Lovforslag 2010/2011

 

L 123: Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem, forenkling af reglerne for beregning og overførsel af afgift, godtgørelse af afgift i forbindelse med nedsættelse af ejendomsværdi m.v.)
 

 

Forslag Høring og resumé
Lovforslag som fremsat 26/1 2011 Høringssvar
Fremsættelsestale Resume
   
   
Betænkning(er) Behandling i Folketinget
Betænkning afgivet 23/3 2011 1. behandling 10/2 2011
 

 

 

 

 

 

Bilag til lovforslaget

L 123 - bilag 1 Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren. Se høringssvarene her.
L 123 - bilag 2 Henvendelse af 8/2-11 fra DANVA
L 123 - bilag 3 Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
L 123 - bilag 4 Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af forslaget
L 123 - bilag 5 Ændringsforslag, fra skatteministeren
L 123 - bilag 6 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 8/2-11 fra DANVA, Dansk Vand- og Spildevandsforening
L 123 - bilag 7 1. udkast til betænkning
L 123 - bilag 8 Ændringsforslag, fra skatteministeren
L 123 - bilag 9 2. udkast til betænkning
L 123 - bilag 10 Betænkning afgivet den 23. marts 2011

 

Spørgsmål og svar til lovforslaget

Spørgsmål Svar  
L 123 - spm 1 Svar Spm. om at redegøre for om der siden den digitale tinglysnings indførelse 8/9-09 og frem til i dag i praksis er blevet opkrævet afgift på et andet grundlag end det grundlag, der følger af gældende lovbestemmelser, til skatteministeren, kopi til justitsministeren
L 123 - spm 2 Svar Spm. om de personer/virksomheder, der i perioden siden den digitale tinglysnings indførelse har betalt afgift af fejlagtige tinglysninger vil få tilbagebetalt den for meget opkrævet afgift, til skatteministeren, kopi til justitsministeren
L 123 - spm 3 Svar Spm. om redegørelse for, om lovforslaget medfører, at der er afgiftsfritagelse ved kommuners overdragelse af fast ejendom som led i gennemførelsen af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, når ejerskiftet og/eller tinglysningen heraf sker i perioden fra og med 1. januar 2011 og frem til 30. april 2011, til skatteministeren

 

 

Resume

 

Lovforslaget indeholder en række justeringer af tinglysningsafgiftsloven.

Man gennemfører en række tilpasninger som følge af overgangen til digital tinglysning. Bl.a kan man få tilbagebetalet tinglysningsafgift, hvis samme dokument ved en fejl tinglyses flere gange. Forslaget indfører også en fritagelse for afgift på visse ekspeditioner, som var afgiftsfri, inden den digitale tinglysning blev indført.

Endvidere sker der en forenkling af beregningsmetoden for afgift ved omlægning af eksisterende pantsikrede lån, og man forenkler proceduren ved hel eller delvis afgiftsfri tinglysning af et nyt pantebrev på grundlag af et eksisterende tinglyst ejerpantebrev.

Loven træder i kraft den 1. maj 2011. Dog træder ændringen om en forenklet beregningsmetode ved overførsel af afgift først i kraft den 1. august 2011.