt økonomisk regulering af naturgasdistributionsvirksomhed varetaget af Energinet.dk m.v.).
Fremsat den: 13. april 2016
Vedtaget den: 2. juni 2016


L 172

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Ændring af støtteordninger til biogas).
Fremsat den: 13. april 2016
Vedtaget den: 2. juni 2016


L 171

Forslag til lov om nedsættelse af en hurtigtarbejdende undersøgelsesgruppe vedrørende branden på »Scandinavian Star«.
Fremsat den: 8. april 2016


L 170

Forslag til lov om efterlevelse af folketingsbeslutninger.
Fremsat den: 8. april 2016


L 169

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Ophævelse af greencardordningen).
Fremsat den: 5. april 2016
Vedtaget den: 2. juni 2016


L 168

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Beløbsordningen).
Fremsat den: 1. april 2016
Vedtaget den: 2. juni 2016


L 167

Forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum, lov om beskyttelse af havmiljøet og lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler. (Ændring af sammensætningen af beredskabskommissioner, hjemmel til operativt samarbejde på beredskabsområdet hen over landegrænserne, ændring af bestemmelse om brandsyn m.v.).
Fremsat den: 31. marts 2016
Vedtaget den: 26. maj 2016


L 166

Forslag til lov om tobaksvarer m.v.
Fremsat den: 31. marts 2016
Vedtaget den: 2. juni 2016


L 165

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling. (Styrket indsats for gravide med et misbrug af rusmidler).
Fremsat den: 31. marts 2016
Vedtaget den: 2. juni 2016


L 164

Forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. (Udvidelse af patienterstatningsordningens dækningsområde).
Fremsat den: 31. marts 2016
Vedtaget den: 2. juni 2016


L 163

Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om folkeskolen. (Konsekvensændringer som følge af lov om voksenansvar for anbragte børn og unge m.v.).
Fremsat den: 30. marts 2016
Vedtaget den: 31. maj 2016


L 162

Forslag til lov om voksenansvar for anbragte børn og unge.
Fremsat den: 30. marts 2016
Vedtaget den: 31. maj 2016


L 161

Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Forsøgsordning med kørekort til 17-årige betinget af ledsaget kørsel indtil det fyldte 18. år samt nedsættelse af aldersgrænsen for kørekort til lille knallert m.v.).
Fremsat den: 30. marts 2016
Vedtaget den: 30. marts 2016


L 160

Forslag til lov om ændring af lov om statstilskud til elintensive virksomheder. (Udvidelse af tilskudskredsen for målrettet PSO-tilskud).
Fremsat den: 30. marts 2016
Vedtaget den: 24. maj 2016


L 150

Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om registrering af køretøjer og lov om spil. (Ændring af reglerne om forholdsmæssig registreringsafgift for leasingkøretøjer, ændring af reglerne om udbetaling af eksportgodtgørelse, fastsættelse af brændstofforbruget for særligt store personbiler, nedsættelse af pristillægget for ønskenummerplader m.v.).
Fremsat den: 30. marts 2016
Vedtaget den: 31. maj 2016


L 159

Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., straffeloven og retsplejeloven. (Ændringer som følge af forordningen om markedsmisbrug samt gennemførelse af regler om provisionsbetalinger m.v. fra tredjeparter og oplysninger om omkostninger m.v. i direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II)).
Fremsat den: 30. marts 2016
Vedtaget den: 3. juni 2016


L 158

Forslag til lov for Grønland om kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse.
Fremsat den: 30. marts 2016
Vedtaget den: 3. juni 2016


L 157

Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsaftaler og lov om tilsyn med firmapensionskasser. (Udvidelse af forbud mod indhentelse og anvendelse af visse helbredsmæssige oplysninger ved tegning m.v. af forsikringer og pensioner).
Fremsat den: 30. marts 2016
Vedtaget den: 26. maj 2016


L 156

Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler. (Obligatorisk betænkningsperiode ved indgåelse af aftaler om kortfristede forbrugslån).
Fremsat den: 30. marts 2016
Vedtaget den: 26. maj 2016


L 155

Forslag til lov for Grønland om kontrol med den fredelige udnyttelse af nukleart materiale.
Fremsat den: 30. marts 2016
Vedtaget den: 2. juni 2016


L 154

Forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer. (Målretning af byfornyelsesinstrumenter til at forbedre boliger og igangsætte udvikling af byer uden for vækstområder).
Fremsat den: 30. marts 2016
Vedtaget den: 2. juni 2016


L 153

Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger. (Inklusionsboliger).
Fremsat den: 30. marts 2016
Vedtaget den: 2. juni 2016


L 152

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland.(Konsekvensændringer som følge af overførsel af Arbejdsskadestyrelsens opgaver til den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og nedlæggelse af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring).
Fremsat den: 30. marts 2016
Vedtaget den: 3. juni 2016


L 151

Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love. (Overførsel af opgaver fra Statens Administrations Finansservicecenter m.fl. til Udbetaling Danmark m.v.).
Fremsat den: 30. marts 2016
Vedtaget den: 31. maj 2016


L 149

Forslag til lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og skattekontrolloven. (Skattebegunstigelse af individuelle medarbejderaktieordninger og skattefrihed for godtgørelse til visse asbestofre).
Fremsat den: 30. marts 2016
Vedtaget den: 30. marts 2016


L 148

Forslag til lov om ændring af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om planlægning, lov om anvendelse af Danmarks undergrund, lov om fremme af vedvarende energi og forskellige andre love. (Konsekvensændringer m.v. som følge af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)).
Fremsat den: 3. marts 2016
Vedtaget den: 10. maj 2016


L 147

Forslag til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
Fremsat den: 3. marts 2016
Vedtaget den: 10. maj 2016


L 146

Forslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love. (Gennemførelse af ændringer i revisordirektivet og valgmuligheder i forordningen om særlige krav til revision af virksomheder af interesse for offentligheden).
Fremsat den: 2. marts 2016
Vedtaget den: 19. maj 2016


L 145

Forslag til lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra forelæggelse for rehabiliteringsteamet).
Fremsat den: 2. marts 2016
Vedtaget den: 19. maj 2016


L 144

Forslag til lov om elektroniske cigaretter m.v.
Fremsat den: 26. februar 2016
Vedtaget den: 10. maj 2016


L 143

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Reel ret til hurtig udredning og udvidet frit sygehusvalg ved 30 dages ventetid på behandling m.v.).
Fremsat den: 26. februar 2016
Vedtaget den: 10. maj 2016


L 142

Forslag til lov om kliniske forsøg med lægemidler.
Fremsat den: 26. februar 2016
Vedtaget den: 10. maj 2016


L 141

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om arbejdsmiljø og forskellige andre love. (Overførsel af Arbejdsskadestyrelsens opgaver til den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt nedlæggelse af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring).
Fremsat den: 26. februar 2016
Vedtaget den: 26. april 2016


L 140

Forslag til lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.
Fremsat den: 26. februar 2016
Vedtaget den: 26. april 2016


L 139

Forslag til lov om ændring af lov om Dansk Institut for Internationale Studier. (Fastsættelse af instituttets hjemsted).
Fremsat den: 26. februar 2016


L 138

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om leje af almene boliger. (Frit valg af tv-distributør, distribution af digital radio m.v.).
Fremsat den: 26. februar 2016
Vedtaget den: 31. maj 2016


L 137

Forslag til lov om ændring af dyreværnsloven. (Skærpelse af straffen i grove dyreværnssager, præcisering af dyrs status som levende væsener, skærpelse af reglerne om rettighedsfrakendelse, meddelelse af påbud og forbud, ophævelse af krav om tilladelse til æglægningsbure).
Fremsat den: 25. februar 2016
Vedtaget den: 2. juni 2016


L 136

Forslag til lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post. (Bemyndigelse til at fastsætte regler om størrelse på filer m.v.).
Fremsat den: 25. februar 2016
Vedtaget den: 17. maj 2016


L 135

Forslag til lov om fremtidsfuldmagter.
Fremsat den: 24. februar 2016
Vedtaget den: 12. maj 2016


L 134

Forslag til lov om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love. (Implementering af VVM-direktivet for statslige vej- og jernbaneprojekter samt havneprojekter).
Fremsat den: 24. februar 2016
Vedtaget den: 31. maj 2016


L 133

Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Højere lokale hastighedsgrænser på motortrafikveje og justering af bødetaksten for hastighedsoverskridelser på visse motortrafikveje).
Fremsat den: 24. februar 2016
Vedtaget den: 3. maj 2016


L 132

Forslag til lov om ændring af lov om luftfart. (Regulering af mindre droner, justering af arbejdsmiljøregler samt afgifter og gebyrer).
Fremsat den: 24. februar 2016
Vedtaget den: 31. maj 2016


L 131

Forslag til lov om maritim fysisk planlægning.
Fremsat den: 24. februar 2016
Vedtaget den: 19. maj 2016


L 130

Forslag til lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg. (Valgret til personer under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne).
Fremsat den: 24. februar 2016
Vedtaget den: 21. april 2016


L 129

Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love. (Betalings- og handlekommune ved ophold i veterantilbud m.v.).
Fremsat den: 24. februar 2016
Vedtaget den: 21. april 2016


L 128

Forslag til lov om aktiviteter i det ydre rum.
Fremsat den: 24. februar 2016
Vedtaget den: 3. maj 2016


L 127

Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte. (Målretning af målgruppen og nedsættelse af satsen for SVU til videregående uddannelse).
Fremsat den: 24. februar 2016
Vedtaget den: 17. maj 2016


L 126

Forslag til lov om ændring af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser. (Målretning af befordringsrabatordningen).
Fremsat den: 24. februar 2016
Vedtaget den: 17. maj 2016


L 125

Forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser og lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. (Justering af fremdriftsreformen m.v.).
Fremsat den: 24. februar 2016
Vedtaget den: 3. maj 2016


L 124

Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, ligningsloven, opkrævningsloven og selskabsskatteloven. (Indførelse af beløbsmæssige bagatelgrænser i forbindelse med udbetaling og opkrævning m.v.).
Fremsat den: 24. februar 2016
Vedtaget den: 12. maj 2016


L 123

Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love samt ophævelse af lov om investeringsfonds. (Tilpasning i forhold til EU-retten med hensyn til genbeskatning af underskud i faste driftssteder, definition af datterselskabsaktier og nedsættelse af indkomstskattesatsen på udgående udbytter, indgreb mod omgåelse af udbyttebeskatningen i forbindelse med investering i investeringsinstitutter, justering af indgrebet i virksomhedsordningen og andre justeringer af erhvervsbeskatningen).
Fremsat den: 23. februar 2016
Vedtaget den: 2. juni 2016


L 122

Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børne- og ungeydelse og opkrævningsloven. (Restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse i perioden til og med 2019, gennemførelse af modregning og indkomstaftrapning af børne- og ungeydelsen uden partshøring m.v.).
Fremsat den: 12. februar 2016
Vedtaget den: 17. marts 2016


L 121

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. (Mulighed for anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer på sygehuse, tilbageholdelse af patienter m.v.).
Fremsat den: 11. februar 2016
Vedtaget den: 14. april 2016


L 120

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Landskabelige hensyn og inddragelse af offentligheden).
Fremsat den: 11. februar 2016
Vedtaget den: 19. maj 2016


L 119

Forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked.
Fremsat den: 11. februar 2016
Vedtaget den: 17. maj 2016


L 118

Forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse af overenskomstnævnets kompetence m.v.).
Fremsat den: 10. februar 2016


L 117

Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Revision af hjemmetræningsordningen, herunder præcisering af kravet om udredning, fastsættelse af krav om inddragelse af sundhedsfaglige kompetencer, præcisering af reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v.).
Fremsat den: 10. februar 2016
Vedtaget den: 21. april 2016


L 116

Forslag til lov om ændring af lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v., lov om sikkerhed til søs og forskellige andre love. (Sikring af søfarendes økonomiske stilling ved rederens misligholdelse af ansættelsesforholdet, styrket sikkerhed ved større maritime anlægsprojekter, forsikring i forbindelse med vragfjernelse, effektivisering af synsvirksomheden på dykkerområdet m.v.).
Fremsat den: 10. februar 2016
Vedtaget den: 26. april 2016


L 115

Forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. (Indførelse af mulighed for, at andre end læger kan foretage kapillær blodprøvetagning til måling af blodsukker m.m.).
Fremsat den: 5. februar 2016


L 114

Forslag til lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen. (Ophævelse af bestemmelser, som friholder kalenderføring, ministerbetjening og dokumenter udvekslet mellem ministre og folketingsmedlemmer fra at være omfattet af retten til aktindsigt).
Fremsat den: 3. februar 2016


L 113

Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love. (Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere m.v.).
Fremsat den: 3. februar 2016
Vedtaget den: 17. marts 2016


L 112

Forslag til lov om ændring af lov om euforiserende stoffer. (Assisteret stofindtagelse i stofindtagelsesrum).
Fremsat den: 28. januar 2016
Vedtaget den: 5. april 2016


L 111

Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love. (Udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse m.v.).
Fremsat den: 28. januar 2016
Vedtaget den: 17. marts 2016


L 110

Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om friplejeboliger. (Nedsættelse af grundkapital og kapitalindskud samt revision af reglerne for totaløkonomiske merinvesteringer m.v.).
Fremsat den: 28. januar 2016
Vedtaget den: 17. marts 2016


L 109

Forslag til lov om indfødsrets meddelelse.
Fremsat den: 28. januar 2016
Vedtaget den: 12. april 2016


L 104

Forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2015.
Fremsat den: 28. januar 2016
Vedtaget den: 3. marts 2016


L 108

Forslag til lov om ændring af lov om udlevering af lovovertrædere, lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union, lov om international fuldbyrdelse af straf m.v. og retsplejeloven. (Overførsel af kompetence fra Justitsministeriets departement til anklagemyndigheden i sager om udlevering og fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser m.v.).
Fremsat den: 27. januar 2016
Vedtaget den: 14. april 2016


L 107

Forslag til lov om knive og blankvåben m.v.
Fremsat den: 27. januar 2016
Vedtaget den: 21. april 2016


L 106

Forslag til lov om ændring af deltidslov. (Opfølgning på begrundet udtalelse fra Europa-Kommissionen om forskelsbehandling af deltidsansatte samt forenkling af loven).
Fremsat den: 27. januar 2016
Vedtaget den: 17. marts 2016


L 105

Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Værdighedspolitikker for ældreplejen).
Fremsat den: 20. januar 2016
Vedtaget den: 23. februar 2016


L 103

Forslag til lov om betalingskonti.
Fremsat den: 13. januar 2016
Vedtaget den: 19. april 2016


L 102

Forslag til lov om ændring af lov om letbane på Ring 3, lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S og lov om trafikselskaber. (Anlæg af letbanen på Ring 3, særlig regulering i anlægsperioden m.v.).
Fremsat den: 13. januar 2016
Vedtaget den: 31. maj 2016


L 101

Forslag til lov om ændring af byggeloven. (Indførelse af certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold, undtagelse af udlejningsejendomme for byggeskadeforsikring m.v.).
Fremsat den: 13. januar 2016
Vedtaget den: 21. april 2016


L 100

Forslag til lov om ændring af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser). (Øget fleksibilitet i anvendelsen af retshjælpsordningen i børnebortførelsessager).
Fremsat den: 13. januar 2016
Vedtaget den: 12. april 2016


L 99

Forslag til lov om ændring af toldloven, momsloven, opkrævningsloven og lov om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder (Ændringer som følge af forordning om EU-toldkodeksen).
Fremsat den: 13. januar 2016
Vedtaget den: 31. marts 2016


L 93

Forslag til lov om pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg.
Fremsat den: 16. december 2015
Vedtaget den: 3. marts 2016


L 92

Forslag til lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold.
Fremsat den: 16. december 2015
Vedtaget den: 3. marts 2016


L 91

Forslag til lov om ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, lov om vandforsyning m.v., lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og forskellige andre love. (Opfølgning på politisk forlig om en ny og forbedret regulering af den danske vandsektor).
Fremsat den: 16. december 2015
Vedtaget den: 11. februar 2016


L 90

Forslag til lov om ændring af lov om radiofrekvenser og om ophævelse af lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet. (Ændring af auktions- og udbudsbestemmelser og ophævelse af lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet).
Fremsat den: 16. december 2015
Vedtaget den: 11. februar 2016


L 96

Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Fastfrysning af grundskyld for ejerboliger i 2016).
Fremsat den: 16. december 2015
Vedtaget den: 25. februar 2016


L 95

Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Grøn boligjobordning i 2016 og 2017).
Fremsat den: 16. december 2015
Vedtaget den: 11. februar 2016


L 98

Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Skærpelse af straffen for voldtægt, for samleje med et barn under 15 år ved udnyttelse af fysisk eller psykisk overlegenhed og for falsk anklage).
Fremsat den: 16. december 2015
Vedtaget den: 16. december 2015


L 71

Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. og fusionsskatteloven. (Afskaffelse af fondes konsolideringsfradrag og overførselsreglen for fonde m.v.).
Fremsat den: 20. november 2015
Vedtaget den: 2. juni 2016


L 70

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love. (Nedsættelse af NOx-afgiften, tilretning og senere ophævelse af NOx-afgiftsloven, indførelse af forbrugsregistrering for afgifterne på affaldsvarme og ændring af visse miljø- og energiafgifter).
Fremsat den: 20. november 2015
Vedtaget den: 21. december 2015


L 69

Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven. (Nedsættelse af registreringsafgiftens højeste sats for personbiler m.v.).
Fremsat den: 20. november 2015
Vedtaget den: 21. december 2015


L 65

Forslag til lov om ophævelse af reklameafgiftsloven. (Ophævelse af reklameafgiftsloven).
Fremsat den: 20. november 2015
Vedtaget den: 21. december 2015


L 64

Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen).
Fremsat den: 20. november 2015
Vedtaget den: 21. december 2015


L 61

Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love. (Indfasning af eldrevne og brændselscelledrevne køretøjer i grøn ejerafgift og registreringsafgift m.v.).
Fremsat den: 18. november 2015
Vedtaget den: 21. december 2015


L 56

Forslag til lov om ændring af momsloven og forskellige andre love. (Momsgodtgørelse for ambassader m.v., bemyndigelse til momskontrol af betalingsoplysninger, tilpasning af reglerne om herboende repræsentant for motoransvars- og lystfartøjsforsikringer, tilpasning af adgangen til indhentelse og registrering af oplysninger i Køretøjsregisteret, afskaffelse af befordringsfradrag m.v. for skattefritagne personer m.v.).
Fremsat den: 11. november 2015
Vedtaget den: 11. november 2015


L 52

Forslag til lov om ændring af lov om naturgasforsyning. (Bemyndigelse til fastsættelse af regler om opgørelse af produktions- og tilførselsomkostninger for opgraderet og renset biogas m.v.).
Fremsat den: 11. november 2015
Vedtaget den: 21. januar 2016


L 46

Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, arbejdsmarkedsbidragsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven. (Indførelse af land-for-land-rapportering for store multinationale koncerner, gennemførelse af ændring af direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet m.v.).
Fremsat den: 10. november 2015
Vedtaget den: 18. december 2015


L 45

Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven, statsskatteloven og forskellige andre love. (Skattemæssig behandling af negative renter, forrentning af pensionsafkastskat og renter vedrørende visse pensionsordninger m.v.).
Fremsat den: 10. november 2015
Vedtaget den: 18. december 2015


L 30

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Nedsættelse af støtte for husstandsvindmøller).
Fremsat den: 21. oktober 2015
Vedtaget den: 21. december 2015


L 12

Forslag til lov om ændring af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter, lov om energimærkning af energirelaterede produkter, lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om fjernkøling og lov om fremme af besparelser i energiforbruget. (Skærpet håndhævelse af dokumentationskrav til ecodesign og energimærkning af energirelaterede produkter, justering af forpligtelsen til at lade udarbejde energimærkning for bygninger med ejerlejligheder, lettelse af vilkårene for godkendelse som bedre bolig-rådgiver og faktureringsoplysninger til fjernkølingskunder m.v.).
Fremsat den: 7. oktober 2015
Vedtaget den: 21. december 2015


L 11

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om Energinet.dk. (Støtte til eksisterende naturgasfyrede industrielle kraft-varme-værker m.v.).
Fremsat den: 7. oktober 2015
Vedtaget den: 19. november 2015


L 18

Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. (Udskydelse af forældelse som følge af utilstrækkelig funktionalitet i Ét Fælles Inddrivelsessystem).
Fremsat den: 7. oktober 2015
Vedtaget den: 12. november 2015


L 17

Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat. (Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning).
Fremsat den: 7. oktober 2015
Vedtaget den: 21. december 2015


L 16

Forslag til lov om ændring af tonnageskatteloven og sømandsbeskatningsloven. (Udvidelse af tonnageskatteordningen med en række specialskibe).
Fremsat den: 7. oktober 2015
Vedtaget den: 21. december 2015


L 15

Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love. (Natlukning af spillehaller med gevinstgivende spilleautomater og ophævelse af reglen om nedslag i afgiften for udlodninger m.v.).
Fremsat den: 7. oktober 2015
Vedtaget den: 8. december 2015


L 14

Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil og lov for Grønland om visse spil. (Justering af gebyrskalaen for væddemål og onlinekasino, månedsafregning for væddemål og onlinekasino m.v.).
Fremsat den: 7. oktober 2015
Vedtaget den: 8. december 2015


L 13

Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. (Ophævelse af hjemmel til kontrol af udendørs byggeaktivitet på privat grund - Retssikkerhedspakke I).
Fremsat den: 7. oktober 2015
Vedtaget den: 21. december 2015


L 191 A

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Ophævelse af 2-årsfristen i sager om familiesammenføring med børn).
Vedtaget den: 3. juni 2016


L 191 B

Forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love. (Overgangsregel for ret til ferie for uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere, der overgår til integrationsydelse).
Vedtaget den: 3. juni 2016


L 161 A

Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Forsøgsordning med kørekort til 17-årige betinget af ledsaget kørsel indtil det fyldte 18. år m.v.).
Vedtaget den: 31. maj 2016


L 161 B

Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Nedsættelse af aldersgrænsen for kørekort til lille knallert).
Vedtaget den: 31. maj 2016


L 149 A

Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Skattefrihed for godtgørelse til visse asbestofre).
Vedtaget den: 12. maj 2016


L 149 B

Forslag til lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og skattekontrolloven. (Skattebegunstigelse af individuelle medarbejderaktieordninger).
Vedtaget den: 12. maj 2016


L 56 A

Forslag til lov om ændring af momsloven og forskelligeandre love. (Momsgodtgørelse for ambassader m.v., bemyndigelse til momskontrol af betalingsoplysninger, tilpasning af reglerne om herboende repræsentant for motoransvars- og lystfartøjsforsikringer, tilpasning af adgangen til registrering af oplysninger i Køretøjsregisteret, afskaffelse af befordringsfradrag m.v. for skattefritagne personer m.v.)
Vedtaget den: 21. december 2015


L 56 B

Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer.(Tilpasning af adgangen til indhentelse af oplysningeri Køretøjsregisteret).
Vedtaget den: 21. december 2015


2014-15 (2. samling)

Lovforslag


L 7

Forslag til lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse. (Genindførelse af optjeningsprincippet for ret til børnetilskud og børne- og ungeydelse for flygtninge).
Fremsat den: 3. juli 2015
Vedtaget den: 26. august 2015


L 6

Forslag til lov om ændring af opkrævningsloven og selskabsskatteloven.(Ændring af rentetillæg for afregning af selskabsskat og begrænsning af indestående på skattekontoen m.v.).
Fremsat den: 3. juli 2015
Vedtaget den: 26. august 2015


L 5

Forslag til lov om ændring af ligningsloven.(Genindførelse af BoligJobordningen).
Fremsat den: 3. juli 2015
Vedtaget den: 26. august 2015


2014-15

Lovforslag


L 190

Forslag til lov om ændring af opkrævningsloven og selskabsskatteloven. (Ændring af rentetillæg for afregning af selskabsskat og begrænsning af indestående på skattekontoen m.v.).
Fremsat den: 22. april 2015


L 173

Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love. (Natlukning af spillehaller med gevinstgivende spilleautomater, ophævelse af reglen om nedslag i afgiften for udlodninger, justering af gebyrskalaen for onlinekasino og væddemål, månedsafregning for onlinekasino og væddemål m.v.).
Fremsat den: 25. marts 2015


L 167

Forslag til lov om ændring af ligningsloven, boafgiftsloven, fondsbeskatningsloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love. (Skattelypakke om trusts, værdiansættelse af aktiver i forbindelse med bindende svar og international omgåelsesklausul samt udskydelse af selvangivelsesfristen for selskaber m.v., lempelse af sanktionen ved manglende registrering af underskud og korrektion af satserne for vægtafgift af personbiler m.v.).
Fremsat den: 20. marts 2015
Vedtaget den: 21. april 2015


L 144

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og momsloven. (Tilpasninger til engrosmodellen m.v. og indførelse af omvendt betalingspligt på gas- og elmarkedet).
Fremsat den: 25. februar 2015
Vedtaget den: 28. april 2015


L 124

Forslag til lov om ændring af tonnageskatteloven og sømandsbeskatningsloven. (Udvidelse af tonnageskatteordningen med en række specialskibe).
Fremsat den: 28. januar 2015


L 123

Forslag til lov om ændring af momsloven. (Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter og lignende sendt fra lande uden for EU og bemyndigelse til lempelse og fritagelse vedrørende faktureringspligt).
Fremsat den: 28. januar 2015
Vedtaget den: 19. marts 2015


L 98

Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love. (Exitskat og henstand for fysiske personer, gennemførelse af ændring af moder-/datterselskabsdirektivet, justering af rentefradragsbegrænsningsreglerne og opgørelsesprincipper for fordringer og gæld m.v.).
Fremsat den: 17. december 2014
Vedtaget den: 26. februar 2015


L 88

Forslag til lov om ændring af lov om kildeskatteloven og selskabsskatteloven. (Indførelse af skattepligt for udenlandske deltagere i danske kommanditselskaber m.v.).
Fremsat den: 3. december 2014


L 76

Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme. (Vurderinger i årene 2015 og 2016).
Fremsat den: 19. november 2014
Vedtaget den: 19. december 2014


L 75

Forslag til lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst.
Fremsat den: 19. november 2014
Vedtaget den: 19. december 2014


L 74

Forslag til lov om ændring af ligningsloven og lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse. (Forhøjelse af loftet over fradrag for fagforeningskontingenter og beregning af ydelser i 2012 ved bopæl eller beskæftigelse i Grønland og på Færøerne).
Fremsat den: 19. november 2014
Vedtaget den: 19. december 2014


L 64

Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om afgift af lønsum m.v., momsloven, lov om afgift af naturgas og bygas, spiritusafgiftsloven og forskellige andre love. (Forenkling af registrerede varemodtageres adgang til godtgørelse af afgift ved eksport, afgiftsfritagelse af varer henhørende under toldoplagsprocedure, andre særlige toldordninger og afgiftsoplag, lønsumsafgift for selvstændige momsgrupper, indførelse af mulighed for indirekte opgørelse af afgifter af bygas, afskaffelse af banderoler på spiritus m.v.).
Fremsat den: 12. november 2014
Vedtaget den: 12. november 2014


L 63

Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven. (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere).
Fremsat den: 12. november 2014
Vedtaget den: 18. december 2014


L 55

Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. (Forlængelse af rabat på afgiften ved omlægning af eksisterende kapitalpensioner og rabat på afgiften ved udbetaling fra eller omlægning af konti i Lønmodtagernes Dyrtidsfond).
Fremsat den: 5. november 2014
Vedtaget den: 19. december 2014


L 43

Forslag til lov om ændring af momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love. (Ophævelse af fradragsbegrænsningen for moms på hotelophold og harmonisering af afgifterne på personbiler med tilladelse til erhvervsmæssig persontransport).
Fremsat den: 30. oktober 2014
Vedtaget den: 30. oktober 2014


L 42

Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, opkrævningsloven og forskellige andre love. (Hurtig afslutning i visse klagesager, omkostningsgodtgørelse i retssager, dækningsrækkefølgen for underholdsbidrag, restanceforebyggelse, momsregistrering af visse virksomheder, forbedret inddrivelse af restancer til det offentlige m.v.).
Fremsat den: 30. oktober 2014
Vedtaget den: 30. oktober 2014


L 41

Forslag til lov om ændring af ligningsloven, fondsbeskatningsloven, lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om et indkomstregister og forskellige andre love. (Udvidelse af kredsen af yderkommuner med forhøjet befordringsfradrag, forhøjelse af kommunernes andel af selskabsskatten og udvidet mulighed for videregivelse af oplysninger til finansielle virksomheder).
Fremsat den: 30. oktober 2014
Vedtaget den: 4. december 2014


L 40

Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven og skatteforvaltningsloven. (Lempelse af udbyttebeskatningen af visse unoterede porteføljeaktier).
Fremsat den: 30. oktober 2014
Vedtaget den: 4. december 2014


L 10

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Skattemæssige ændringer i lyset af lov om medarbejderinvesteringsselskaber).
Fremsat den: 8. oktober 2014
Vedtaget den: 4. december 2014


L 9

Forslag til lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. (Udvidelse af indberetningspligterne vedrørende finansielle produkter, ændring af indberetningspligten vedrørende modtagere af renter og afgivelse af regnskabsoplysninger om moms i forbindelse med selvangivelsen m.v.).
Fremsat den: 8. oktober 2014
Vedtaget den: 9. december 2014


L 8

Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ghana.
Fremsat den: 8. oktober 2014
Vedtaget den: 18. december 2014


L 7

Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Indien.
Fremsat den: 8. oktober 2014
Vedtaget den: 9. december 2014


L 6

Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Belgien, Luxembourg, Singapore og Østrig. (Gennemførelse af protokol til ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Luxembourg).
Fremsat den: 8. oktober 2014
Vedtaget den: 18. december 2014


L 5

Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland.
Fremsat den: 8. oktober 2014
Vedtaget den: 9. december 2014


L 4

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., personskatteloven og forskellige andre love. (Tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften, nedsættelse af elvarmeafgiften, forhøjelse af elafgiften, tilpasning af afgiftsregler for VE-brændsler, forhøjelse af bundskatten og det skrå skatteloft, nedsættelse af den grønne check samt afgiftsforhøjelse på cigarillos m.v.).
Fremsat den: 8. oktober 2014
Vedtaget den: 31. oktober 2014


L 64 A

Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om afgift af lønsum m.v., momsloven, lov om afgift af naturgas og bygas, spiritusafgiftsloven og forskellige andre love. (Forenkling af registrerede varemodtageres adgang til godtgørelse af afgift ved eksport, afgiftsfritagelse af varer henhørende under toldoplagsprocedure, andre særlige toldordninger og afgiftsoplag, lønsumsafgift for selvstændige momsgrupper, indførelse af mulighed for indirekte opgørelse af afgifter af bygas, afskaffelse af banderoler på spiritus m.v.).
Vedtaget den: 19. december 2014


L 64 B

Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om afgift af lønsum m.v., momsloven, lov om afgift af naturgas og bygas, spiritusafgiftsloven og forskellige andre love. (Forenkling af registrerede varemodtageres adgang til godtgørelse af afgift ved eksport, afgiftsfritagelse af varer henhørende under toldoplagsprocedure, andre særlige toldordninger og afgiftsoplag, lønsumsafgift for selvstændige momsgrupper, indførelse af mulighed for indirekte opgørelse af afgifter af bygas, afskaffelse af banderoler på spiritus m.v.).
Vedtaget den: 19. december 2014


L 43 A

Forslag til lov om ændring af momsloven, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. (Ophævelse af fradragsbegrænsningen for moms på hotelophold og harmonisering af afgifterne på personbiler med tilladelse til erhvervsmæssig persontransport).
Vedtaget den: 18. december 2014


L 43 B

Forslag til lov om ændring af momsloven, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. (Ophævelse af fradragsbegrænsningen for moms på hotelophold og harmonisering af afgifterne på personbiler med tilladelse til erhvervsmæssig persontransport).
Vedtaget den: 18. december 2014


L 42 A

Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, opkrævningsloven og forskellige andre love. (Hurtig afslutning i visse klagesager, omkostningsgodtgørelse i retssager, dækningsrækkefølgen for underholdsbidrag, restanceforebyggelse, momsregistrering af visse virksomheder, forbedret inddrivelse af restancer til det offentlige m.v.).
Vedtaget den: 18. december 2014


L 42 B

Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, opkrævningsloven og forskellige andre love. (Hurtig afslutning i visse klagesager, omkostningsgodtgørelse i retssager, dækningsrækkefølgen for underholdsbidrag, restanceforebyggelse, momsregistrering af visse virksomheder, forbedret inddrivelse af restancer til det offentlige m.v.).
Vedtaget den: 18. december 2014


2013-14

Lovforslag


L 200

Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven. (Indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen ved indskud af privat gæld m.v.).
Fremsat den: 11. juni 2014
Vedtaget den: 9. september 2014


L 171

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og forskellige andre love. (Afgiftsnedsættelse for elektricitet fra land til visse erhvervsskibe i havne, mulighed for kraft-varme-værker for at opgøre afgifter på timebasis, ændring af afgiftsregler for biogas m.v. af hensyn til energibeskatningsdirektivet, forsøgsordning med udvidet benyttelse af afgiftsfri institutionsbusser m.v. i frikommuner og forlængelse af forhøjet befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner).
Fremsat den: 26. marts 2014
Vedtaget den: 27. maj 2014


L 160

Forslag til lov om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.(Ophævelse af optjeningsprincippet for børne- og ungeydelse og børnetilskud og indførelse af bopælskrav også for børn omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger).
Fremsat den: 25. marts 2014


L 153

Forslag til lov om ændring af momsloven og forskellige andre love. (Ændring af leveringsstedet for elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester solgt til private, One Stop Shop-ordning, udvidelse af definitionen af investeringsgoder, ophævelse af ordningen for udenlandsk indregistrerede turistbusser m.v.).
Fremsat den: 12. marts 2014
Vedtaget den: 27. maj 2014


L 144

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven (Selskabers m.v. registrering af fremførselsberettigede underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier og investeringsbeviser m.v., selvangivelse af kildeartsbegrænsede tab m.v.)
Fremsat den: 26. februar 2014
Vedtaget den: 27. maj 2014


L 103

Forslag til lov om ændring af ligningsloven, momsloven og forskellige andre love. (Fremrykning af skatte- og afgiftslempelser og forhøjelse af beskæftigelsesfradrag m.v.).
Fremsat den: 20. december 2013
Vedtaget den: 28. januar 2014


L 95

Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven. (Tilpasning af procenttillæg og reduceret markedsrente til ny referencerente m.v.).
Fremsat den: 5. december 2013
Vedtaget den: 19. december 2013


L 91

Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven. (Henstand med exitskat ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land).
Fremsat den: 4. december 2013
Vedtaget den: 6. februar 2014


L 81

Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven. (Indgreb mod omgåelse af udbyttebeskatningen i forbindelse med kontante udligningssummer).
Fremsat den: 20. november 2013
Vedtaget den: 25. marts 2014


L 80

Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme og tinglysningsafgiftsloven. (Vurderingerne i 2013-2015 og tinglysningsafgift af handelsprisen).
Fremsat den: 20. november 2013
Vedtaget den: 20. december 2013


L 79

Forslag til lov om ændring af kulbrinteskatteloven, lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding og lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat. (Harmonisering af beskatningen af kulbrinteindvinding m.v.).
Fremsat den: 20. november 2013
Vedtaget den: 20. december 2013


L 67

Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og forskellige andre love. (Indberetning og automatisk udveksling af skatterelevante oplysninger om finansielle konti samt ophævelse af bagatelgrænser for ind- og udbetalinger m.v.).
Fremsat den: 13. november 2013
Vedtaget den: 20. december 2013


L 60

Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven, kildeskatteloven og arbejdsmarkedsbidragsloven. (Forrentning af negativ institutskat, etablering af en godkendelsesordning for ikke-fradragsberettigede pensionsindbetalinger og tilbagebetaling m.v. af ikke-fradragsberettigede indbetalinger til ratepension i indbetalingsåret m.v.).
Fremsat den: 6. november 2013
Vedtaget den: 13. december 2013


L 48

Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og kildeskatteloven. (Effektivisering af inddrivelsen af forsyningsvirksomheders krav gennem adgang til skyldners personnummer og henstand med indregnet restskat m.v.).
Fremsat den: 31. oktober 2013
Vedtaget den: 13. december 2013


L 47

Forslag til lov om ændring af ligningsloven, momsloven, lov om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder, selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Gennemførelse af EU-direktiv nr. 2013/43/EU, supplerende regler om administration af EU-forordning nr. 608/2013, præcisering af regler om virksomheders fradrag for udgifter til bestikkelse, justering af den subjektive skattepligt for erhvervsdrivende foreninger m.v., værnsregel imod unaturlig lageropbygning af tobaksvarer, lovteknisk justering af udligningsafgiften for varebiler, m.v.).
Fremsat den: 31. oktober 2013
Vedtaget den: 20. december 2013


L 4

Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love. (Skattefri omstrukturering med deltagelse af selskaber hjemmehørende i EØS-lande, skattefri sammenlægning af vandforsyninger og nedslag for ejendomsværdiskatten m.v.).
Fremsat den: 2. oktober 2013
Vedtaget den: 28. november 2013


2012-13

Lovforslag


L 219

Forslag til lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af elektricitet, momsloven og forskellige andre love. (Nedsættelse af afgifter på el til erhverv, bortfald af CO2-afgift af el for erhverv, nedsættelse af energiafgifter på brændsler til proces, ændret lagerprincip ved deponering af farligt affald, lempelse af momskredittider samt supplerende støtte til eksisterende industrielle kraft-varme-værker).
Fremsat den: 17. maj 2013
Vedtaget den: 27. juni 2013


L 218

Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om afgift af lønsum m.v., kulbrinteskatteloven og forskellige andre love. (Aftaler om vækstplan DK m.v.– nedsættelse af skattesatsen for selskaber, forhøjelse af lønsumsafgiften for finansielle virksomheder og fastholdelse af selskabsskattesatsen for kulbrinteindkomst m.v.).
Fremsat den: 17. maj 2013
Vedtaget den: 27. juni 2013


L 217

Forslag til lov om ophævelse af lov om afgift af mineralvand m.v. og om ændring af øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love. (Nedsættelse og senere ophævelse af sodavandsafgiften, nedsættelse af ølafgiften, afstaffelse af den vægtbaserede emballageafgift, øget momsfradrag på hotelovernatninger, samt midlertidig forhøjelse af reparationsgrænsen for totalskadede køretøjer m.v.
Fremsat den: 17. maj 2013
Vedtaget den: 27. juni 2013


L 216

Forslag til lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven. (Genindførelse og udvidelse af BoligJobordningen og udvidelse af ordningen om skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter).
Fremsat den: 17. maj 2013
Vedtaget den: 27. juni 2013


L 212

Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love. (Ny klagestruktur på skatteområdet og ændringer som følge af idriftsættelsen af Ét Fælles Inddrivelsessystem m.v.).
Fremsat den: 24. april 2013
Vedtaget den: 4. juni 2013


L 199

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi.
Fremsat den: 20. marts 2013
Vedtaget den: 28. juni 2013


L 108

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. (Forsyningssikkerhedsafgift på fossile brændsler og afgiftslempelse for procesenergi).
Fremsat den: 18. december 2012
Vedtaget den: 29. januar 2013


L 86

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven
Fremsat den: 20. november 2012
Vedtaget den: 19. december 2012


L 83

Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. (Betaling for registrering af køretøjer og justering af godtgørelsen af registreringsafgift ved eksport af køretøjer).
Fremsat den: 16. november 2012
Vedtaget den: 19. december 2012


L 82

Forslag til lov om ophævelse af fedtafgiftsloven og om ændring af lov om afgift af elektricitet, ligningsloven, personskatteloven med flere love. (Ophævelse af fedtafgiftsloven, nedsættelse af elvarmeafgiften, lempeligere beskatning af udenlandsk indkomst, forhøjelse af bundskatten og nedsættelse af personfradraget m.v. – Afgifts- og konkurrencepakken).
Fremsat den: 16. november 2012
Vedtaget den: 19. december 2012


L 81

Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om afgift af lønsum m.v., afskrivningsloven og forskellige andre love. (Ophævelse af andelsbeskatningen, forhøjelse af visse lønsumsafgiftssatser, nedsættelse af afskrivningssatsen for store vindmøller, inddragelse af CO2-kvoter under CFC-beskatningen, forhøjelse af afgiften af kaskoforsikringer for lystfartøjer m.v.)
Fremsat den: 16. november 2012
Vedtaget den: 19. december 2012


L 68

Forslag til lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og af arbejdsulykkeserstatninger m.v. (Arbejdsskadeafgiftsloven).
Fremsat den: 16. november 2012
Vedtaget den: 17. december 2012


L 67

Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love. (Udvidelse af årsopgørelsesordningen, indberetning af udbytter m.v.).
Fremsat den: 14. november 2012
Vedtaget den: 17. december 2012


L 66

Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Kina.
Fremsat den: 14. november 2012
Vedtaget den: 27. november 2012


L 65

Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Tjekkiet.
Fremsat den: 14. november 2012
Vedtaget den: 14. december 2012


L 64

Forslag til lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale.
Fremsat den: 14. november 2012
Vedtaget den: 13. december 2012


L 52

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love og om ophævelse af lov nr. 529 af 17. juni 2008 om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer. (Godtgørelse af elafgift for el forbrugt til opladning af batterier til registrerede elbiler, lempelse vedrørende komfortkøling, dagsbeviser for varebiler samt teknisk justering af energiafgifter m.v. og ophævelse af reglerne om fritagelse for afgift af visse typer af affald fra egen cementproduktion).
Fremsat den: 1. november 2012
Vedtaget den: 14. december 2012


L 51

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af svovl (Bundfradrag i svovlafgiften).
Fremsat den: 1. november 2012
Vedtaget den: 14. december 2012


L 50

Forslag til lov om afgift af husstandsomdelte reklamer (reklameafgiftsloven).
Fremsat den: 1. november 2012
Vedtaget den: 14. december 2012


L 49

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love. (Skattefritagelse af anvancer af selskabers unoterede porteføljeaktier og forhøjelse af lønsumsafgiften for den finansielle sektor).
Fremsat den: 1. november 2012
Vedtaget den: 14. december 2012


L 10

Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven. (Omgåelse af udbyttebeskatning, gennemstrømningsselskaber og ledelsens sæde)
Fremsat den: 3. oktober 2012
Vedtaget den: 14. december 2012


2011-12

Lovforslag


L 199 A

Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven ogkildeskatteloven. (Beskatning af aktionærlån, fortryk og låsning af udvalgte indberetningspligter, bedre forskudsproces m.v.).
Fremsat den: 14. august 2012
Vedtaget den: 13. september 2012


L 199 B

Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven ogkildeskatteloven. (Feltlåsning for selvstændigt erhvervsdrivende).
Fremsat den: 14. august 2012
Vedtaget den: 13. september 2012


L 196 A

Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. (Afskaffelse af fradragsret m.v. for indbetalinger til kapitalpension).
Fremsat den: 14. august 2012
Vedtaget den: 13. september 2012


L 196 B

Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og selskabsskatteloven. (Adgang til fusion mellem pensionskasser m.v. og forsikringsselskaber m.v.).
Fremsat den: 14. august 2012
Vedtaget den: 13. september 2012


L 196

Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. (Afskaffelse af fradragsret m.v. for indbetalinger til kapitalpension og adgang til fusion mellem pensionskasser m.v. og forsikringsselskaber m.v.).
Fremsat den: 14. august 2012
Vedtaget den: 14. august 2012


L 195

Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kildeskatteloven og personskatteloven. (Nedsættelse af loft over rejsefradrag, øget beskatning af fri bil, beskatning af fuldtskattepligtiges udenlandske lønindkomst, beskatning ved arbejdsudleje og udvidetbeskatning af lønarbejde i Danmark).
Fremsat den: 14. august 2012
Vedtaget den: 13. september 2012


L 194

Forslag til lov om ændring af ligningsloven, lov om en børne- og ungeydelse og personskatteloven. (Skattereformen – forhøjelse af beskæftigelsesfradraget ogtopskattegrænsen, ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere, aftrapning af børne- og ungeydelsen for familier med høje indkomster m.v.).
Fremsat den: 14. august 2012
Vedtaget den: 13. september 2012


L 199

Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven. (Beskatning af aktionærlån, feltlåsning for selvstændigt erhvervsdrivende, bedre forskudsproces m.v.).
Fremsat den: 14. august 2012
Vedtaget den: 14. august 2012


L 198

Forslag til lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven. (Afskaffelse af grundforbedringsfradrag og ændring af regler om genoptagelse m.v.).
Fremsat den: 14. august 2012
Vedtaget den: 13. september 2012


L 197

Forslag til lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter, brændstofforbrugsafgiftsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love. (Indeksering af forskellige punktafgifter og de løbende bilafgifter, regulering af tonnageskatten, forhøjelse af udligningsafgiften og forlængelse af afgiftsfritagelsen for brint- og elbiler).
Fremsat den: 14. august 2012
Vedtaget den: 13. september 2012


L 192

Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven. (Forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for investeringer i nye driftsmidler).
Fremsat den: 30. maj 2012
Vedtaget den: 13. juni 2012


L 170 A

Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. (Skattefri familie- og vennetjenester og skattefritagelse af visse persongruppers indtægter ved arbejde i private hjem m.v.).
Fremsat den: 25. april 2012
Vedtaget den: 12. juni 2012


L 170 B

Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. (Initiativer mod sort arbejde m.v.).
Fremsat den: 25. april 2012
Vedtaget den: 13. juni 2012


L 173

Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber, beregning af indkomsten i et fast driftssted og åbenhed om selskabers skattebetalinger m.v.)
Fremsat den: 25. april 2012
Vedtaget den: 13. juni 2012


L 172

Forslag til lov om afgift af skadesforsikringer. (Skadesforsikringsafgiftsloven).
Fremsat den: 25. april 2012
Vedtaget den: 12. juni 2012


L 171

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af bekæmpelsesmidler. (Omlægning af afgiften på plantebeskyttelsesmidler til mængdeafgift differentieret efter sundheds- og miljøkriterier og forenkling af afgiften på biocider m.v.).
Fremsat den: 25. april 2012
Vedtaget den: 12. juni 2012


L 170

Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Skattefri familie- og vennetjenester og skattefritagelse af visse persongruppers indtægter ved arbejde i private hjem samt initiativer mod sort arbejde m.v.)
Fremsat den: 25. april 2012
Vedtaget den: 25. april 2012


L 120

Forslag til lov om indgåelse af protokol til ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Brasilien.
Fremsat den: 28. marts 2012
Vedtaget den: 24. maj 2012


L 122

Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og forskellige love om energiafgifter. (Hæftelse m.v. for registreringsafgift, justering af priser for registrering m.v. af køretøjer, regler om nummerpladeoperatører og teknisk justering af energiafgifter).
Fremsat den: 28. marts 2012
Vedtaget den: 28. marts 2012


L 121

Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ungarn.
Fremsat den: 28. marts 2012
Vedtaget den: 24. maj 2012


L 109

Forslag til lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v.
Fremsat den: 14. marts 2012
Vedtaget den: 8. maj 2012


L 95

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om boligopsparing. (Enklere beskatning af udlodninger fra investeringsforeninger og udvidet adgang til udnyttelse af tab ved fraflytterbeskatning m.v.).
Fremsat den: 29. februar 2012
Vedtaget den: 8. maj 2012


L 94

Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven. (Opretning af værdigrundlaget for afgiftsberegning og offentliggørelse af afgiftsgrundlag).
Fremsat den: 28. februar 2012
Vedtaget den: 10. maj 2012


L 82

Forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven. (Fastsættelse af minimumsantal af cigaretter i cigaretpakker).
Fremsat den: 8. februar 2012
Vedtaget den: 22. marts 2012


L 80

Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og skattekontrolloven. (Ændret afkastbeskatning af pengeinstitutordninger placeret i unoterede aktier og ved personers ophør af skattepligt, harmonisering af fristen for afregning af institutskat og individskat ved pensionsinstitutters ophør af skattepligt, mulighed for uden afgift at stoppe udbetalingen af en livsvarig alderspension m.m.).
Fremsat den: 1. februar 2012
Vedtaget den: 3. maj 2012


L 44

Forslag til lov om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger samt administrativt samarbejde på beskatningsområdet.
Fremsat den: 30. november 2011
Vedtaget den: 2. februar 2012


L 30 A

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven, pensionsbeskatningsloven, virksomhedsskatteloven og lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto. (Nedsættelse af grænsen for finansielle aktiver i forbindelse med succession ved overdragelse af aktier).
Fremsat den: 21. november 2011
Vedtaget den: 21. december 2011


L 30 B

Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven. (Justering af rentefradragsbegrænsningsreglerne).
Fremsat den: 21. november 2011
Vedtaget den: 21. december 2011


L 34

Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om afgift af ledningsført vand og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. (Regulering af de løbende bilafgifter og andre afgifter m.v.).
Fremsat den: 21. november 2011
Vedtaget den: 21. december 2011


L 33

Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love. (Afgiftsforhøjelser på chokolade, sukkervarer, is, sodavand, tobak, øl og vin).
Fremsat den: 21. november 2011
Vedtaget den: 21. december 2011


L 32

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas. (Højere afgift på luftforurening fra NOx m.v.)
Fremsat den: 21. november 2011
Vedtaget den: 21. december 2011


L 30

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Nedsættelse af grænsen for finansielle aktiver i forbindelse med succession ved overdragelse af aktier og justering af rentefradragsbegrænsningsreglerne).
Fremsat den: 21. november 2011
Vedtaget den: 21. november 2011


L 31

Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. (Afskaffelse af multimediebeskatningen, ophævelse af skattebegunstigelsen for medarbejderaktieordninger, ophævelse af skattefritagelse for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer m.v., lønsumsafgiftspligt for aflønning i aktier og købe- og tegningsretter til aktier m.v., justering af boligjobordningen, ophævelse af loftet over børne- og ungeydelsen og tillæg til grøn check m.v.).
Fremsat den: 21. november 2011
Vedtaget den: 21. december 2011


L 29

Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter).
Fremsat den: 21. november 2011
Vedtaget den: 21. december 2011


L 28

Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven samt lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove. (Afskaffelse af fradrag for formueforvaltningsomkostninger og nedsættelse af loftet for indbetalinger til ratepension og ophørende alderspension m.v.)
Fremsat den: 21. november 2011
Vedtaget den: 21. december 2011


L 12

Forslag til lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt hasardspil i turneringsform og forskellige andre love.
Fremsat den: 11. september 2011
Vedtaget den: 22. marts 2012


L 122 A

Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og forskellige love om energiafgifter. (Hæftelse m.v. for registreringsafgift, justering af priser for registrering m.v. af køretøjer, regler om nummerpladeoperatører og teknisk justering af energiafgifter).
Fremsat den: 26. januar 2011
Vedtaget den: 24. maj 2012


L 122 B

Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og forskellige love om energiafgifter. (Hæftelse m.v. for registreringsafgift, justering af priser for registrering m.v. af køretøjer, regler om nummerpladeoperatører og teknisk justering af energiafgifter).
Fremsat den: 26. januar 2011
Vedtaget den: 24. maj 2012


2010-11

Lovforslag


L 195 A

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Ændring af afgift på erhvervenes energiforbrug m.v.).
Fremsat den: 19. maj 2011
Vedtaget den: 27. maj 2011


L 195 B

Forslag til lov om ændring af lov om tobaksafgifter og lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (Forkortelse af kredittider for tobaksafgift og lempelse af ølmoderationsordningen).
Fremsat den: 19. maj 2011
Vedtaget den: 27. maj 2011


L 208

Forslag til lov om ændring af ligningsloven og lov om hjemmeservice. (Forsøgsordning med fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet).
Fremsat den: 19. maj 2011
Vedtaget den: 1. juni 2011


L 196

Forslag til lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter. (Skattefritagelse for mindre personalegoder, rigsfællesskabsfradrag, skattefritagelse for nedrivningsstøtte m.v.).
Fremsat den: 27. april 2011
Vedtaget den: 27. maj 2011


L 195

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om tobaksafgifter, lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. og forskellige andre love. (Ændring af afgift på erhvervenes energiforbrug m.v., forkortelse af kredittider for tobaksafgift og lempelse af ølmoderationsordningen).
Fremsat den: 27. april 2011
Vedtaget den: 27. april 2011


L 194

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og selskabsskatteloven. (Skattefritagelse for gevinst og udbytte af iværksætteraktier m.v.).
Fremsat den: 27. april 2011
Vedtaget den: 27. maj 2011


L 132

Forslag til lov om dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Kuwait.
Fremsat den: 9. februar 2011
Vedtaget den: 26. april 2011


L 131

Forslag til lov om dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Cypern.
Fremsat den: 9. februar 2011
Vedtaget den: 26. april 2011


L 123

Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven. (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem, forenkling af reglerne for beregning og overførsel af afgift, godtgørelse af afgift i forbindelse med nedsættelse af ejendomsværdi m.v.).
Fremsat den: 26. januar 2011
Vedtaget den: 5. april 2011


L 122

Forslag til lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien. (Overgangsregler for danske tjenestemandspensionister m.fl.).
Fremsat den: 26. januar 2011
Vedtaget den: 3. marts 2011


L 121

Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, dødsboskatteloven og kursgevinstloven. (Forbedring af etablerings- og iværksætterkontoordningerne m.v.).
Fremsat den: 26. januar 2011
Vedtaget den: 3. marts 2011


L 111

Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).
Fremsat den: 19. januar 2011
Vedtaget den: 17. marts 2011


L 95

Forslag til lov om ændring af lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v., lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børne- og ungeydelse og lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister. (Effektivisering af inddrivelsen af gæld til det offentlige).
Fremsat den: 8. december 2010
Vedtaget den: 3. marts 2011


L 84

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Opfølgning på harmoniseringen af selskabers aktieafkastbeskatning m.v.).
Fremsat den: 24. november 2010
Vedtaget den: 29. marts 2011


L 81

Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven. (Ændring af skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere).
Fremsat den: 17. november 2010
Vedtaget den: 17. december 2010


L 80

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, registreringsafgiftsloven, momsloven og forskellige andre love. (Ændrede fordelingsregler på kraft-varme-området, forøgelse af fradrag for moms på hotelovernatning og færdselsskadede køretøjer).
Fremsat den: 17. november 2010
Vedtaget den: 17. december 2010


L 79

Forslag til lov om ændring af lov om en børnefamilieydelse, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om indkomstregister. (Optjeningsprincip for børnefamilieydelse og børnetilskud, forbedret kontrol og udvidet modregningsadgang ved udbetaling af børnefamilieydelse).
Fremsat den: 17. november 2010
Vedtaget den: 17. december 2010


L 78

Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Ægtefællerabat vedrørende multimediebeskatningen).
Fremsat den: 17. november 2010
Vedtaget den: 17. december 2010


L 77

Forslag til lov om ændring af personskatteloven. (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser).
Fremsat den: 17. november 2010
Vedtaget den: 17. december 2010


L 76

Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. (Forlængelse af ratepensionsordninger under udbetaling, justering af reglerne for pensionsordninger med løbende udbetalinger og krav til placering af midlerne i godkendte udenlandske pensionsordninger m.v.).
Fremsat den: 17. november 2010
Vedtaget den: 17. december 2010


L 75

Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. (Indberetning af indtægter fra sommerhusudlejning kombineret med forhøjet bundfradrag, ophævelse af fradrag for tobaksudgifter m.v.).
Fremsat den: 17. november 2010
Vedtaget den: 17. december 2010


L 74

Forslag til lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven. (Investering i vedvarende energi).
Fremsat den: 17. november 2010
Vedtaget den: 17. december 2010


L 73

Forslag til lov for Grønland om visse spil.
Fremsat den: 17. november 2010
Vedtaget den: 17. marts 2011


L 31

Forslag til lov om ændring af toldloven. (Kontrol med likvide midler, kontrolanlæg ved landfaste forbindelser til udlandet og hjemmel til anvendelse af kropsscannere i forbindelse med personeftersyn).
Fremsat den: 13. oktober 2010
Vedtaget den: 17. december 2010


L 23

Forslag til lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love. (Fremrykning af forhøjelse af lønsumsafgift for finansielle virksomheder, lønsumsafgiftsfritagelse for undervisning på professionshøjskoler, ændring af reglerne om renten af registreringsafgift ved bl.a. forholdsmæssig betaling i forbindelse med leasing).
Fremsat den: 6. oktober 2010
Vedtaget den: 2. december 2010


Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.