Lovforslag 2010/2011

 

L 131: Forslag til lov om dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Cypern
 

 

Forslag Høring og resumé
Lovforslag som fremsat 9/2 2011 Høringssvar
Fremsættelsestale Resume
   
   
Betænkning(er) Behandling i Folketinget
  1. behandling 1/3 2011
 

 

 

 

 

 

Bilag til lovforslaget

L 131 - bilag 1 Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
L 131 - bilag 2 1. udkast til betænkning

 

Spørgsmål og svar til lovforslaget

Spørgsmål Svar  
L 131 - spm 1 Svar Spm. om på, hvilke områder dobbeltbeskatningsaftalens bestemmelser om informationsudveksling jf. artikel 24 og protokollen, svarer til de bestemmelser, der normalt er gældende ved Danmarks aftaler med EU-medlemsstater, til skatteministeren
L 131 - spm 2 Svar Spm. om ministeren er indstillet på at arbejde for en ændring, der indebærer, at der kan indgås en aftale med Cypern om indsættelse af en bestemmelse om gennemstrømningsselskaber, som svarer til den, der er i Danmarks aftale med Kuwait, jf. L 132, til skatteministeren
L 131 - spm 3 Svar Spm. om, hvor den indgåede overenskomst afviger fra den model, som Danmark tilstræber i forhandlinger med andre lande, til skatteministeren
L 131 - spm 4 Svar Spm. om, hvor den indgåede overenskomst afviger fra OECDS modeloverenskomst, til skatteministeren
L 131 - spm 5 Svar Spm. om en oversigt over de områder, hvor der tillægges Danmark beskatningsret som kildeland, men hvor Danmark ikke efter interne skatteregler kan udnytte denne beskatningsret, til skatteministeren
L 131 - spm 6 Svar Spm. om, hvor store beløb, der i 2006-2009 er udloddet i udbytte fra danske selskaber til selskaber og personer i Cypern, til skatteministeren
L 131 - spm 7 Svar Spm. om, hvor store beløb der i 2006-2009 er betalt i royalty og renter til selskaber og personer i Cypern, til skatteministeren
L 131 - spm 8 Svar Spm. om størrelsen af investeringer i Danmark fra selskaber og personer i Cypern bedes oplyst, til skatteministeren
L 131 - spm 9 Svar Spm. om størrelsen af danske investeringer i Cypern, til skatteministeren
L 131 - spm 10 Svar Spm. om at belyse konsekvensen af den ændrede artikel 8 om international trafik, til skatteministeren
L 131 - spm 11 Svar Spm. om at bekræfte, at i en række tilfælde er danske selskaber ejet af selskaber registreret på Cypern, hvor dette selskabs egentlige ejere er bosat i Rusland, Hvide Rusland eller Ukraine, til skatteministeren
L 131 - spm 12 Svar Spm. om hvorledes ministeren vil sikre, at beskatningsretten til Danmark for udbetaling af udbytte, renter og royalty til selskaber, registreret på Cypern kun medfører lempelse i dansk skat, hvis det pågældende selskab er den retsmæssige ejer, og ikke blot et gennemstrømningsselskab, til skatteministeren
L 131 - spm 13 Svar Spm. om, hvor stor del af de selskaber, der er registreret på Cypern, og som ejer danske datterselskaber, som SKAT anser for at være gennemstrømningsselskaber, til skatteministeren
L 131 - spm 14 Svar Spm. om, hvor mange af de verserende sager i SKAT, som vedrører gennemstrømningsholdingselskaber, der vedrører danske selskaber, der formelt ejes af et selskab, registreret på Cypern, til skatteministeren
L 131 - spm 15 Svar Spm. om i hvor mange tilfælde et selskab, registreret på Cypern, skattemæssigt er anset for hjemmehørende i Danmark på grund af bestemmelsen i SEL § 1, stk. 6., til skatteministeren
L 131 - spm 16 Svar Spm. om, i hvor mange tilfælde SKAT nærmere har undersøgt om et selskab, registreret på Cypern, skattemæssigt bør anses for hjemmehørende i Danmark på grund af bestemmelsen i SEL § 1, stk. 6., til skatteministeren
L 131 - spm 17 Svar Spm. om i hvor mange tilfælde SKAT har indhentet bistand fra de cypriotiske skattemyndigheder til afgørelse af: - om en person er skattepligtig til Danmark - om et selskab registreret på Cypern er skattepligtig til Danmark efter reglerne i SEL § 1, stk. 6 - om et selskab, registreret på Cypern, er et gennemstrømningsselskab eller gennemstrømningsholdingselskab, til skatteministeren
L 131 - spm 18 Svar Spm. om artikel 24 om udveksling af oplysninger er i overensstemmelse med OECD’s modeloverenskomst og EU's bistandsdirektiv, til skatteministeren
L 131 - spm 19 Svar Spm. om at redegøre for baggrunden for og indholdet af den indgåede protokol i tilknytning til artikel 24, til skatteministeren
L 131 - spm 20 Svar Spm. om artikel 24 om udveksling af oplysninger giver danske skattemyndigheder mulighed for at indhente oplysninger hos de relevante myndigheder i Cypern om, til skatteministeren
L 131 - spm 21 Svar Spm. om at redegøre nærmere for grundlaget for, at der i bemærkningerne til lovforslaget anførers, at de administrative merudgifter vil udgøre ca. 500.000 kr. til systemtilretning, til skatteministeren
L 131 - spm 22 Svar Spm. om at redegøre for de 500.000 kr., som de administrative merudgifter til systemtilretning angives at ville udgøre, herunder hvordan de vil blive tilvejebragt, til skatteministeren
L 131 - spm 23 Svar Spm. om i hvilket omfang SKAT har indhentet oplysninger i sit projekt Money Transfer vedrørende overførsel af beløb til og fra Cypern, hvor der er involveret selskaber med angiven adresse og/eller hjemsted på Cypern, til skatteministeren

 

 

Resume

 

Formålet med lovforslaget er at indhente Folketingets samtykke til, at regeringen tiltræder en ny dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Cypern.

Aftalen indeholder regler for, hvornår Danmark henholdsvis Cypern kan beskatte forskellige former for indkomst, som en person, der er hjemmehørende i den ene stat (bopælsstaten), modtager fra den anden stat (kildestaten), og om hvordan dobbeltbeskatning undgås.

Efter aftalen kan kildestaten ikke beskatte udbytter udloddet fra et datterselskab til et moderselskab, hvis moderselskabet ejer mindst 10 pct. af kapitalen i datterselskabet i en uafbrudt periode på mindst et år. Det samme gælder, hvis modtageren er den anden stat, denne stats centralbank eller en offentlig institution i den anden stat, eller modtageren er en pensionskasse. I alle andre tilfælde kan kildestaten beskatte udbytter med 15 pct., hvis modtageren er hjemmehørende i den anden stat.

Efter aftalen kan renter og royalties kun beskattes i modtagerens bopælsstat. Offentlige ydelser (herunder sociale pensioner) kan beskattes i kildestaten. Det samme gælder for private pensioner, hvis kildestaten har givet fradrag for indbetalingerne.

Dobbeltbeskatning ophæves ved credit-metoden, så Danmark som bopælsstat nedsætter sin skat af indkomst fra Cypern med den skat, der er betalt i Cypern af denne indkomst. Nedsættelsen kan dog højst udgøre et beløb svarende til den danske skat, der falder på den cypriotiske indkomst.