Lovforslag 2010/2011

 

L 84: Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love (Opfølgning på harmoniseringen af selskabers aktieafkastbeskatning m.v.).
 

 

Forslag Høring og resumé
Lovforslag som fremsat 24/11 2010 Høringssvar: Se bilag 1 og 6 nedenfor
Fremsættelsestale Resume
Forslag som optrykt efter 2. behandling  
   
Betænkning(er) Behandling i Folketinget
Betænkning afgivet 2/3 2011 1. behandling 20/1 2011
 

 

2. behandling 15/3 2011

 

 

 

Bilag til lovforslaget

L 84 - bilag 1 Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren. Se høringssvarene her.
L 84 - bilag 2 Orientering om høring over elementer i L 84, der ikke tidligere har været sendt i høring. Se oversigt over ændringer her. Se forslaget her. Se resume her.
L 84 - bilag 3 Henvendelse af 15/12-10 fra Aktino Skatterådgivere ApS
L 84 - bilag 4 Henvendelse af 15/12-10 fra CPH Revision ApS
L 84 - bilag 5 Henvendelse af 16/12-10 fra Mentor Tax Accounting SMBA
L 84 - bilag 6 Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
L 84 - bilag 7 Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
L 84 - bilag 8 Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
L 84 - bilag 9 1. udkast til betænkning
L 84 - bilag 10 Henvendelse af 4/2-11 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer
L 84 - bilag 11 Ændringsforslag, fra skatteministeren
L 84 - bilag 12 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 15/12-11 fra Aktino Skatterådgivere ApS
L 84 - bilag 13 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 15/12-10 fra CPH Revision ApS
L 84 - bilag 14 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 16/12-10 fra Mentor Tax Accounting SMBA
L 84 - bilag 15 2. udkast til betænkning
L 84 - bilag 16 Henvendelse af 10/2-11 fra Mentor Tax Accounting SMBA
L 84 - bilag 17 Henvendelse af 10/2-11 fra CPH Revision ApS
L 84 - bilag 18 Henvendelse af 13/2-11 fra Aktino Skatterådgivere ApS
L 84 - bilag 19 Supplerende ændringsforslag, fra skatteministeren
L 84 - bilag 20 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 4/2-11 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer
L 84 - bilag 21 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 10/2-11 fra Mentor Tax Accounting SMBA
L 84 - bilag 22 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 10/2-11 fra CPH Revision ApS
L 84 - bilag 23 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 13/2-11 fra Aktino Skatterådgivere ApS
L 84 - bilag 24 3. udkast til betænkning
L 84 - bilag 25 Nyt tidspunkt for betænkningsafgivelse over lovforslaget
L 84 - bilag 26 Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministeren
L 84 - bilag 27 4. udkast til betænkning
L 84 - bilag 28 Henvendelse af 1/3-11 fra CPH Revision ApS
L 84 - bilag 29 Betænkning afgivet den 2. marts 2011
L 84 - bilag 30 Henvendelse af 10/3-11 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer
L 84 - bilag 31 Ændringsforslag fra skatteministeren
L 84 - bilag 32 Kommentar til henvendelse fra CPH Revision, fra skatteministeren
L 84 - bilag 33 Ændringsforslag til 3. behandling
L 84 - bilag 34 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 10/3-11 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer
L 84 - bilag 35 Henvendelse af 16/3-11 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer
L 84 - bilag 36 Ændringsforslag til 3. behandling, fra skatteministeren
L 84 - bilag 37 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 16/3-11 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer
L 84 - bilag 38 Ændringsforslag til 3. behandling stillet den 25. marts 2011

 

Spørgsmål og svar til lovforslaget

Spørgsmål Svar  
L 84 - spm 1 Svar Spm. om, hvorfor der fremsættes et lempelsesforslag nu, og hvor stort et provenutab forventes som følge af forslaget, til skatteministeren
L 84 - spm 2 Svar Spm. om en belysning af forskellen i beskatningen i en situation, til skatteministeren
L 84 - spm 3 Svar Spm. om, hvorfor begrænses fradragsretten ikke til tab konstateret i indkomstårene 2007-2009, til skatteministeren
L 84 - spm 4 Svar Spm. om, hvorledes standardforrentningen fastlægges, til skatteministeren
L 84 - spm 5 Svar Spm. om en personligt ejet virksomhed, der omdannes til udenlandsk A/S, vil kunne flytte et skattepligtigt overskud ud af Danmark til en lempeligere beskatning i det udenlandske A/S, til skatteministeren
L 84 - spm 6 Svar Spm. om der sker beskatning af gevinster/tab opstået efter fraflytningen, til skatteministeren
L 84 - spm 7 Svar Spm. om at redegøre for samspillet mellem de i lovforslaget foreslåede regler og de af regeringen bebudede ændringer af iværksætterskatten, til skatteministeren
L 84 - spm 8 Svar Spm. om, hvordan det sikres, at der ikke mistes dansk skatteprovenu, når personligt drevne virksomheder skattefrit omdannes til et udenlandsk selskab, til skatteministeren
L 84 - spm 9 Svar Spm., om omgåelsesmuligheder i forbindelse med anvendelse af de såkaldte mellemholdingselskaber, til skatteministeren
L 84 - spm 10 Svar Spm. om ministeren vil overveje at stille ændringsforslag, så retstilstanden vedrørende udenlandske gennemstrømningsholdingselskaber, til skatteministeren
L 84 - spm 11 Svar Spm. om at bekræfte, at der er tale om milliardbeløb, der tabes for statskassen, hvis domstolene tiltræder Landsskatterettens afgørelser SKM.2010.268.LSR og SKM.2010.729.LSR, til skatteministeren
L 84 - spm 12 Svar Spm. om at bekræfte, at hvis domstolene tiltræder Landsskatterettens afgørelser i SKM.2011.57.LSR, men samtidigt tiltræder Landsskatterettens afgørelser i SKM 2010.268.LSR og SKM.2010.729 LSR, så vil det være meget let for kapitalfondsejede selskaber m.v. at omgå reglerne for kildebeskatning af renter og udbytte til koncernselskaber i skattelylande gennem gennemstrømningsholdingselskaber, til skatteministeren
L 84 - spm 13 Svar Spm. om ministeren vil stille ændringsforslag, så retstillingen klart fremgår af lovgivningen, således at der ikke kan opstå den i spørgsmål 12 opstillede situation, til skatteministeren
L 84 - spm 14 Svar Spm. om, i hvor mange tilfælde SKAT har anmodet om oplysninger hos udenlandske skattemyndigheder i EU og OECD-lande, til skatteministeren
L 84 - spm 15 Svar Spm. om, hvilke undersøgelser SKAT har foretaget af danske gennemstrømningsholdingselskaber, der bruges til at viderekanalisere renter og udbytte fra et udenlandsk koncernselskab til et andet koncernselskab, til skatteministeren
L 84 - spm 16 Svar Spm. om, hvor mange personer der har betalt fraflytningsskat på aktier efter reglerne i ABL § 38 for fraflytning i årene 2006-2010, til skatteministeren
L 84 - spm 17 Svar Spm. om, hvor mange personer, der har opnået henstand med betaling af fraflytningsskat på aktier efter reglerne i ABL § 39 for fraflytning i årene 2006-2010, til skatteministeren
L 84 - spm 18 Svar Spm. om at redegøre for, hvorledes og i hvilket omfang SKAT kontrollerer opgørelser af fraflytningsskat efter reglerne i ABL § 38, til skatteministeren
L 84 - spm 19 Svar Spm. om at redegøre for, hvorledes og i hvilket omfang SKAT kontrollerer opgørelser af henstand med fraflytningsskat efter reglerne i ABL § 38 og § 39A, til skatteministeren
L 84 - spm 20 Svar Spm. om, i hvilket omfang SKAT til brug ved kontrollen af opgørelser af henstand med fraflytningsskat efter reglerne i ABL § 38 og § 39A har indhentet oplysninger fra udenlandske skattemyndigheder, til skatteministeren
L 84 - spm 21 Svar Spm. om, hvilke regler der har været gældende for selskabers tilbageholdelse af udbytteskat, hvis dette udbytte udloddes til såkaldte mellemholdingselskaber omfattet af ABL § 4A, stk. 3, til skatteministeren
L 84 - spm 22 Svar Spm. om, hvilke regler der - hvis lovforslaget vedtages - vil blive gældende for selskabers tilbageholdelse af udbytteskat, hvis dette udbytte udloddes til såkaldte mellemholdingselskaber omfattet af ABL § 4A, stk. 3, til skatteministeren
L 84 - spm 23 Svar Spm. om at oplyse, om der sker nedsættelse af den skattemæssige anskaffelsessum efter den foreslåede nye affattelse af ABL § 28, hvis en personlig aktionær foretager et kontant kapitalindskud i et selskab, og dette selskab herefter ved et nyt kapitalindskud i et datterselskab giver dette datterselskab mulighed for at indfri gæld til den personlige aktionær eller andre af ham beherskede selskaber, til skatteministeren
L 84 - spm 24 Svar Spm. om at oplyse, om der sker nedsættelse af en skattemæssige anskaffelsessum efter den foreslåede nye affattelse af ABL § 28, hvis en personlig aktionær foretager et kontant kapitalindskud i et selskab, og dette selskab herefter ved et skattefri koncerntilskud omfattet af SEL § 31D til et datterselskab giver dette datterselskab mulighed for at indfri gæld til den personlige aktionær eller andre af ham beherskede selskaber, til skatteministeren
L 84 - spm 25 Svar Spm. om at oplyse, om det ikke er mere hensigtsmæssigt, hvis der skal opgøres skattemæssig værdi for de pågældende værdipapirer ultimo investors indkomstår, når der er tale om noterede papirer, til skatteministeren
L 84 - spm 26 Svar Spm. om depotførere o.l., der til SKAT indberetter beholdninger af aktier og investeringsbeviser o.l. efter reglerne i skattekontrollovens § 10, ikke oplyser, om det pågældende papir er omfattet af ABL § 19, og således beskattes på en anden måde end øvrige aktier og investeringsforeningsbeviser, til skatteministeren
L 84 - spm 27 Svar Spm. om man kan omgå reglerne om valg af realisationsprincip og lagerprincip for selskabers beskatning af unoterede porteføjleaktier ved at placere unoterede porteføljeaktier i to forskellige sambeskattede selskaber, der har valgt at bruge henholdsvis realisationsprincippet og lagerprincippet, til skatteministeren
L 84 - spm 28 Svar Spm. om et selskab, der har valgt at bruge realisationsprincippet på unoterede porteføljeaktier, i tilfælde af urealiserede kurstab kan realisere og dermed skattemæssigt fratrække et sådant kurstab ved en koncernintern overdragelse til et andet sambeskattet koncernselskab, til skatteministeren
L 84 - spm 29 Svar Spm. om, hvordan det harmonere, at der i et vist omfang tages højde for tab, der er opstået efter fraflytningen, mens der ikke sker beskatning af gevinst, der er opstået efter fraflytningen, til skatteministeren
L 84 - spm 30 Svar Spm. om fradrag for kursfaldet i fraflytterskatten, til skatteministeren
L 84 - spm 31 Svar Spm. om at illustrere, hvordan effekten af lovforslagets § 7, nr. 1 (ændring af LL § 15, stk. 2, 2. pkt.) er, til skatteministeren
L 84 - spm 32 Svar Spm. om at tilsende udvalget talepapir fra samrådet den 2. marts 2011, jf. L 84 - samrådsspørgsmål A, til skatteministeren
L 84 - spm 33 Svar Spm. om, hvilke muligheder Danmark har for at ændre reglerne, så der også efter EF-domstolens afgørelse af 7. september 2006 så vidt muligt sikres symmetri i beskatningen, til skatteministeren
L 84 - spm 34 Svar Spm. om at redegøre for eventuelle omgåelsesmuligheder i forbindelse med køb og salg af aktier efter fraflytning i henhold til retstilstanden efter EF-domstolens dom af 7. september 2006 i sagen C-470/04, til skatteministeren
L 84 - spm 35 Svar Spm. om Vil ministeren oversende oplysninger om praksis efter EF-domstolens afgørelse af 7. september 2006 i sagen C-470/04, herunder hvor store beløb, der står på henstandssaldi, og hvor meget disse er blevet nedskrevet på grund af tab? , til skatteministeren

 

Samrådsspørgsmål til lovforslaget

Spørgsmål  
L 84 - samspm A Samrådsspm. om, hvilke initiativer ministeren overvejer som følge af EF-domstolens afgørelse af 7. september 2006 i sagen C-470/04, til skatteministeren

 

 

 

 

Resume

 

Lovforslaget har for det første til formål at foretage en række justeringer og præciseringer af visse af de regler, der blev indført ved lov nr. 525 af 12. juni 2009. Ved denne lov blev reglerne om beskatningen af selskabers aktieavancer og aktieudbytter harmoniseret som et led i udmøntningen af skattereformen (forårspakke 2.0).

Det foreslås blandt andet, at:
- selskaber i visse tilfælde får adgang til at fradrage tab på datterselskabsaktier, der var fradragsberettigede inden harmoniseringen af beskatningen af aktieafkast, og hvor aktierne efterfølgende skifter status til porteføljeaktier.
- værnsreglen vedrørende mellemholdingselskaber, der skal hindre omgåelse af betingelserne for, hvornår der er tale om datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier, på en række punkter justeres og præciseres.
- fondes mulighed for at være underlagt realisationsbeskatning på investeringsforeningsbeviser i akkumulerende og udloddende obligationsbaserede investeringsforeninger bortfalder.
- det sikres, at reglerne for grænseoverskridende fusioner m.v. ikke underminerer kildebeskatningen af udbytter til udenlandske selskaber i lande, som ikke er medlem af EU, og som ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark.
- der i øvrigt foretages forskellige justeringer i fusionsskattelovens regler om skattefri omstrukturering, i kursgevinstlovens regler om selskabers mulighed for at fradrage tab på aktiebaserede finansielle kontrakter, i aktieavancebeskatningslovens regler om nedsættelse af anskaffelsessummen på aktier erhvervet i forbindelse med et kapitalindskud i selskabet og i ejendomsavancebeskatningslovens regler om genanbringelse af fortjeneste vedrørende fast ejendom.

Lovforslaget har for det andet til formål at foretage en række mindre justeringer af andre regler om beskatning af selskaber og aktionærer, der er indført inden for de senere år.