Udgives af

TaxCon Medier

 

 

Almindelig del 2010-11

 

Bilag

 

Bilag 1 Skatteministerens lovprogram for folketingsåret 2010-11. Se programmet her.
Bilag 2 Internt dokument
Bilag 3 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta. Se redegørelsen her.
Bilag 4 Internt dokument
Bilag 5 Orientering om udtalelser om manglende overholdelse af nærhedsprincippet fra andre nationale parlamenter i EU
Bilag 6 Dansk oversættelse af protokol til ændring af konventionen af 1988 om gensidig administrativ bistand i skattesager. Se oversættelsen her.
Bilag 7 Henvendelse af 5/10-10 fra R.J. vedrørende rente af frivillig indbetaling af skat
Bilag 8 Henvendelse af 9/10-10 fra Frie Elforbrugere
Bilag 9 Samlenotat for de punkter på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) den 19/10-10 som er relevante for udvalget. Se notatet her.
Bilag 10 Statusrapport for 1. kvartal 2010 vedrørende fase 1 af Skatteministeriets systemmodernisering. Se rapporten her.
Bilag 11 Statusrapport for 1. kvartal 2010 vedrørende fase 2 af Skatteministeriets systemmodernisering. Se rapporten her.
Bilag 12 Statusrapport for 4. kvartal 2010 vedrørende fase 1 af Skatteministeriets systemmodernisering. Se rapporten her.
Bilag 13 Statusrapport for 4. kvartal 2010 vedrørende fase 2 af Skatteministeriets systemmodernisering. Se rapporten her.
Bilag 14 Tidspunkter for samråd med finansministeren om Ecofin-rådsmøder og EU-formandskabet 2. halvår 2010
Bilag 15 Lovudkast - forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (Fedtafgifstloven samt ændring af øl- og vinafgiftsloven), fra skatteministeren. Se forslaget her. Se resume her. Se høringsbrev her. Se høringsliste her.
Bilag 16 Talepapir til samrådsspørgsmål B (Virksomheders flytning af overskud til andre lande med lavere beskatning), fra økonomi- og erhvervsministeren. Se talepapiret her.
Bilag 17 Internt dokument
Bilag 18 Kopi af formandsbrev vedr. iværksættelse af den obligatoriske ordning for behandling af EU-sager i fagudvalgene
Bilag 19 Henvendelse af 14/10-10 fra Brancheforeningen for Fødevarer til Medicinske Formål vedrørende lov om afgift på mættet fedt i fødevarer
Bilag 20 Internt dokument
Bilag 21 Lovudkast: Forslag til lov om ændring af lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v., lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love (effektivisering af inddrivelsen). Se forslaget her. Se resume her.
Bilag 22 Internt dokument
Bilag 23 Henvendelse af 25/8-10 fra Bertil Vrou Thomsen vedrørende tillægsskat
Bilag 24 Erhvervspolitisk nyhedsbrev "Indsigt" af 15/10-10 fra DI "Høj selskabsskat sænker lysten til at investere i Danmark"
Bilag 25 Pressemeddelelse af 20/10-10 "Hvad med dem, der bliver hårdest ramt?" vedr. nye momsregler for salg af byggegrunde
Bilag 26 Henvendelse af 8/10-10 fra Steen Juul Petersen, Rødovre, vedr. våbenloven
Bilag 27 Henvendelse af 19/10-10 fra Revisionsinstituttet Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, John Linnemann, vedrørende ejendomsavancebeskatningsloven § 6 A
Bilag 28 Meddelelse om, at der ikke er ECOFIN-samråd den 4. november 2010
Bilag 29 Skatteministerens redegørelse for Statsrevisorernes beretning nr. 13/2009 om SKATs fusion af inddrivelsesområdet
Bilag 30 Indtægtsliste for august 2010. Se indtægtslisten her.
Bilag 31 Internt dokument
Bilag 32 Svar på spm. 279, FIU alm. del - § 7 vedrørende CO2-kvoter, fra finansministeren
Bilag 33 Referat af udvalgets studierejse til OECD i Paris den 8.-9. september 2010. Se referatet her.
Bilag 34 Kopi af brev til Datatilsynet vedrørende SKAT's kopiering af virksomheders harddiske. Se brevet her.
Bilag 35 Henvendelse af 29/10-10 fra Håndværksrådet vedrørende fedtafgiftsloven
Bilag 36 Dansk oversættelse af aftale indgået d. 28/9-10 mellem Danmark og Marshalløerne om oplysninger i skattesager. Se oversættelsen her.
Bilag 37 Dansk oversættelse af aftale indgået d. 13/10-10 mellem Danmark og Vanuatu om oplysninger i skattesager. Se oversættelsen her.
Bilag 38 Dansk oversættelse af aftale indgået d. 15/9-10 mellem Danmark og Belize om oplysninger i skattesager. Se oversættelsen her.
Bilag 39 Interne dokument
Bilag 40 Henvendelse af 30/10-10 fra Svend Eggers-Krag vedrørende inddrivelsesloven
Bilag 41 Henvendelse af 2/11-10 fra Danish Crown vedrørende lovforslag om fedtskat
Bilag 42 Status over partikeludledningstillæg for dieselbiler, der blev indført 1. april 2010
Bilag 43 Supplerende grund- og nærhedsnotat vedrørende detaljerede regler for tilbagebetaling af moms. Se notatet her.
Bilag 44 Notat om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-38/10 - Kommissionen mod den Portugisiske Republik. Se notatet her.
Bilag 45 Samlenotat for rådsmødet (ECOFIN) den 17. november 2010. Se notatet her.
Bilag 46 Orientering om høring af forslag til lov om ændring af etablerings- og iværksætterkontoloven. Se forslaget her. Se resume her.
Bilag 47 Notat vedr. afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-371/10 – National Grid Indus B.V. mod Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam. Se notatet her.
Bilag 48 Lovudkast: Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven (Udvidelse af skatteforvaltningslovens forældelsesbestemmelser for krav på indeholdt kildeskat vedrørende udbytter, royalties og renter til begrænset skattepligtige selskaber). Se forslaget her. Se høringsbrevet her.
Bilag 49 Internt dokument
Bilag 50 Meddelelse om fremlagt henvendelse af 11/11-10 fra Al-Khafaji om anvendelse af penge fra sort arbejde o.lign.
Bilag 51 Møder i Skatteudvalget
Bilag 52 Henvendelse af 14/11-10 fra Frie Elforbrugere vedrørende ugennemsigtige el-priser
Bilag 53 Status for efterårets lovprogram 2010 og nye lovforslag som udmøntning af FFL. Se bilag til brevet her.
Bilag 54 Invitation til OECD konference "Making Reform Happen" 25. - 27. november 2010 i Paris
Bilag 55 Henvendelse af 13/11-10 fra MIFU - Margarine Foreningen, Bager- og Konditormestre i Danmark og Fødevareforbundet NNF vedrørende invitation til møde om afgift på mættet fedt den 9. december 2010
Bilag 56 Internt dokument
Bilag 57 Internt dokument
Bilag 58 Henvendelse af 18/11-10 fra MIFU - Margarine Foreningen vedrørende invitation til møde om afgift på mættet fedt den 9/12-10
Bilag 59 Henvendelse af 23/11-10 fra Dansk Byggeri vedrørende L 203, indførelse af moms på levering af fast ejendom
Bilag 60 Henvendelse af 24/11-10 vedrørende finansiering til iværksættere, fra Torben Buris Larsen, Odense S
Bilag 61 Orientering om ophævelse af fortroligheden af kvartalsrappporten vedrørende fase 2 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2009
Bilag 62 Orientering om ophævelse af fortroligheden af kvartalsrappporten vedrørende fase 2 af SKATs systemmodernisering for 2. kvartal 2009
Bilag 63 Orientering om ophævelse af fortroligheden af kvartalsrappporten vedrørende fase 2 af SKATs systemmodernisering for 3. kvartal 2009
Bilag 64 Internt dokument
Bilag 65 Internt dokument
Bilag 66 Orientering om kommende møder i udvalget
Bilag 67 Dagsorden til Rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010
Bilag 68 Kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 2. kvartal 2010
Bilag 69 Internt dokument
Bilag 70 Internt dokument
Bilag 71 Tidspunkter for samråd med finansministeren om Ecofin-rådsmøder i 1. halvår 2011
Bilag 72 Samlenotat for rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010. Se notatet her.
Bilag 73 Kopi af svar på FLF alm. del - spm. 50 om kommentar til henvendelsen af 29/10-10 fra Håndværksrådet vedrørende fedtafgiftslovens konsekvenser for bagererhvervet, fra skatteministeren. Se svaret her.
Bilag 74 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010. Se notatet her.
Bilag 75 Supplerende samlenotat 2 vedrørende ECOFIN møde den 7. december 2010. Se notatet her.
Bilag 76 Henvendelse af 2/12-10 fra Søren Hansen, Herlev vedrørende skattefradrag for gaver
Bilag 77 Indtægtsliste for september måned 2010. Se indtægtslisten her.
Bilag 78 Lovudkast: Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem m.v., forenklede regler for beregning og overførsel af afgift, godtgørelse af afgift i forbindelse med nedsat ejendomsværdi og fritagelse for afgift for registrering af fly i forbindelse med udlejning). Se forslaget her. Se resume her.
Bilag 79 Henvendelse af 29/11-10 fra Special Waste System A/S vedrørende afgiftslov for forbrænding af farligt afffald
Bilag 80 Henvendelse af 8/12-10 fra Aalborg Universitet vedrørende udvikling af system for kørselsafgifter for lastbiler. Se kom-dokumentet her.
Bilag 81 Henvendelse af 9/12-10 fra Syddansk Universitet vedr. artikler om EU-domstolens domme af 8/9-10 vedr. det tyske spillemonopol
Bilag 82 Orientering om MPU - svar på spm. 227 vedr. om de danske afgifter på forbrænding af affald er konkurrenceevneneutrale i forhold til udlandet. Se notatet her.
Bilag 83 Henvendelse af 22/11-10 fra Hasse Larsen, Hvalsø vedrørende forskudsopgørelse for 2011
Bilag 84 Lovudkast: Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto og kursgevinstloven (Forbedring af etablerings- og iværksætterkontoordningerne). Se forslaget her.
Bilag 85 Internt dokument
Bilag 86 EU-note om grønbog om momssystemets fremtid
Bilag 87 Indtægtsliste for oktober 2010, fra skatteministeren. Se indtægtslisten her.
Bilag 88 Orientering vedrørende Kommissionens grønbog om momssystemets fremtid, fra skatteministeren. Se orienteringen her.
Bilag 89 Redegørelse for de initiativer som skatteministeren vil iværksætte på moms og miljøområdet
Bilag 90 Redegørelse om lovovervågning af lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove mv. - Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse (fair play II), fra skatteministeren. Se redegørelsen her.
Bilag 91 Orientering om dansk oversættelse af aftale indgået den 22. november 2010 mellem Danmark og Montserrat om oplysninger i skattesager, fra skatteministeren. Se oversættelsen her.
Bilag 92 Orientering om dansk oversættelse af aftale indgået den 10. november 2010 mellem Danmark og Liberia om oplysninger i skattesager, fra skatteministeren. Se oversættelsen her.
Bilag 93 Status for den resterende del af lovprogrammet 2010-11 (og nye forslag, som ikke har fremgået af lovprogrammet), fra skatteministeren. Se statusopgørelsen her.
Bilag 94 Anmodning fra Europaudvalget om udtalelse vedr. grønbog om momssystemets fremtid (KOM (2010) 695). Se grønbogen her.
Bilag 95 Internt dokument
Bilag 96 1. udgave af dagsorden vedr. rådsmøde (ECOFIN) den 18/01-11
Bilag 97 Samlenotat for rådsmødet (ECOFIN) den 18. januar 2011, fra finansministeren. Se samlenotatet her.
Bilag 98 Orientering om EU-Kommissionens brev af den 14. december 2010 vedrørende statsstøttesag nr. C 35/2010 (ex N 302/2010) omhandlende afgifter af onlinespil i den danske lov om afgifter af spil, fra skatteministeren. Se brevet her.
Bilag 99 Grund- og nærhedsnotat vedrørende grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid - KOM (2010)0695. Se notatet her.
Bilag 100 Kopi af brev fra skatteministeren til Forenede Danske Amerikanerbilklubber af 7/1-11
Bilag 101 Statsministerens decemberredegørelse af 6. januar 2010. Se redegørelsen her.
Bilag 102 Invitation til seminar om klagestrukturen på skatteområdet den 26. januar 2011
Bilag 103 Materiale udleveret under foretræde for Skatteudvalget den 12. januar 2011 fra Eurobiler ApS. Se materialet her.
Bilag 104 Meddelelse om, at der ikke forventes indkaldt til møde i udvalget onsdag den 19. januar 2011
Bilag 105 Internt dokument
Bilag 106 Meddelelse om, at der ikke forventes indkaldt til møde i udvalget i uge 4
Bilag 107 Internt dokument
Bilag 108 Henvendelse af 21/1-11 fra Christian Jørgensen, Sorø vedrørende brugerbetaling på offentlige ydelser
Bilag 109 Henvendelse af 23/1-11 fra Frie Elforbrugere vedrørende eksport af vindmølleenergi
Bilag 110 Indtægtsliste for november 2010. Se indtægtslisten her.
Bilag 111 Redegørelse til Folketinget om undersøgelse af gaver og andre fordele m.v.
Bilag 112 Henvendelse af 26/1-11 fra LandboSyd vedrørende dansk landbrugs fremtid
Bilag 113 Notat vedrørende afgivelse af indlæg i sag C-505/10 - Partrederiet Sea Fighter mod Skatteministeriet. Se notatet her.
Bilag 114 Henvendelse af 26/1-11 fra Energi-og olieforum vedrørende CO2 udledning fra fremtidens personbiler i Norden. Se rapporten her.
Bilag 115 Internt dokument
Bilag 116 Henvendelse af 27/1-11 fra Frie Elforbrugere
Bilag 117 Internt dokument
Bilag 118 Invitation fra The Brussels Tax Forum til konference 28. til 29. marts 2011. Se invitationen her.
Bilag 119 Plancher fra seminaret om klagestrukturen på skatteområdet afholdt den 26/1-11. Se plancherne her.
Bilag 120 Henvendelse af 1/2-11 fra WWF Verdensnaturfonden, Det Økologiske Råd, CONCITO og Dansk Energi/Dansk Elbil Alliance vedr. grøn bilbeskatning
Bilag 121 Henvendelse af 1/2-11 fra Kommunekemi A/S vedrørende foretræde
Bilag 122 Dagsorden til Rådsmødet ECOFIN den 15. februar 2011
Bilag 123 Samlenotat for rådsmødet (ECOFIN) den 15. februar 2011. Se notatet her.
Bilag 124 Rapport, som Global Forum on Transparency and Exchange of Information den 27/1-11 har offentliggjort om Danmarks evne til at udveksle skatteoplysninger med andre lande. Se rapporten her.
Bilag 125 Internt dokument
Bilag 126 Materiale udleveret under foretræde for Skatteudvalget den 9. februar 2011 fra Kommunekemi A/S vedrørende miljøafgifter. Se materialet her.
Bilag 127 Tilmelding til deltagelse i The Brussels Tax Forum konference om beskatning af den finansielle sektor den 28. til 29. marts 2011
Bilag 128 Internt dokument
Bilag 129 Henvendelse af 12/2-11 fra Lilian Andersen vedrørende skatterabat til flittige ældre
Bilag 130 Henvendelse af 15/2-11 fra Bjørn Hansen, Gentofte vedrørende EU-regler om eksport af tom emballage
Bilag 131 Henvendelse af 14/2-11 fra Maja Nissen, Rønde
Bilag 132 Henvendelse af 14/2-11 fra Frie Elforbrugere vedrørende skjulte støtteordninger
Bilag 133 Henvendelse af 16/2-11 fra Frie Elforbrugere vedrørende ny havmøllepark ved Møn
Bilag 134 Notat om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10 Kommissionen mod Finland. Se notatet her.
Bilag 135 Kommissionens Grønbog om momssystemets fremtid. Se grønbogen her.
Bilag 136 Uddrag af statsministerens februarredegørelse. Se uddraget her.
Bilag 137 Status og tilbagemelding fra Tyskland vedrørende momssvig ved handel med CO2-kvoter på EU-plan. Se tilbagemeldingen her.
Bilag 138 Kopi af svar på FLF alm. del - spørgsmål 168-170 vedrørende jordskatter. Se svar på spm. 168 her, 169 her, 170 her.
Bilag 139 Orientering om dom fra Højesteret, som relaterer sig til B 100 fra folketingssamlingen 2009-10
Bilag 140 Kopi af ERU alm. del - svar på spm. 72 vedrørende skatteministerens kommentar til henvendelsen af 7/2-11 fra Kommunekemi A/S
Bilag 141 Fremlagt henvendelse fra Bjørn Hansen, Gentofte, om godtgørelse af emballageafgift m.v.
Bilag 142 Deltagere i The Brussels Tax Forum 2011 - konference om beskatning af den finansielle sektor.
Bilag 143 Evaluering af forsøgsordningen om eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper. Se evalueringen her.
Bilag 144 Samlenotat til ECOFIN-rådsmøde den 15. marts 2011. Se notatet her.
Bilag 145 Orientering om gennemgang af procedurerne vedrørende offentliggørelse af årsopgørelsen for indkomståret 2010. Se notat her. Se mail her.
Bilag 146 Henvendelse af 4/3-11 vedrørende skattepligten for vandselskaber, fra DANVA og FVD
Bilag 147 Henvendelse af 7/3-11 fra Preben Sørensen, Helsingør, vedr. dobbeltbeskatningsindkomster
Bilag 148 Henvendelse af 8/3-11 fra EuroBiler ApS vedr. kommentar til ministerens svar på spm. 243
Bilag 149 Henvendelse af 11/3-11 fra Frie Elforbrugere
Bilag 150 Henvendelse af 13/3-11 fra Christian Jørgensen, Sorø
Bilag 151 Invitation til debat om Danmark og den økonomiske integration i EU den 23. marts 2011
Bilag 152 Oversættelse af aftale mellem Danmark og Liechtenstein om udveksling af oplysninger vedrørende skattesager. Se oversættelsen her.
Bilag 153 Indtægtsliste for december 2010. Se indtægtslisten her.
Bilag 154 Lovudkast: Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven og selskabsskatteloven (Skattefritagelse af iværksætteraktier). Se forslaget her. Se resume her.
Bilag 155 Lovudkast: Forslag til lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter (Skattefritagelse for mindre personalegoder m.v.). Se forslaget her. Se resume her.
Bilag 156 Lovudkast: Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Ændring af afgift på erhvervenes energiforbrug m.v.) og oversendelse af redegørelse om energiintensive virksomheder konkurrenceforhold ”Energiafgift for erhverv og konkurrenceevne". Se konkurrenceevnerapporten her. Se forslaget her. Se resume her.
Bilag 157 Lovudkast: Forslag til lov om ændring af lov om tobaksafgifter (forkortning af kredittider). Se forslaget her. Se resume her.
Bilag 158 Fremlagt henvendelse fra Bjørn Hansen, Gentofte, om godtgørelse af emballageafgift
Bilag 159 Henvendelse af 21/3-11 fra PricewaterhouseCoopers vedrørende forskerordningen - kildeskattelovens §§ 48 E-F
Bilag 160 Fortroligt dokument
Bilag 161 Henvendelse af 17/3-11 fra Ivan Hoe, Viby J.
Bilag 162 Statsministerens martsredegørelse
Bilag 163 Skatteministeriets høringsskrivelse og høringsliste vedrørende EU-Kommissionens forslag til fælles selskabsskattebase (Common Corporate Consolidated Tax Base - CCCTB)
Bilag 164 Henvendelse af 24/3-11 fra Christian Jørgensen, Sorø
Bilag 165 Orientering vedrørende L 203 (folketingsåret 2009/10) om afgift af spil og høringssvar fra Dansk Pokerforbund. Se høringssvaret her.
Bilag 166 Henvendelse af 25/3-11 vedrørende beslutningsforslag nr. B 220 om forbedring af forholdene for selvstændigt erhvervsdrivende, fra VIRKSOMME Kvinder

 

Spørgsmål Svar  
spm 1 Svar Spm. om en orientering om de fiskale EU-forslag, som ventes behandlet i 2. halvår 2010 under det belgiske formandskab, til finansministeren, kopi til skatteministeren
spm 2 Svar Spm. om at tilsende udvalget en aktuel status for arbejdet med dobbeltbeskatningsoverenskomster, til skatteministeren
spm 3 Svar Spm. om at tilsende udvalget en oversigt over de bestemmelser og områder inden for Skatteministeriets lovgivning, hvor der er iværksat lovovervågning, til skatteministeren
spm 4 Svar Spm. om kommentar til henvendelse af 13/9-10 fra Kommunekemi a/s, til skatteministeren
spm 5 Svar Spm. om at sænke topskatten, så marginalskatten bliver maks. 50 pct., jf. forslaget på Det Konservative Folkepartis Landsråd, til skatteministeren
spm 6 Svar Spm. om at oplyse, hvor stor en andel af de samlede selskabsskatter, der i et normalt år betales af den procent af selskaberne, der betaler mest selskabsskat, til skatteministeren
spm 7 Svar Spm. om at oplyse, hvor mange mia. kr. og hvor mange procent ud af det samlede beløb betalt i selskabsskat, der er blevet betalt af C20-virksomhederne de sidste 5 år, til skatteministeren
spm 8 Svar Spm. om at bekræfte, at da der er ca. 50 pct. af de danske virksomheder, der slet ikke betaler selskabsskat, så vil disse virksomheder, der investerer hele virksomhedens eventuelle overskud, slet ikke have nogen gavn af en lettelse af selskabsskatten, til skatteministeren
spm 9 Svar MFU spm. om at oplyse, hvor mange såkaldt peer-reviewed forskningsbaserede artikler der er produceret af forskere tilknyttet, og i udtrykkelig regi af, den skattebegunstigede institution Cepos i hvert af årene i perioden 2006-2009, til skatteministeren
spm 10 Svar Spm. om at sende en opgørelse over biler, hvor det rent teknisk ikke er muligt at påmontere et brugbart partikelfilter og som derfor bliver ramt af partikeludledningstillægget på 500 kr. pr. halvår, til skatteministeren
spm 11 Svar Spm. om det er rimeligt, at der er miljørigtige biler, heriblandt VW LUPO'en, som skal betale partikeludledningstillægget på 500 kr. pr. halvår, selvom de af rent tekniske årsager ikke kan få påmonteret et partikelfilter, til skatteministeren
spm 12 Svar Spm. om, hvad provenuet vil være, hvis alle, der har en bruttoindkomst på over 450.000 kr. i 2011 skal betale personskat efter de regler, der var gældende i 2009, til skatteministeren
spm 13 Svar Spm. om at bekræfte, at forslaget om øget pensionstillæg på 5.000 kr. foreslås fuldt indfaset i 2014, til skatteministeren, kopi til finansministeren
spm 14 Svar Spm. om at bekræfte, at der ikke blev svaret korrekt og fyldestgørende på spm. 691, til skatteministeren, kopi til finansministeren
spm 15 Svar Spm. om at oplyse, i hvilket omfang de anførte 170 selskaber i årene 2004-2009 har modtaget skattefrit udbytte fra udenlandske datterselskaber, jf. svar på spm. 644 (2009-10) m.v., til skatteministeren
spm 16 Svar Spm. om at bekræfte, at de i svar på spm. 644 (2009-10) anførte 170 selskaber ikke er et fuldstændigt omfang af de i Danmark etablerede gennemstrømningsholdingselskaber m.v., til skatteministeren
spm 17 Svar Spm. om at oplyse, om Danmark vil tilbyde bistand til de lande, der ikke er medlem af OECD, og hvor det kan konstateres, at der fra selskaber i disse lande tilflyder udbytte til danske gennemstrømningsholdingselskaber, til skatteministeren, kopi til ministeren for udviklingsbistand
spm 18 Svar Spm. om, hvor meget OMXC20-selskaberne har betalt i selskabsskat i Danmark, jf. svar på spm. S 2428 (2006-07), til skatteministeren
spm 19 Svar Spm. om at tilsende talepapir fra samrådet den 13/10-10 om samrådsspørgsmål A (Virksomheders flytning af overskud til andre lande med lavere beskatning), til skatteministeren, kopi til økonomi- og erhvervsministeren
spm 20 Svar Spm. om at tilsende talepapir fra samrådet den 13/10-10 om samrådsspørgsmål C (ECOFIN-rådsmøde 19/10-10), til finansministeren, kopi til skatteministeren
spm 21 Svar Spm. om at tilsende talepapir fra samrådet den 13/10-10 om samrådsspørgsmål D (EU-formandsskabet 2. halvår 2010), til finansministeren, kopi til skatteministeren
spm 22 Svar Spm. om kommentar til henvendelsen af 8/9-10 fra Kroghs Flaskegenbrug A/S vedrørende volumenbaseret emballageafgift, til skatteministeren. Se svarbrevet her.
spm 23 Svar Spm. om kommentar til henvendelsen af 9. juli 2010 fra Rafn og Søn ApS vedrørende skatteministerens svar på spm. 335 (2009-10), til skatteministeren
spm 24 Svar Spm. om en status for arbejdet i EU om fælles retningslinjer for opgørelse af selskabers skattegrundlag, åbenhed i forhold til regnskaber, regnskabsstandarder m.v., til skatteministeren, kopi til økonomi- og erhvervsministeren
spm 25 Svar Spm. om baggrunden for, at der ikke er tradition for, at offentlige myndigheder afgiver høringssvar, når IASB sender udkast til nye regnskabsstandarder i høring, til økonomi- og erhvervsministeren, kopi til skatteministeren
spm 26 Svar Spm. om EU's arbejde med nye regnskabsstandarder baserer sig alene på forslag til nye standarder fra den private organisation IASB, til økonomi- og erhvervsministeren, kopi til skatteministeren
spm 27 Svar Spm. om den danske regering ikke har mulighed for i EU at tage forslag op om bl.a. forbedrede regnskabsstandarder og land for land rapportering, til økonomi- og erhvervsministeren, kopi til skatteministeren
spm 28 Svar Spm. om det er en forudsætning, at nye regnskabsstandarder og land for land rapportering er globalt reguleret, til økonomi- og erhvervsministeren, kopi til skatteministeren
spm 29 Svar Spm. om at sikre, at det bliver et krav, at en virksomheds faktiske skattebetaling kommer til at fremgå af virksomhedens årsregnskab i Danmark og om muligt som en international regel, til økonomi- og erhvervsministeren, kopi til skatteministeren
spm 30 Svar Spm. om at sikre fælles retningslinjer for opgørelse af selskabers skattegrundlag, til skatteministeren, kopi til økonomi- og erhvervsministeren
spm 31 Svar Spm. om at sikre fælles retningslinjer for opgørelse af selskabers skattegrundlag, til økonomi- og erhvervsministeren, kopi til skatteministeren
spm 32 Svar Spm. om kommentar til henvendelsen af 25. august 2010 fra Bertil Vrou Thomsen vedrørende skattetillæg, til skatteministeren
spm 33 Svar Spm. om kommentar til intern henvendelse af 14/10-10 fra D.J., jf. alm. del - bilag 22, til beskæftigelsesministeren. Se bilag til svaret her.
spm 34 Svar Spm. om, hvor de medarbejdere, der skal arbejde i det nye 'svindelteam', rent fysisk skal placeres i SKAT, til skatteministeren
spm 35 Svar Spm. om, hvilken uddannelsesmæssig baggrund ministeren forventer, at de medarbejdere, der skal arbejde i det nye ’svindelteam’ skal have, til skatteministeren
spm 36 Svar Spm. om, hvilke andre afdelinger i SKAT medarbejderne skal flyttes fra, til skatteministeren
spm 37 Svar Spm. om, hvordan de medarbejdere, der skal arbejde i det nyoprettede ’svindelteam’ skal rekrutteres til teamet, til skatteministeren
spm 38 Svar Spm. om, hvor mange af de årsværk, der er afsat til det nye ’svindelteam’, der rekrutteres internt i SKAT, til skatteministeren
spm 39 Svar Spm. om, hvor ofte de ansatte i det nye ’svindelteam’ forventes at skulle have natarbejde i løbet af en måned, til skatteministeren
spm 40 Svar Spm. om ministerens formuleringer om at ’svindelteamet’ skal kunne ”slå til døgnet rundt” betyder, at der skal være bemanding på teamet døgnet rundt, til skatteministeren
spm 41 Svar Spm. om, hvorledes de 499 årsværk, som SKAT skal beholde i 2011 på baggrund af finansministeriets tillægsbevilling skal fordeles mellem de forskellige enheder i SKAT, til skatteministeren
spm 42 Svar Spm. om, hvor de 499 årsværk, som SKAT skal beholde i 2011, rent fysisk skal placeres i SKAT, til skatteministeren
spm 43 Svar Spm. om, hvilke andre afdelinger i SKAT medarbejderne skal flyttes fra, hvis der skal tilføres flere ressourcer til arbejdet med inddrivelse og skattesnyd, til skatteministeren
spm 44 Svar Spm. om, hvor meget ekstra provenu det vil give, hvis der betales registreringsafgift for totalskadede biler, som genopbygges, til skatteministeren
spm 45 Svar Spm. om at redegøre for, om den nye spillelovgivning er i strid med EU-retten, til skatteministeren
spm 46 Svar Spm. om Kommissionen har bekræftet, at de danske spilleafgifter ikke udgør statstøtte, til skatteministeren
spm 47 Svar MFU spm. om at sikre, at der ikke sker et produktionsfald på inddrivelsesområdet som følge af nedskæringen i antallet af årsværk fra 2010-2012, til skatteministeren
spm 48 Svar Spm. om at redegøre for, hvor stor en andel af BNP det offentlige forbrug steg i henholdsvis 2004 og 2005, til skatteministeren
spm 49 Svar Spm. om, hvorvidt energiafgifterne allerede i 2010-planen i Konvergensprogram 2006 var indekseret fra 2010 og frem, til skatteministeren
spm 50 Svar Spm. om, hvorvidt der i 2010-planen i Konvergensprogram 2006 var indregnet en sænkning af arbejdsmarkedsbidraget på ½ procent fra 2008, til skatteministeren
spm 51 Svar Spm. om, hvilken betydning det har for provenuberegningen for det planlagte salg af CO2-kvoter, jf. Forårspakke 2.0, at Energistyrelsens nye tal for de forventede CO2-kvotepriser er faldet betydeligt som følge af den økonomiske krise, til skatteministeren
spm 52 Svar Spm. om, hvor mange antal årsværk Skatteministeriet i gennemsnit pr. dag siden 2002 er blevet reduceret med, til skatteministeren
spm 53 Svar MFU spm. om en opgørelse over personaleudviklingen i antal årsværk i Skatteministeriet i perioden 2001-2014 fordelt på hvert år, til skatteministeren
spm 54 Svar Spm. om en opdateret oversigt der viser, hvor mange og hvilke skatter og afgifter der er sat op eller påtænkes sat op som følge af regeringens aftale med Dansk Folkeparti om Forårspakke 2.0, til skatteministeren
spm 55 Svar MFU spm. om, hvor mange kontrolaktioner SKAT har gennemført i virksomheder af mineralvands-, øl-, vin-, emballage-, chokolade-, spiritus- og cigaretafgiften for årene 2006, 2007, 2008, 2009, til skatteministeren
spm 56 Svar MFU spm. om en opgørelse over, hvor mange enheder/millioner liter øl, sodavand, kildevand og cider SKAT og Miljøstyrelsen har beslaglagt i kontrolaktioner for årene 2006, 2007, 2008, 2009, til skatteministeren
spm 57 Svar Spm. om at opgøre de skattelettelser i kroner, som aktieselskaberne på C20-indekset ville få, såfremt selskabsskatten sættes ned med henholdsvis 1 procentpoint, 2 procentpoint, 3 procentpoint og 4 procentpoint, til skatteministeren
spm 58 Svar Spm. om en beregning, der angiver, hvor mange skatteborgere, der i 2010 betaler over 40,0 pct. i samlet skat af arbejdsindkomst , til skatteministeren
spm 59 Spm. om danske statsborgere, som arbejder i udlandet, og samtidigt har bolig til rådighed samt familie i Danmark, kun skal beskattes af den udenlandske arbejdsindkomst i arbejdslandet, skatteministeren
spm 60 Svar MFU spm. om en opgørelse over udviklingen i prisen for en pakke cigaretter Prince 20 stk. i Danmark i perioden 2002-2010, til skatteministeren
spm 61 Svar Spm. om, hvorfor oplysningerne i besvarelsen af alm. del - spm. 733 (2009-10) er fortrolige, til skatteministeren
spm 62 Svar Spm. om at oplyse det retlige grundlag for at holde oplysningerne fortrolige i besvarelsen på alm. del - spm. 734 (2009-10), til skatteministeren
spm 63 Svar Spm. om at besvare spørgsmål 735 (2009-10), til skatteministeren
spm 64 Svar Spm. om nedsættelse af selskabsskatten, til skatteministeren
spm 65 Svar Spm. om, hvilke lande de ansatte og forskere, der benytter sig af den såkaldte forskerskatteordning (kildeskattelovens § 48 E) fra år 2001 og frem til 2010, kommer fra, til skatteministeren
spm 66 Svar Spm. om, hvor stort et skatteprovenu den danske stat går glip af ved at beskatte forskere og nøglemedarbejdere efter forskerskatteordningen i stedet for efter almindelige indkomstskattesatser, til skatteministeren
spm 67 Svar Spm. om, hvilken uddannelsesmæssig baggrund de ansatte og forskere, der benytter sig af den såkaldte forskerskatteordning fra år 2001 og frem til 2010, har, til skatteministeren
spm 68 Svar Spm. om, hvilke brancher de ansatte og forskere, der benytter sig af den såkaldte forskerskatteordning fra år 2001 og frem til 2010, er ansat i, til skatteministeren
spm 69 Svar Spm. om, hvor mange der benytter sig af den tre-årige forskerskatteordning med en beskatning på 25 pct., til skatteministeren
spm 70 Svar Spm. om, hvor mange af de medarbejdere, der har været på forskerskatteordningen fra 2001 og frem, der er blevet i landet efter ordningens udløb, til skatteministeren
spm 71 Svar Spm. om, hvornår lovforslaget om ændring af skattekontrolloven (It-revision, dataspejling) forventes fremsat i Folketinget, og hvornår lovforslaget senest forventes at skulle være færdigbehandlet i Folketinget, til skatteministeren
spm 72 Svar Spm. om, hvilken ændring i disponibel indkomst en person med en indkomst på 7,2 mio. kr. om året får som følge af gennemførelsen af Forårspakken 2.0., til skatteministeren
spm 73 Svar Spm. om, i forlængelse af svar på spm. 511 (2009-10) at oplyse i tabelform, hvad den pågældende person vil få i skattelettelse i antal kroner i perioden 2010-2019 fordelt på hvert år i forhold til 2009, til skatteministeren
spm 74 Svar Spm. om betaling af moms, hvis en privatperson ønsker at udstykke sin grund til adskillige byggegrunde med henblik på salg, til skatteministeren
spm 75 Svar Spm. om ministeren enig i KAB’s beregninger, der viser, at momspligten vil medføre en huslejestigning på 2.100 kr. om året for en bolig på 100 m2, til skatteministeren
spm 76 Svar Spm. om, hvilke af Skattekommissions forslag, der havde til hensigt at skabe økonomisk balance mellem ejere og lejere er blevet gennemført i skattereformen, til skatteministeren
spm 77 Svar Spm. om at opstillet en skematisk oversigt over de ændringer med skattereformen, som dels kostede/sparede penge for boligejere dels kostede/sparede penge for lejere, til skatteministeren
spm 78 Svar Spm. om, hvordan det vil påvirke omfanget af det almene nybyggeri og den enkelte byggesag, hvis moms på byggegrunde fra den 1.januar 2011 ikke medfører et prisfald på mindst 20 procent, til skatteministeren
spm 79 Svar Spm. om at oplyse omsætningen af byggegrunde der er blevet solgt i perioden 2005 til 2009, til skatteministeren
spm 80 Svar Spm. om at oplyse statens forventede årlige provenu fra moms på byggegrunde i perioden 2011 til 2013, når der i beregningen tages hensyn til den historisk lave aktivitet i byggesektoren, til skatteministeren
spm 81 Svar Spm. om en oversigt hvilke skatter og afgifter der er blevet sat op fra Løkke-regeringens tiltræden til nu, til skatteministeren
spm 82 Svar Spm. om at opdatere notatet af 29. juni 2010 "Skattetryk - en international sammenligning" med tal for 2010, til skatteministeren
spm 83 Svar Spm. om, hvad den gennemsnitlige samlede årlige lønudgift inklusiv pension er pr. medarbejder i Skatteministeriet, til skatteministeren
spm 84 Svar Spm. om, hvor mange bilister i henholdsvis Silkeborg og Viborg Kommune, der vil blive omfattet af forslag om, at bilister skal betale en fast afgift på 1.500 kr. årligt, til skatteministeren, kopi til transportministeren
spm 85 Svar Spm. om at opgøre de samlede omkostninger for bilisterne i henholdsvis Silkeborg og Viborg Kommune år for år fra 2012 og frem til 2022, hvis de skal betale en fast afgift på 1.500 kr. årligt, til skatteministeren, kopi til transportministeren
spm 86 Svar Spm. om, hvad det vil koste at kontrollere bilisterne, hvis der indføres en fast afgift på 1.500 kr. årligt, til skatteministeren, kopi til transportministeren
spm 87 Svar Spm. om, hvor stort et provenu en fast afgift på 1.500 kr. årligt, vil skabe fra de udenlandske bilister, til skatteministeren, kopi til transportministeren
spm 88 Svar Spm. om, hvor mange styks cigaretter det danske afgiftsbetalte marked steg, da Danmark i 2003 nedsatte tobaksafgiften svarende til 4 kr. for en pakke cigaretter med 20 stk., til skatteministeren
spm 89 Svar Spm. om, hvor mange mio. kr. vurderer Skatteministeriet, at den danske statskasse vil miste i moms og afgiftsprovenu, såfremt Fair Forandring (43 kr. i gennemsnit for en pakke med 20 cigaretter) gennemføres, til skatteministeren
spm 90 Svar Spm. om, hvor mange rygere vurderer Skatteministeriet henholdsvis vil stoppe med at ryge henholdsvis alternativt købe tobak, som ikke er berigtiget med danske afgifter, til skatteministeren
spm 91 Svar Spm. om, hvor meget den gennemsnitlige pris for en pakke 20 styks cigaretter skal sættes til med udgangspunkt i gældende priser, til skatteministeren
spm 92 Svar Spm. om erfaringerne med illegal handel fra henholdsvis Storbritannien, Irland og Sverige afledt af markante afgiftsforhøjelser på tobak, til skatteministeren
spm 93 Svar Spm. om, såfremt Fair Forandring gennemføres, hvor mange kroner vil en ryger, der dagligt konsumerer eksempelvis 20 Prince, årligt spare ved at købe Prince cigaretterne i Tyskland, til skatteministeren
spm 94 Svar Spm. om en tabel, der viser udviklingen i prisen på 20 stk. cigaretter og udviklingen i andelen af daglige rygere i Danmark i perioden 2003 til 2010, til skatteministeren
spm 95 Svar Spm. om procentsatsen for det ikke-nationalt afgiftsberigtigede marked for cigaretter i henholdsvis Tyskland og Sverige, til skatteministeren
spm 96 Svar Spm. om, hvis Fair Forandring (43 kr. i gennemsnit for en pakke med 20 cigaretter) gennemføres nu, hvor meget forventer ministeren, at indsmuglingen vil stige med under forudsætning af, at den nuværende grænsehandel i al væsentlighed er legal, til skatteministeren
spm 97 Spm. om, hvor grænsen går for, hvornår man er skattepligtig i Danmark, hvis man arbejder og har officiel bopæl i udlandet, men samtidig har familie og helårsbolig til rådighed i Danmark og i øvrigt har nær tilknytning til Danmark og opholder sig her i landet i en anseelig del af året, til skatteministeren
spm 98 Svar Spm. om, hvilken betydning fedtafgiften vil få for regionerne, når de skal sikre den rette patientbehandling på hospitalerne, til skatteministeren
spm 99 Svar Spm. om, hvor meget det vil koste staten i øgede udgifter til tilskud, at fødevarer til medicinske formål pålægges fedtafgift, til skatteministeren
spm 100 Svar Spm. om en fedtafgift tilskynder til bedre kostvaner, hvis kød med lidt fedtindhold pålægges samme afgift som kød med højt fedtindhold, til skatteministeren
spm 101 Svar Spm. om, hvorfor regeringen ikke har indrettet fedtafgiften således, at det bliver dyrere at spise fedt kød og billigere at spise magert, til skatteministeren
spm 102 Svar Spm. om, hvorfor "Forslag til lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af straffelovens § 289 i forbindelse med visse udenlandske forhold" ikke bliver fremsat i Folketinget i dette folketingsår, til skatteministeren
spm 103 Svar Spm. om, hvornår ministeren påtænker at fremsætte "Forslag til lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af straffelovens § 289 i forbindelse med visse udenlandske forhold" eller et lignende lovforslag i Folketinget, til skatteministeren
spm 104 Svar Spm. om, hvor mange årsværk, der er blevet afsat til at indkræve de beløb, som SKAT har opdaget i forbindelse med 'Projekt Money Transfer', til skatteministeren
spm 105 Svar Spm. om at be- eller afkræfte, at der er blevet afsat 100 årsværk til at indkræve de beløb, som SKAT har opdaget i forbindelse med 'Projekt Money Transfer', til skatteministeren
spm 106 Svar Spm. om at redegøre for den oprindelige tidsplan for levering af IT-systemet EFI, til skatteministeren
spm 107 Svar Spm. om at redegøre for årsagerne til IT-systemet EFIs fortsatte forsinkelse, til skatteministeren
spm 108 Svar Spm. om at oplyse det oprindelige budget for IT-systemet EFI, til skatteministeren
spm 109 Svar Spm. om ministerens holdning til, at Rigsrevisionen anser de nuværende planer for, hvornår IT-systemerne kan tages i brug for risikofyldte, til skatteministeren
spm 110 Svar Spm. om, hvornår ministeren forventer at kunne opgøre provenuet for inddrivelser på enkelte år, til skatteministeren
spm 111 Svar Spm. om, hvordan ministeren konkret vil sørge for, at SKAT får adgang til de basale data for inddrivelsesaktiviteten, til skatteministeren
spm 112 Svar Spm. om, hvilke konkrete initiativer ministeren agter at iværksætte for at imødekomme Rigsrevisors kritik af inddrivelsen i forhold til virksomheds- og selskabsområdet, til skatteminister
spm 113 Svar Spm. om, hvor mange ressourcer i både årsværk og kroner ministeren vil anvende fordelt på projekter målrettet henholdsvis inddrivelse på virksomheds- og selskabsområdet, til skatteministeren
spm 114 Svar Spm. om ministerens forslag i 'Handleplan på inddrivelsesområdet' om at udstille restancer i skattemappen gælder alle skatteydere - inklusiv virksomheder, til skatteministeren
spm 115 Svar Spm. om, hvornår i 2011 ministeren forventer, at en ny restancestatistik vil være fuldt implementeret, til skatteministeren
spm 116 Svar Spm. om, hvilke prioriteringsgrundlag, der er anvendt for indsatsområderne i ministerens 'Handleplan på Inddrivelsesområdet', til skatteministeren
spm 117 Svar Spm. om, på hvilke grundlag ministerens 'landsdækkende projekter' samt initiativer så som lønindeholdelse, indberetning til RKI samt modregning i børnefamilieydelsen i 'Handleplan på Inddrivelsesområdet' bygger på, til skatteministeren
spm 118 Svar Spm. om ministeren forsat forventer at have effektiviseret 920 årsværk i 2012, hvilket er 70 årsværk mere, end der lå til grund for finansloven for 2007, til skatteministeren
spm 119 Svar Spm. om en fordeling af restancer på privatpersoner og virksomheder/selskaber både nominelt og procentuelt, for perioden fra 2010 og så langt tilbage som muligt, til skatteministeren
spm 120 Svar Spm. om de samlede restancer på forskellige typer af restancer for henholdsvis privatpersoner og virksomheder for perioden fra 2010 og så langt tilbage som muligt, til skatteministeren
spm 121 Svar Spm. om at opgøre de samlede restancer, der i 'Handleplan på inddrivelsesområdet' bliver vurderet som 'inddrivelige', på forskellige typer af restancer for henholdsvis privatpersoner og virksomheder for perioden fra 2010 og så langt tilbage som muligt, til skatteministeren
spm 122 Svar Spm. om at opgøre de samlede restancer, der i 'Handleplan for inddrivelsesområdet' bliver vurderet som 'ikke-inddrivelige', til skatteministeren
spm 123 Svar Spm. om et opdateret svar på SAU, alm del - spørgsmål 7, SAU, 2009-10, til skatteministeren
spm 124 Svar Spm. om, hvordan de forskellige typer af restancer (p-bøder, licens, etc.) påvirker den samlede offentlige gæld og det offentlige råderum, opdelt på personer og virksomheder for perioden fra 2010 og så langt tilbage som muligt, til skatteministeren
spm 125 Svar Spm. om at opgøre indkomstfordelingen for de personer, som har restancer til det offentlige, for perioden fra 2010 og så langt tilbage som muligt, til skatteministeren
spm 126 Svar Spm. om at iværksætte et såkaldt pilotprojekt, hvor indberetningen af personers gæld til RKI nedsættes fra de nuværende 7.500 kr. til 1.000 kr., til skatteministeren
spm 127 Svar Spm. om, hvilke oplysninger og overvejelser den 'dækningsrækkefølge', som der henvises til i 'Handleplan på inddrivelsesområdet' er lavet på baggrund af, til skatteministeren
spm 128 Svar Spm. om at oplyse de nye afskrivningsregler, der henvises til i 'Handleplan for inddrivelsesområdet', til skatteministeren
spm 129 Svar Spm. om at opgøre afskrivningerne, der bliver foretaget i forbindelse med 'Operation Rent Bord', til skatteministeren
spm 130 Svar Spm. om at oplyse de nyeste tal for, hvor store beløb der er afskrevet efter samme metode som i svaret på alm. del - spm. 39, 2006-07, til skatteministeren
spm 131 Svar Spm. om at opgøre de samlede afskrivninger af restancer, der i 'Handleplan på inddrivelsesområdet' bliver vurderet som 'inddrivelige', på forskellige typer af restancer for henholdsvis privatpersoner og virksomheder for perioden fra 2010 og så langt tilbage som muligt, til skatteministeren
spm 132 Svar Spm. om at opgøre de samlede afskrivninger af restancer, der i 'Handleplan på inddrivelsesområdet' bliver vurderet som 'ikke-inddrivelige', på forskellige typer af restancer for henholdsvis privatpersoner og virksomheder for perioden fra 2010 og så langt tilbage som muligt, til skatteministeren
spm 133 Svar Spm. om at opgøre de samlede afskrivninger af restancer, der i 'Handleplan på inddrivelsesområdet' bliver vurderet som 'uerholdelige', på forskellige typer af restancer for henholdsvis privatpersoner og virksomheder for perioden fra 2010 og så langt tilbage som muligt, til skatteministeren
spm 134 Svar Spm. om at opgøre indkomstfordelingen for de personer, hvis restancer til det offentlige er afskrevet for perioden fra 2010 og så langt tilbage som muligt, til skatteministeren
spm 135 Svar Spm. om at redegøre for, hvad status er for arbejdet i EU-regi med at ophæve bankhemmeligheden, til finansministeren, kopi til skatteministeren
spm 136 Svar Spm. om at tilsende udvalget talepapir fra samrådet den 13. oktober 2010 om samrådsspørgsmål C (ECOFIN-rådsmødet 19. oktober 2010), til finansministeren, kopi til skatteministeren
spm 137 Svar Spm. om kommentar til henvendelsen af 19/10-10 fra Revisionsinstituttet Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, John Linnemann vedrørende ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A, til skatteministeren
spm 138 Svar Spm. om kommentar til den interne henvendelse af 27/10-10 fra K.G. vedrørende L 171, til skatteministeren
spm 139 Svar Spm. om kommentar til henvendelsen af 30/10-10 fra Svend Eggers-Krag, Grevinge vedrørende inddrivelsesloven, til skatteministeren
spm 140 Svar Spm. om at give priseksempler på alkoholsodavand baseret på spiritus, malt og vin med udgangspunkt i den planlagte forhøjelse på 73 øre, til skatteministeren
spm 141 Svar Spm. om at redegøre for den momsmæssige situation i tilfælde, hvor finansielle virksomheder udvikler f.eks. et lønudbetalingssystem, der siden stiger i værdi, og som andre henholdsvis finansielle virksomheder og andre virksomheder køber sig ind i, til finansministeren, kopi til skatteministeren
spm 142 Svar Spm. om at redegøre for beregningen af provenutabet, hvis den finansielle sektor får mulighed for at vælge at betale moms, herunder hvordan denne hænger sammen med provenubemærkningerne i L 23, til finansministeren, kopi til skatteministeren
spm 143 Svar Spm. om en opgørelse over den gennemsnitlige årlige skattelettelse i antal kr. i 2011 i forhold til 2009 pr. borger fordelt på hver enkelt kommune, til skatteministeren
spm 144 Svar MFU spm. om at oplyse skatteværdien af fradragene for henholdsvis en højtlønnet direktør, der støtter den højreorienterede institution Cepos med det maksimalt fradragsberettigede beløb, og en kassemedarbejder, der eksempelvis er organiseret i HK, til skatteministeren
spm 145 Svar MFU spm. om at oplyse om den højreorienterede institution Cepos har været omfattet af en særlig gunstig momsbehandling, til skatteministeren
spm 146 Svar Spm. om at oplyse, hvad statsministeren får i skattelettelse i antal kr. i 2011 i forhold til 2009, til skatteministeren
spm 147 Svar Spm. om at opgøre den skattelettelse, som de 3 ministerlønniveauer kan forvente i 2011 i antal kr. i forhold til 2009 ud fra seneste vederlagsniveau, til skatteministeren
spm 148 Svar Spm. om, hvordan ministeren vil sikre, at der bliver foretaget "hovedrengøring" i punktafgifterne, som der tilsyneladende er bred enighed om, jf. Magasinet PENGE på DR1 den 10. november 2010, til skatteministeren
spm 149 Svar Spm. om at redegøre for de økonomiske konsekvenser, som momsen på boligadministration og køb af byggegrunde vil få for lejerne ifølge beregningerne fra KAB, til skatteministeren
spm 150 Svar MFU spm. om kommentar til artiklen "Drop danske kørselsafgifter" i DTL-magasinet, november 2010, til skatteministeren
spm 151 Svar Spm. om en opgørelse over den gennemsnitlige skattelettelse i antal kr. i perioden 2011-2019 fordelt på hvert år i forhold til 2009 til de 100 danskere, som har den højeste indkomst, til skatteministeren
spm 152 Svar Spm. om en opgørelse over den gennemsnitlige skattelettelse i antal kr. i perioden 2011-2019 fordelt på hvert år i forhold til 2009 til de 10.000 danskere, som har den højeste indkomst, til skatteministeren
spm 153 Svar Spm. om at sikre, at biler, der leases, betaler samme registreringsafgift som biler, der købes på normale vilkår, til skatteministeren. Se bilag til svaret her.
spm 154 Svar Spm. om hvilke skattemæssige konsekvenser det har, hvis en efterlønsberettiget under 60 år vælger at udtræde af efterlønsordningen og få det indbetalte bidrag overført til en fradragsberettiget pensionsordning, til skatteministeren
spm 155 Svar Spm. om at oplyse, hvilken organisatorisk enhed i SKAT, der forestår varetagelsen af SKAT's interesser i forbindelse med sager om gældssanering, til skatteministeren
spm 156 Svar Spm. om, hvor mange årsværk der på nuværende tidspunkt er afsat til at varetage SKAT's interesser i forbindelse med gældssanering, til skatteministeren
spm 157 Svar Spm. om, hvor mange gældssaneringssager SKAT pt. har som afventer ekspedition, til skatteministeren
spm 158 Svar Spm. om, hvor mange gældssaneringssager SKAT har behandlet i hvert år siden 2005, til skatteministeren
spm 159 Svar Spm. om, hvor stort et tilgodehavende de gældssaneringssager, der afventer ekspedition, repræsenterer, til skatteministeren
spm 160 Svar Spm. om, hvornår de gældssaneringssager, der netop nu afventer ekspedition, forventes at være ekspederet, til skatteministeren
spm 161 Svar Spm. om, hvor ofte det inden for det seneste år er forekommet, at SKAT ikke har nået at anmelde krav indenfor fristen på otte uger, til skatteministeren
spm 162 Svar Spm. om, hvor ofte det i perioden fra 2005-2010 er forekommet, at SKAT ikke har nået at anmelde krav indenfor fristen på otte uger, til skatteministeren
spm 163 Svar Spm. om, hvilke kriterier der ligger til grund for prioriteringen af sager om gældssanering, til skatteministeren
spm 164 Svar Spm. om, hvor stor en andel, af de gældssaneringer, som SKAT har interesser i, der omhandler privatpersoner, og hvor mange der omhandler virksomheder, til skatteministeren
spm 165 Svar Spm. om, hvilke restancetyper (f.eks. p-bøder m.v.) de gældssaneringer, som SKAT har interesser i, omhandler og opgøre, hvordan beløbene fordeles på de forskellige restancetyper, til skatteministeren
spm 166 Svar Spm. om, hvordan de sager om gældssanering, som SKAT har interesser i, fordeler sig på landets kommuner, til skatteministeren
spm 167 Svar Spm. om at oplyse indkomstfordelingen af de sager om gældssanering, som SKAT har interesser i, der vedrører virksomheder, til skatteministeren
spm 168 Svar Spm. om at oplyse indkomstfordelingen af de sager om gældssanering, som SKAT har interesser i, der vedrører privatpersoner, til skatteministeren
spm 169 Svar Spm. om, hvordan de sager om gældssanering, som SKAT har interesser i, der vedrører privatpersoner, fordeler sig på indkomstdeciler, til skatteministeren
spm 170 Svar Spm. om at be- eller afkræfte, at leasingselskabers mulighed for at indregistrere biler, hvor afgiften er beregnet på baggrund af den såkaldte mindstebeskatningspris er en praksis som er godkendt af SKAT, til skatteministeren
spm 171 Svar Spm. om, hvor stort et provenutab ministeren forventer, at statskassen vil opleve i 2010 og 2011 som konsekvens af leasingselskabernes mulighed for at indregistrere nye biler med registreringsafgift beregnet på baggrund af den såkaldte mindstebeskatningspris, til skatteministeren
spm 172 Svar Spm. om, hvor længe ministeren har været bekendt med leasingselskabernes mulighed for at beregne afgift på baggrund af den såkaldte mindstebeskatningspris, til skatteministeren
spm 173 Svar Spm. om, hvad agter ministeren i lyset af udviklingen på leasingområdet at foretage sig for at sikre statens provenu fra registreringsafgiften, til skatteministeren. Se pressemeddelelsen her.
spm 174 Svar Spm. om det er rimeligt, at to ens biler betaler forskellige registreringsafgift, alt efter om bilen købes af en privatperson eller et leasingselskab, til skatteministeren
spm 175 Svar Spm. om ministeren kan bekræfte, at leasingselskabers mulighed for at indregistrere biler med registreringsafgiftsberegning på baggrund af mindstebeskatningsprisen også medfører et lavere personligt beskatningsgrundlag for skatteydere, der beskattes af værdien af fri bil, forudsat at denne bil er leaset, til skatteministeren
spm 176 Svar Spm. om, hvor stort et provenutab ministeren skønner statskassen vil opleve i 2010 og 2011 som konsekvens af de lave beskatningsgrundlag ved leasing i forbindelse med beskatningen af fri bil, til skatteministeren
spm 177 Svar MFU spm. om problemer, som speditionsvirksomhederne i Horsens oplever, skatteministeren
spm 178 Svar MFU spm. om, at en ledende medarbejder i Skat, ifølge artiklen: "Jagter snydere på Facebook" i BT den 23/11-10, har oprettet en falsk brugerprofil på hjemmesiden for derfra at kunne afsløre skatteunddragere, til skatteministeren
spm 179 Svar MFU spm. om at virksomheder frit eksportere affald til nyttiggørelse på udenlandske forbrændingsanlæg uden betaling af afgift, til skatteministeren, kopi til miljøministeren
spm 180 Svar MFU spm. om, hvor mange procent afgiften vil stige, hvis affaldsafgiften fjernes helt på erhvervsaffald og omlægges til en afgift på fossile brændsler (kul, olie og gas), til skatteministeren, kopi til miljøministeren
spm 181 Spm. om lempelser af de nye regler om indberetningspligt af personalegoder, jf. artikel "Skatteregler lempes" i Nordjyske Stiftstidende den 27. november 2010, til skatteministeren
spm 182 Svar Spm. om at redegøre for lovgrundlaget for, hvornår avancen ved et boligsalg er skattefri, og hvad udviklingen i retspraksis har været i nyere tid, til skatteministeren
spm 183 Svar Spm. om en kort orientering om de fiskale EU-forslag, som ventes behandlet i 1. halvår 2011 under det ungarske EU-formandskab. Spørgsmålet bedes besvaret forud for samrådet om samrådsspørgsmål O (fiskale EU-forslag i 1. halvår 2011).
spm 184 Svar Spm. om at bekræfte, at virksomheder med multimedieskatteordningen kan få flere af deres ansattes personalegoder finansieret skattefrit, hvis de ansatte betaler multimedieskat, til skatteministeren
spm 185 Svar Spm. om det var hensigten med multimedieskatten, at den skulle kunne anvendes til, at virksomheder med multimedieskatteordningen kan få flere af deres ansattes personalegoder finansieret skattefrit, hvis de ansatte betaler multimedieskat, til skatteministeren
spm 186 Svar Spm. om en statslig medfinansiering af ekstraordinært IT-udstyr er ønskværdig og den bedste måde at fremme IT-udviklingen i Danmark på, til skatteministeren
spm 187 Svar Spm. om enkelte lønmodtagere via en kontantlønnedgang med skattefordel kan blive omfattet af en operations-/sygeforsikring, uden at vedkommendes kollegaer omfattes af samme forsikring, til skatteministeren
spm 188 Svar Spm. om en opgørelse over, hvor mange indtægter staten mister på alle former for bruttolønsordninger, til skatteministeren
spm 189 Svar Spm. om en opgørelse over, hvor mange virksomheder der benytter sig af forskellige former for bruttolønsordninger fordelt på brancher, til skatteministeren
spm 190 Svar Spm. om en opgørelse over, hvor mange ansatte der benytter sig af forskellige former for bruttolønsordninger samt opgøre indkomstfordelingen af disse, til skatteministeren
spm 191 Svar Spm. om at tilsende udvalget talepapir fra samrådet den 1. december 2010 om samrådsspørgsmål J (ECOFIN-rådsmødet 7. december 2010), til finansministeren, kopi til skatteministeren
spm 192 Svar Spm. om en private personer bosat i skattelylande kan undgå beskatning ved køb og salg af fast ejendom i Danmark, til skatteministeren
spm 193 Svar Spm. om at betegne den i spørgsmål 192 beskrevne fremgangsmåde som et skattehul, til skatteministeren
spm 194 Svar Spm. om, hvad ministeren agter at gøre for, at private personer i skattelylande ikke fremover kan opkøbe danske ejendomme og undslippe beskatning, som beskrevet i spørgsmål 192, til skatteministeren
spm 195 Svar Spm. om at redeføre for reglerne for selskaber, hvorefter der ikke er fradrag i Danmark, hvis der omvendt ikke er tilsvarende skattepligt i udlandet, til skatteministeren
spm 196 Svar Spm. om ministeren har et overblik over omfanget af privat personer bosat i skattelylande, der benytter den i spørgsmål 192 beskrevne metode, til skatteministeren
spm 197 Svar Spm. om at opgøre andelen af danskere bosat i skattelylande, der opkøber ejendomme via Finansiel Stabilitet / ROSK, til skatteministeren
spm 198 Svar MFU spm. om sommerhusgrunde, som sælges inden nytår, skal belægges med moms, til skatteministeren
spm 199 Svar MFU spm. der er forskel på de i spm. 198 anførte konditioner, hvis sommerhusgrunden sælges til en lejer, som har haft lejet grunden i en årrække og har bygget sommerhus på grunden, til skatteministeren
spm 200 Svar MFU spm. om en betinget slutseddel, udfærdiget inden nytår 2011, kan siges at være retsgyldig, således at handler kan indgås før nytår, men kan ophæves, hvis moms senere viser sig at skulle opkræves i sådan en handel, til skatteministeren
spm 201 Svar MFU spm. om at fremsende en opgørelse over udviklingen i antallet af danskere med en arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring i perioden 2002-2010, til skatteministeren, kopi til indenrigs- og sundhedsministeren
spm 202 Svar Spm. om status på kørselsafgifter for lastbiler, til skatteministeren
spm 203 Svar Spm. om at kommentere artiklen "Minister fifler med skattereform" (den 2. december 2010 på www.epn.dk), til skatteministeren
spm 204 Svar Spm. om at oversende et notat udarbejdet af Kammeradvokaten vedrørende ejendomsadministration, til skatteministeren
spm 205 Svar Spm. om at besvare spørgsmål S 522, hvor der er spurgt til hvilke foranstaltninger ministeren vil igangsætte for at hindre mulighederne for ”negativ udskudt skat”, til skatteministeren
spm 206 Svar Spm. om at oplyse, hvilke administrative omkostninger, der knyttes til hver enkelt af de såkaldte "afgifter af specielle varer" eller punktafgifter, til skatteministeren
spm 207 Svar Spm. om at tilsende talepapir fra samrådet den 9. december 2010 om samrådsspørgsmål F og G (CO2-kvotepriser og manglende finansiering af Forårspakke 2.0), til skatteministeren, kopi til finansministeren. Se talepapiret her.
spm 208 Svar Spm. om at tilsende talepapir fra samrådet den 9. december 2010 om samrådsspørgsmål H og I (CO2-kvotepriser og manglende finansiering af Forårspakke 2.0), til finansministeren, kopi til skatteministeren
spm 209 Svar Spm. om at oversende en opgørelse over det offentlige forbrugs andel af BNP opgjort i henholdsvis procent og kroner for hvert af årene i perioden 2003-2010, til skatteministeren
spm 210 Svar Spm. om en redegørelse for indholdet i og baggrunden for den reform af CO2-kvotesystemet, som Frankrig netop har gennemført, jf. artiklen ”Il faut éviter que le système des quotas de CO2 encourage les délocalisations " i Le Monde den 27. November 2010, til skatteministeren
spm 211 Svar MFU spm. om en orientering om de løsningsmodeller, der kan anbefales til speditionsvirksomheden i Horsens, jf. svar på spm. 177, til skatteministeren
spm 212 Svar Spm. om at opdatere skemaet ”Varig og umiddelbar provenuvirkning på de enkelte elementer i Forårspakke 2.0”, til skatteministeren, kopi til finansministeren
spm 213 Svar Spm. om at bekræfte, at der på Det Europæiske Råds møde den 11. og 12. december 2008 er indgået en aftale om, at en del af provenuet fra salg af CO-kvoter skal gå til udviklingslandene, til finansministeren, kopi til skatteministeren
spm 214 Svar Spm. om at oversende et notat, der redegør for, om virkningerne af fremrykninger af provenu sædvanligvis medregnes i et finansieringsgrundlag, til finansministeren, kopi til skatteministeren
spm 215 Svar MFU spm. om at udarbejde en opgørelse over det samlede beløb for de kommunale restancer, der er sendt til inddrivelse hos Skat, men som ikke bliver inddrevet, fordi de falder for forældelsesfristen, til skatteministeren
spm 216 Svar Spm. om, hvorfor der ikke er svaret på alm. del - spørgsmål 723 (2009-10) af 28. september 2010, til skatteministeren
spm 217 Svar Spm. om at oplyse, hvorfra man har referencetallene for beregningen af de fremtidige CO2-kvotepriser, som er lagt til grund i provenuoplysningerne i forårspakke 2.0 vedr. salg af CO2 kvoter, til skatteministeren, kopi til finansministeren. Se meddelelsen her.
spm 218 Svar Spm. om, hvad staten får i skatteindtægter og øvrige indtægter pr. tønde olie - i henholdsvis Danmark, Norge, Storbritannien, Holland, Brasilien og USA, til skatteministeren
spm 219 Svar Spm. om at tilsende udvalget talepapir fra samrådet den 15. december 2010 om samrådsspørgsmål K og L (Afskrivning af restancer), til skatteministeren. Se talepapiret her.
spm 220 Svar Spm. om kommentar til henvendelsen af 22/11-10 fra Hasse Larsen, Hvalsø vedrørende forskudsopgørelse for 2011, til skatteministeren
spm 221 Svar Spm. om at kommentere udviklingen i retning af at de kommunale restancer uden statsrefusion stiger, mens de kommunale restancer med statsrefusion ikke ser ud til at stige i samme omfang, til skatteministeren
spm 222 Svar Spm. om den nye restancestatistik, til skatteministeren
spm 223 Svar Spm. om, hvor stor gæld til de enkelte kommuner, som SKAT kan afskrive som uinddrivelige som følge af forældelse ved årsskiftet, til skatteministeren
spm 224 Svar Spm. oml ministeren vil oversende en opdateret oversigt, der både summarisk og numerisk opgør, hvor mange og hvilke skatter og afgifter der er sat op eller påtænkes sat op som følge af Finanslov 2011, til skatteministeren
spm 225 Svar Spm. om ministeren vil oversende en numerisk opgørelse af det antal skatte- og afgiftsstigninger, der i ministerens svar på SAU alm. del spørgsmål nr. 81 af 1. december 2010 er givet en summariske beskrivelser af, til skatteministeren
spm 226 Svar Spm. om ministeren vil oversende en numerisk opgørelse af det antal skatte- og afgiftsstigninger, der i ministerens svar på SAU alm. del - spørgsmål nr. 54 af 1. december 2010 er givet en summariske beskrivelse af, til skatteministeren
spm 227 Svar Spm. om at angive antallet af afgifts- og skattestigninger i perioden 2001 -2010, til skatteministeren
spm 228 Svar Spm. om at oplyse saldoen for 2010 på SKATs konto (reg. nr. 0216, kontonr. 4069162134) til borgere, der frivilligt gerne vil betale mere i skat, til skatteministeren
spm 229 Svar Spm. om der er lovhjemmel til SKATs nye dobbeltbeskatningspraksis, hvor medarbejdere, som har fået en pc stillet til rådighed via en bruttolønsordning, både beskattes med multimedieskatten og med skat af værdien af pc'en, til skatteministeren
spm 230 Svar MFU spm. om at oplyse, hvor mange nummerplader der er stjålet årligt gennem de sidste 5 år, til justitsministeren, kopi til skatteministeren
spm 231 Svar MFU spm. om, hvordan det går med undersøgelsen om, hvor solidt en nummerplade skal monteres til en bil, jf. REU alm. del - svar på spm. 388, til skatteministeren. Se eksemplet her.
spm 232 Svar Spm. om at beregne de økonomiske konsekvenser af en indførsel af SF’s og S’s såkaldte klimaafgift på 75 kr. pr. indenrigsflybillet jf. udspillet ”Fair Forandring”, til skatteministeren
spm 233 Svar Spm. om at oplyse fordelingen af indbetalingerne på livslange pensioner, ratepensioner og kapitalpensioner i perioden 2001-2010 (inkl.), til skatteministeren
spm 234 Svar Spm. om, hvordan det sikres, at kommunerne overholder skattestoppet isoleret set for byggesagsgebyrer i lyset af, at kommunernes indtægter er steget fra 305,7 mio. kr. i 2007 til 343,6 mio. kr. i 2009, til skatteministeren
spm 235 Svar Spm. om kommunerne i forbindelse med de årlige forhandlinger om kommunernes økonomi har redegjort for sammenhængen mellem øgede gebyrindtægter vedrørende byggesagsgebyrer 2006-2009 og overholdelse af skattestoppet, til skatteministeren
spm 236 Svar Spm. om at tilsende udvalget et estimat over provenuet fra partikeludledningstillægget for 2011, til skatteministeren
spm 237 Svar Spm. om at tilsende udvalget et opdateret skøn over den varige provenuvirkning af partikeludledningstillægget, til skatteministeren
spm 238 Svar Spm. om at redegøre for udviklingen i salget af henholdsvis person -/varebiler "født med" partikelfilter og person- /varebiler uden partikelfilter, til skatteministeren
spm 239 Svar Spm. om at tilsende udvalget talepapir fra samrådet den 12. januar 2011 om samrådsspørgsmål M (Partikeludledningstillæg), til skatteministeren
spm 240 Svar Spm. om at tilsende udvalget talepapir fra samrådet den 12. januar 2011 om samrådsspørgsmål N (ECOFIN-rådsmøde 18. januar 2011), til finansministeren, kopi til skatteministeren
spm 241 Svar Spm. om at tilsende udvalget talepapir fra samrådet den 12. januar 2011 om samrådsspørgsmål O (Det ungarske EU-formandskab), til finansministeren, kopi til skatteministeren
spm 242 Svar Spm. om kommentar til den interne henvendelse af 20/12-10 fra K.K.P., til skatteministeren
spm 243 Svar Spm. om kommentar til materiale udleveret under Eurobiler ApS foretræde for Skatteudvalget den 12/1-11 vedrørende bilafgifter, til skatteministeren
spm 244 Svar Spm. om, hvor store årlige omkostninger flypassagererne årligt vil opleve som følge af en ekstra afgift på 75 kr. pr. flybillet til indenrigsflyvninger, til skatteministeren
spm 245 Svar MFU spm. om at beskrive provenu og fordelingsvirkningerne af Det Konservative Folkepartis skattepolitik set i forhold til de i 2011 gældende skatteregler, til skatteministeren
spm 246 Svar MFU spm. om at beskrive provenu og fordelingsvirkningerne af Liberal Alliances skattepolitik set i forhold til de i 2011 gældende skatteregler, til skatteministeren
spm 247 Svar Spm. om en opgørelse over udviklingen i prisen for en pakke cigaretter Prince 20 stk. i Danmark i perioden 2002-2011 fordelt på hvert år opgjort i 2011-priser, til skatteministeren
spm 248 Svar Spm. om, hvor stort provenutabet vil være ved at nedsætte selskabsskatten til 12,5 pct., som Liberal Alliance foreslår, til skatteministeren
spm 249 Svar Spm. om en opgørelse, der viser den gennemsnitlige skattelettelse i antal kr. i perioden 2011-2019 fordelt på hvert år i forhold til 2009 til de 1.000 danskere, som har den højeste indkomst, til skatteministeren
spm 250 Svar MFU spm. om, hvorfor det ikke er muligt at få oplyst registreringsafgiften som køber eller sælger af et institutionskøretøj, der tidligere har været fritaget for registreringsafgift, til skatteministeren
spm 251 Svar Spm. om, hvilken effekt det vil have på beskæftigelsen og på de offentlige finanser, hvis marginalskatten sænkes til 40 pct. for alle i beskæftigelse, til skatteministeren
spm 252 Svar MFU spm. om at oplyse cirka, hvor stort et antal personer, der i 2011 får en skattelettelse på over 1 mio. kr. set i forhold til 2009, og oplyse den cirka gennemsnitlige indkomst i antal kroner i 2011 for denne gruppe danskere, til skatteministeren
spm 253 Svar Spm. om at oplyse i tabelform, hvad den pågældende person får i skattelettelse i antal kroner i 2011 i forhold til 2009, til skatteministeren
spm 254 Svar Spm. om skattelettelse i antal kroner om året, hvis man afskaffede topskatten helt og sænkede bundskatten, så den højeste marginalskat blev sænket til 40 pct., til skatteministeren
spm 255 Svar Spm. om en opgørelse i tabelform, der viser skattelettelsen i antal kr. i 2011 i forhold til 2009 for 5 forskellige personer, til skatteministeren
spm 256 Svar Spm. om en opgørelse, der viser den gennemsnitlige skattelettelse i antal kr. i 2011 i forhold til 2009 til de 100 danskere, som har den højeste indkomst, til skatteministeren
spm 257 Svar Spm. om en opgørelse, der viser den gennemsnitlige skattelettelse i antal kr. i 2011 i forhold til 2009 til de 100 danskere, som har den højeste indkomst, samt oplyse hvad denne indkomst er i gennemsnit i antal kr., til skatteministeren
spm 258 Svar Spm. om en opgørelse, der viser den gennemsnitlige skattelettelse i antal kr. i 2011 i forhold til 2009 til de 1.000 danskere, som har den højeste indkomst, til skatteministeren
spm 259 Svar Spm. om opgørelse, der viser den gennemsnitlige skattelettelse i antal kr. i 2011 i forhold til 2009 til de 1.000 danskere, som har den højeste indkomst, til skatteministeren
spm 260 Svar Spm. om en oversigt over skattefradraget for indbetalinger til efterlønsordningen fordelt på samtlige kommuner i Danmark, til skatteministeren
spm 261 Svar MFU spm. om en oversigt over, hvilke forvridninger skattelovgivningen medfører i forhold til rekrutteringen af henholdsvis indenlandsk og udenlandsk arbejdskraft, til skatteministeren
spm 262 Svar Spm. om en redegørelse for reglerne for beskatning af fast ejendom i Danmark, til skatteministeren
spm 263 Svar Spm. om en oversigt over ejendomsværdiskatten opgjort år for år siden 2001, til skatteministeren
spm 264 Svar Spm. om en oversigt over de samlede ejendomsskatter (grundskyld) opgjort år for år siden 2001, til skatteministeren
spm 265 Svar Spm. om en oversigt kommune for kommune over ejendomsskatter, der ikke er opkrævet som følge af ejendomsskatteloftet opgjort for 2011, til skatteministeren
spm 266 Svar MFU spm. om at oplyse et skøn over det tabte provenu som følge af mangelfuld kontrol med udenlandske busselskabers momsafregning i forbindelse med kørsel i Danmark i perioden 2002 til 2010, til skatteministeren
spm 267 Svar Spm. om at oplyse om de driftsøkonomiske ekstraomkostninger målt i kroner for landbruget som helhed, såfremt et flertal i Folketinget vedtager en tilbagerulning af jordskatten, til skatteministeren, kopi til fødevareministeren
spm 268 Svar Spm. om at oplyse om de afledte konsekvenser af de øgede omkostninger ved en tilbagerulning af jordskatten til niveauet før regeringsskiftet i 2001 for beskæftigelsen og eksport, til skatteministeren, kopi til fødevareministeren
spm 269 Svar Spm. om at oplyse, hvad konsekvenserne vil være på jordpriserne, hvis jordskatten føres tilbage til niveauet før regeringsskiftet i 2001, til skatteministeren, kopi til fødevareministeren
spm 270 Svar Spm. om at oplyse, i hvilket omfang priserne på udvalgte mejeriprodukter vil stige, såfremt afgiften på mættet fedt hæves til 50 kroner pr. kilo som foreslået i ’Fair Forandring, kopi til fødevareministeren
spm 271 Svar Spm. om, hvor store årlige omkostninger flypassagerer vil opleve som følge af en ekstra afgift på 75 kr. pr. flybillet til indenrigsflyvninger, til skatteministeren
spm 272 Svar MFU spm. om, hvor meget ejendomsskatten og ejendomsværdiskatten har indbragt i provenu i årene 2001-2010, til skatteministeren
spm 273 Svar Spm. om, hvad ministeren vil foretage sig på baggrund af ministerens redegørelse til Folketinget om undersøgelse af gaver og andre fordele m.v., til skatteministeren
spm 274 Svar Spm. om, hvilke aftaler ministeriet har indgået med Accenture i årene fra 2004 og frem, til skatteministeren
spm 275 Svar Spm. om, hvad det samlede provenutab vil være, hvis man afskaffede topskatten og sænkede bundskatten, så den højeste marginalskat sænkes til 40 pct., til skatteministeren
spm 276 Svar Spm. om, hvad det samlede provenutab vil være, hvis man sænker den højeste marginalskat til 50 pct. ved at topskatten sænkes, til skatteministeren
spm 277 Svar Spm. om, hvilke regler der gælder for frivillige, der et par gange om ugen arbejder vederlagsfrit i cafeer på lokalcentre, når de en gang om ugen får et måltid mad, herunder om de bliver skattepligtige af dette måltid, til skatteministeren
spm 278 Svar Spm. om, hvor høj selskabsskatten skal være for at indbringe et ekstra årligt provenu på 3,2 mia. kr., til skatteministeren
spm 279 Svar MFU spm. om en opgørelse over udviklingen i antal solgte cigaretter i Danmark og det samlede provenu herfra til staten i perioden 2001-2010 fordelt på hvert år, til skatteministeren
spm 280 Svar MFU spm. om en opgørelse over udviklingen i stykafgiften i forhold til chokolade- og sukkervarer i form af slik i perioden 2001-2011 fordelt på hvert år opgjort i 2011-priser, til skatteministeren
spm 281 Svar Spm. om kommentar til henvendelsen af 1/2-11 fra Kommunekemi A/S
spm 282 Svar Spm. om en opgørelse over personaleudviklingen i antal årsværk i Skatteministeriet i perioden 2001-2014 fordelt på hvert år, til skatteministeren
spm 283 Spm. om at oplyse, hvilke områder og prioriteringer der er nye i SKATs indsatsplan for 2011 i forhold til Indsatsplanen 2010, til skatteministeren
spm 284 Spm. om at oplyse, hvilke områder der er opprioriteret i SKATs indsatsplan for 2011 i forhold til Indsatsplanen 2010, til skatteministeren
spm 285 Spm. om at oplyse, hvilke områder og prioriteringer der er udgået i SKATs indsatsplan for 2011 i forhold til Indsatsplanen 2010, til skatteministeren
spm 286 Spm. om at oplyse, hvilke områder der er nedprioriteret i SKATs indsatsplan for 2011 i forhold til Indsatsplanen 2010, til skatteministeren
spm 287 Svar Spm. om at oplyse mere præcist, hvornår i 2011 analysen af konkurrenceforholdene i schredderbranchen vedrørende affaldsafgiften forventes at kunne sendes til udvalget, til skatteministeren
spm 288 Svar Spm. om, hvornår undersøgelsen af de energiintensive virksomheders konkurrenceforhold forventes oversendt til udvalget, til skatteministeren
spm 289 Svar Spm. om selvstændige erhvervsdrivendes brug af virksomhedsordningen for indkomståret 2009, til skatteministeren
spm 290 Svar Spm. om at bekræfte, at en dansk arbejdsgiver, der udbetaler lønbonus til ansatte, er pligtig til at indeholde og indbetale kildeskat af den udbetalte bonus, til skatteministeren
spm 291 Svar Spm. om en dansk arbejdsgiver, der af praktiske grunde udbetaler lønbonus til ansatte gennem et udenlandsk koncernselskab, er pligtig til at indeholde og indbetale kildeskat af den udbetalte bonus, til skatteministeren
spm 292 Svar Spm. om det er strafbart, hvis en dansk arbejdsgiver, der udbetaler lønbonus til ansatte, ikke tilbageholder og til SKAT indbetaler kildeskat af den udbetalte bonus, til skatteministeren
spm 293 Svar Spm. om det er strafbart, hvis en dansk arbejdsgiver, der af praktiske grunde udbetaler lønbonus til ansatte gennem et udenlandsk koncernselskab, undlader at indeholde kildeskat og indberette udbetalingen til SKAT, til skatteministeren
spm 294 Svar Spm. om, hvorledes arbejdsgiveren er straffet for manglende indbetaling af kildeskat og indberetning af lønbonus i de sager, der nu verserer vedrørende ansatte, der ikke selv har ladet sig beskatte af modtaget lønbonus udbetalt via et koncernselskab i skattely, til skatteministeren
spm 295 Svar Spm. om der i strafudmålingen for skattesvig for ansatte, der ikke har selvangivet modtaget lønbonus udbetalt af arbejdsgiveren via et koncernselskab i skattely, bliver taget hensyn til, at den ansattes arbejdsgiver burde have indberettet beløbet til SKAT, til skatteministeren
spm 296 Svar Spm. om at oplyse, hvor mange fiskale straffesager SKAT har oversendt til politi og anklagemyndighed i 2010, til skatteministeren
spm 297 Svar Spm. om, hvor mange sager, der er afsluttet ved dom i 2010 opdelt på samme måde, som den statistik, skatteministeren oversendte til udvalget den 7. maj 2009 over afsagte domme i fiskale straffesager for 2006-2008, til skatteministeren
spm 298 Svar Spm. om, hvor mange sager om overtrædelse af skattekontrolloven SKAT administrativt har afsluttet i 2010 med bøde uden retslig behandling, samt opdele dette antal afsluttede sager i passende intervaller for bødens størrelse, til skatteministeren
spm 299 Svar Spm. om at redegøre for, hvad provenutabet vil være ved at afskaffe multimedieskatten, til skatteministeren
spm 300 Svar Spm. om at oplyse, hvad regeringen anser for de væsentligste spørgsmål og forslag i grønbogen, og hvad regeringens holdning er til disse spørgsmål/forslag, til skatteministeren
spm 301 Svar Spm. om at tilsende nærmere oplysninger om, hvori problemerne med svig på momsområdet navnlig består, og på hvilke områder kontrollen især synes at svigte, til skatteministeren
spm 302 Svar Spm. om at redegøre nærmere for, hvor stor en andel af det af Kommissionen anslåede omfang af momssvig, der vedrører Danmark, og på hvilket beregningsgrundlag Kommissionen opgør momssvigens omfang, til skatteministeren
spm 303 Svar Spm. om ministeren har kendskab til lande, der har en momsordning, hvor kunden hæfter for momsen, og hvilke sanktioner anvender disse lande i givet fald overfor kundens eventuelle manglende momsbetaling, til skatteministeren
spm 304 Svar MFU spm. om, hvilken konkret dato ministeren har betalt henholdsvis moms og told af dels det Rolex-ur og dels det Hamilton-ur, som ministeren har modtaget i gave, til skatteministeren
spm 305 Svar MFU spm. om at redegøre for, om ministeren nu får tilbagebetalt den moms og told, som ministeren har betalt for Rolex-uret og Hamilton-uret, til skatteministeren
spm 306 Svar MFU spm. om en opgørelse over udviklingen i prisen for en pakke cigaretter Prince 20 stk. i henholdsvis Danmark og Norge i perioden 2002-2011 fordelt på hvert år opgjort i 2011-priser i danske kr., til skatteministeren
spm 307 Svar Spm. om at specificere omfanget af administrative omkostninger individuelt for hver enkelt ”afgift af specielle varer” eller punktafgift, jf. svar på alm. del - spm. 206, til skatteministeren
spm 308 Svar Spm. om en opgørelse over udviklingen i antal årsværk i Skatteministeriet i perioden 2002-2010 fordelt på hvert år, der som primær opgave har haft skattekontrol og ligning af multinationale selskaber, til skatteministeren
spm 309 Svar Spm. om at oplyse tal vedrørende selvstændigt erhvervsdrivendes brug af kapitalafkastordningen omfattet af afsnit II i virksomhedsskatteloven, til skatteministeren
spm 310 Spm. om at tilsende talepapir fra samrådet den 9. februar 2011 om samrådsspørgsmål R (ECOFIN-rådsmøde den 15/2-11), jf. alm. del - samrådsspørgsmål R, til finansministeren, kopi til skatteministeren
spm 311 Svar Spm. om at redegøre for forholdet mellem dagplejeres ligningsmæssige fradrag og deres ret til et lønfradrag, til skatteministeren, kopi til justitsministeren
spm 312 Svar MFU spm. om, hvor mange antal årsværk, der er afsat til det såkaldte Money Transfer projekt, til skatteministeren
spm 313 Svar Spm. om en opgørelse over personaleudviklingen hos pantefogeder i antal årsværk i perioden 2001-2014 fordelt på hvert år, til skatteministeren
spm 314 Svar Spm. om at oversende beregningerne og de forudsætninger, der ligger til grund for ministerens udtalelser om Socialdemokraterne og SF's plan Fair Løsning, til skatteministeren
spm 315 Svar Spm. om at forholde sig til den kritik af beregningerne, der ligger til grund for ministerens påstande om, at en ny socialdemokratisk regering vil hæve boligskatterne, til skatteministeren
spm 316 Spm. om, hvor stort forventer ministeren det tabte skatteprovenu vil være som følge af Amagerbankens krak, til skatteministeren
spm 317 Svar MFU spm. om kommentar til artiklen: "Entreprenør: De er billige og nemme" i dagbladet JydskeVestkysten den 11. februar 2011, til skatteministeren
spm 318 Svar MFU spm. om, hvorvidt der finder en særlig skattemæssig begunstigelse sted, hvis arbejdspladser flyttes fra Danmark til Polen, til skatteministeren
spm 319 Svar MFU spm. om, hvorvidt ministeren har kendskab til en særlig polsk skatterabat, der sammen med EU-støtte har gjort det attraktivt for danske virksomheder at flytte arbejdspladser fra Danmark til Polen, til skatteministeren
spm 320 Svar MFU spm. om en redegørelse for den EU-støtte, der ifølge artiklen tilsyneladende gives i forbindelse med, at arbejdspladser flyttes fra et EU-land til et andet, til skatteministeren
spm 321 Svar MFU spm. om at oplyse, om Codans nye diagnoseforsikring falder inden for retningslinjerne for en arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring, til skatteministeren
spm 322 Svar MFU spm. om det er til gavn for alle i samfundet, at borgere med en arbejdsgiverbetalt diagnoseforsikring er skattefri af forsikringen, til skatteministeren
spm 323 Svar Spm. om at redegøre for, hvilke forventninger for udviklingen i salg af byggegrunde samt for prisen på byggegrunde i årene 2011 til 2019 Skatteministeriet har lagt til grund for sine beregninger i forbindelse med opgørelsen af provenuet af L203 (2008-2009), til skatteministeren
spm 324 Svar Spm. om at oversende de informationer fra bl.a. Danmarks Statistik, Dansk Byggeri og SKAT, som ligger til grund for provenuskønnet vedrørende levering af fast ejendom, til skatteministeren
spm 325 Svar Spm. om, hvordan Skatteministeriet har kunnet udregne provenuet for L203 (2008-2009) på årsbasis fra 2011-2019, hvis det ikke har ikke været muligt at estimere prisen og antal boliger opført på byggegrunde, som anført i svar på FIU alm. del § 7 – spørgsmål 16 (c og d), til skatteministeren
spm 326 Svar Spm. om, i hvor høj grad ministeren forventer at nedvæltningen af momsen i priserne på byggegrunde vil komme til at ramme det offentlige i det omfang, det offentlige sælger byggegrunde, som anført i bemærkningerne til L203 (2008-2009), til skatteministeren
spm 327 Svar Spm. om, hvor stort et beløb, der er indbetalt på kontoen for frivillig indbetaling af ekstra skat, til skatteministeren
spm 328 Svar Spm. om en skriftlig orientering om de punkter på dagsordenen for ECOFIN-rådsmødet den 15. marts 2011 som er relevante for Skatteudvalget, til finansministeren, kopi til skatteministeren
spm 329 Svar Spm. om, hvor mange årsværk der var ansat i SKAT Tønder for at rådgive grænsependlere, til skatteministeren
spm 330 Svar Spm. om, hvad SKAT har gjort for at sikre tilgængeligheden til relevante informationer for tyske grænsependlere, til skatteministeren
spm 331 Svar Spm. om, hvorfor der er forskel på tilgængeligheden og informationerne om/fra SKAT Øresund og SKAT i Region Sønderjylland-Schleswig på SKATs hjemmeside, til skatteministeren
spm 332 Svar Spm. om, hvordan rådgivningen til tyske grænsependlere i SKAT Tønder adskiller sig fra rådgivningen for svenske grænsependlere i SKAT Øresund, til skatteministeren
spm 333 Svar Spm. om ministeren finder det tilfredsstillende, at der ikke findes et eget rådgivningskontor for grænsependlere ved den dansk-tyske grænse som ved den dansk-svenske grænse, til skatteministeren
spm 334 Svar Spm. om det fortsat er regeringens intention at fremsætte forslag om at forlænge afgiftsfritagelsen for elbiler til 2015, til skatteministeren
spm 335 Spm. om en oversigt over væsentlige ændringer i skønnene for provenuvirkningen af Forårspakke 2.0, til skatteministeren
spm 336 Spm. om, for hver ændring i skattelovene i dette og forrige folketingsår med mærkbare provenumæssige konsekvenser (over f.eks. 20 mio. kr.) ønskes oplyst provenuvirkningen i hvert af årene 2011-2015 og den varige provenuvirkning, til skatteministeren
spm 337 Spm. om tabel 1 (om skat af tonnageskat) ønskes suppleret med oplysninger for 2008 og 2009, jf. svar på L 202 - spørgsmål 11, til skatteministeren
spm 338 Svar Spm. om ministeren vil være indstillet på at fastfryse momsen på benzin på et rimeligt niveau, så de danske borgeres privatøkonomi ikke lider urimelig skade som følge af stigende oliepriser forårsaget af den ustabile situation i Mellemøsten, til skatteministeren
spm 339 Spm. om, hvor mange ansatte i den offentlige servicesektor, der skal afskediges for at finansiere skattelettelserne på 35 mia. kr., til finansministeren
spm 340 Spm. om, hvor meget hver enkelt af landets kommuner skal spare for at finansiere skattelettelserne for 35 mia. kr., til finansministeren
spm 341 Spm. om, hvad det vil koste danske borgere i brugerbetaling at modtage lægekonsultation af en praktiserende læge pr. bruger pr. gang, til finansministeren
spm 342 Spm. om, hvad det i gennemsnit vil koste i brugerbetaling at have et barn i folkeskole på årsbasis, til finansministeren
spm 343 Spm. om, hvad det på årsbasis vil koste i brugerbetaling at modtage hjemmehjælp pr. bruger i gennemsnit, til finansministeren
spm 344 Spm. om, hvad de nævnte serviceydelser vil koste pr. bruger i gennemsnit forudsat brug af "grønthøstermetoden", så samtlige områder bidrager til finansieringen med samme procentdel af deres respektive budgetter, til finansministeren
spm 345 Spm. om, hvad det vil koste i brugerbetaling at gennemgå et komplet undersøgelses- og behandlingsforløb for brystkræft, til finansministeren
spm 346 Spm. om, hvad det vil koste i brugerbetaling at få foretaget en hofteoperation, hvor hofteleddet udskiftes, til finansministeren
spm 347 Spm. om at redegøre for, om det vil være brud på skattestoppet, hvis andelsboligforeningerne fik lov til at omdanne sig til ejerboliger og dermed skulle betale skat, til skatteministeren
spm 348 Svar Spm. om, hvornår der kommer endeligt svar på spørgsmål 234 og 235 stillet den 11. januar 2011, til skatteministeren
spm 349 Svar Spm. om at bekræfte, at en fradragsberettiget udgift på f.eks. 25 mia. kr. giver en sparet skat på 6,25 mia. kr., hvis de virksomheder, der har udgiften, i året eller følgende år har et overskud på 25 mia. kr., til skatteministeren
spm 350 Svar MFU spm. om at oplyse de samlede indberettede lønninger fra restaurationer i Jomfru Ane Gade i Aalborg pr. år for de seneste fem år, til skatteministeren
spm 351 Spm. om, hvordan processen forløber, når SKAT modtager oplysninger om pensionisters pensionsforhold i forbindelse med udarbejdelse af årsopgørelsen, til skatteministeren
spm 352 Spm. om på hvilket lovgrundlag informeres SKAT om pensionisternes pensionsforhold, til skatteministeren
spm 353 Spm. om, hvor mange pensionister der gennem de sidste to år har rettet deres pensionsoplysninger, til skatteministeren
spm 354 Spm. om, hvorvidt ministeren finder det tilfredsstillende, at kun ni ud af omkring 400 skattesager i forbindelse med skats Projekt Credit Card har ført til konkret strafudmåling, til skatteministeren
spm 355 Spm. om at oplyse, hvor mange sager der i forbindelse med SKATS project Credit Card nåede at falde for forældelsesfristen, til skatteministeren
spm 356 Spm. om at oplyse, hvad Skats Projekt Credit Card har kostet at udføre, samt hvor meget der konkret er blevet inddrevet på baggrund af projektet, til skatteministeren
spm 357 Spm. om at oplyse, hvordan man konkret har til hensigt at forbedre indsatsen omkring inddrivelse ikke opgivne skattepligtige formuer placeret på udenlandske bankkonti, til skatteministeren
spm 358 Spm. om at oplyse, hvordan man konkret har tænkt sig at bruge erfaringerne fra Projekt Credit Card til at forbedre den fremtidige indsats på området, til skatteministeren
spm 359 Spm. om, hvorvidt man på medarbejdersiden har tænkt sig at opjustere i forhold til inddrivelsen af skattepligtige penge placeret på udenlandske konti, til skatteministeren
spm 360 Spm. om, hvordan man konkret vil sikre sig et bedre sammenarbejde mellem Skat og Politi, som der blev givet udtryk for i forbindelse med artiklen "Snyd for en halv milliard" i Jyllands-Posten onsdag den 29. december 2010, til skatteministeren
spm 361 Spm. om at bekræfte, at Danmarks Statistiks tal for, hvor mange selskaber, der betaler selskabsskat er lidet oplysende, fordi selskaber, der er sambeskattet med sit moderselskab, indgår i statistikken med 0 kr., jf. Nyt fra Danmarks Statistik, nr. 95 af 2. marts 2011, til skatteministeren
spm 362 Spm. om at supplere de af Danmarks Statistik - Nyt fra Danmarks Statistik, nr. 95 af 2. marts 2011 - offentliggjort tal for selskaber, der betaler selskabsskat, med oplysninger om, hvor mange selskaber, der indgår i denne statistik med betaling af 0 kr., fordi selskabet er sambeskattet med et administrationsselskab, til skatteministeren
spm 363 Spm. om at supplere den statistik over betaling af selskabsskat, som Danmarks Statistik har offentliggjort i Nyt fra Danmarks Statistik, nr. 95 af 2. mats 2011, til skatteministeren
spm 364 Spm. om at bekræfte, at i de tal som Danmarks Statistik i Nyt fra Danmarks Statistik, nr. 95 af 2. marts 2011 har offentliggjort vedrørende selskabsskat, er skattepligtig indkomst efter modregning af fremførselsberettigede skattepligtige underskud fra tidligere indkomstår?, til skatteministeren
spm 365 Spm. om at bekræfte, at de tal som Danmarks Statistik i Nyt fra Danmarks Statistik, nr. 95 af 2. marts 2011 har offentliggjort vedrørende selskabsskat, er oplysning om den pålignede skattepligtige indkomst og dermed pålignede selskabsskat for det pågældende indkomstår,til skatteministeren
spm 366 Spm. om oplysning om følgende tal, der indgår i statsregnskabet for 2008 og 2009 og i det omfang de foreligger også for finansåret 201 , til skatteministeren
spm 367 Spm. om afstemning mellem de tal, som Danmarks Statistik i Nyt fra Danmarks Statistik, nr. 95 af 2. marts 2011 har offentliggjort vedrørende årets selskabsskat, og statsregnskabets tal for betalte selskabsskatter i 2008 og 2009, til skatteministeren
spm 368 Spm. om, hvilke initiativer ministeren har taget eller vil tage, som opfølgning på sine udtalelser til Jyllands-Posten den 12. august 2010 i artiklen: ”Hver anden virksomhed undgår skat”, til skatteministeren
spm 369 Spm. om, når svaret på alm. del - spørgsmål 316 kommer, bedes ministeren udspecificere det med skønnede tal, til skatteministeren
spm 370 Spm. om at bekræfte, at som følge af manglende overgangsregler i lov nr. 525 af 12. juni 2009 og lov nr. 724 af 25. juni 2010, kan personer med positiv kapitalindkomst her i foråret gennemføre følgende transaktion med en skattefri gevinst til følge: Personen køber for 1 mio. kr. investeringsbeviser til kurs 100 i en obligationsbaseret, udloddende investeringsforening i foråret 2011 lige før der udloddes udbytte. Investeringsforeningen udlodder herefter udbytte med 5 pct., hvoraf de 3 pct. er skattefri og de 2 pct. er skattepligtig. Herved falder kursen til 95, og personen sælger herefter investeringsforeningsbeviserne umiddelbart efter modtagelsen af udbyttet, til skatteministeren
spm 371 Spm. om, hvor meget mindre en dansk husstand i gennemsnit har til rådighed i 2011 set i forhold til 2009 som følge af Genopretningspakkens initiativer, til skatteministeren
spm 372 Spm. om, hvor meget mindre en dansk husstand i gennemsnit har til rådighed i 2011 set i forhold til 2009 som følge af Genopretningspakkens initiativer. I udregningen bedes ministeren antage, at den højere grænse for topskat, der skulle gennemføres i 2013 allerede var trådt i kraft i 2009, til skatteministeren
spm 373 Spm. om at lave to nye opgørelser, jf. svar på alm. del - spørgsmål 143, til skatteministeren
spm 374 Spm. om kommentere henvendelsen af 7/3-11 fra Preben Sørensen vedrørende dobbeltbeskatning, jf. alm. del - bilag 147, til skatteministeren
spm 375 Spm. om at oplyse gennemsnitslønnen for en offentligt ansat, til skatteministeren
spm 376 Spm. om det er korrekt, at f.eks. campingpladser og private sommerhusudlejere kan slippe helt eller delvist for energiafgifter til opvarmning af swimmingpools, hvis de omdannes til et ”badeland”, og hvordan defineres et ”badeland” i så fald, til skatteministeren
spm 377 Spm. om at redegøre for beregningsgrundlaget og forudsætningerne herfor for ministerens udtalelser ved besvarelsen af § 20-spørgsmål S 1032 den 2. februar 2011, til skatteministeren
spm 378 Spm. om, hvor mange yderligere årsværk, der skal ansættes for at bringe sagsbehandlingstiden ved vurderingsankenævn ned på maksimalt tre måneder fra indleveringen af en klage, til skatteministeren
spm 379 Spm. om, hvor meget ministeren forventer, at de cirka 24 nyansatte medarbejdere i vurderingsankenævnene vil nedbringe den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for en sag, til skatteministeren
spm 380 Spm. om at redegøre for udviklingen i den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i vurderingsankenævnene fordelt på sagstyper fra 2002 og op til og med i dag, til skatteministeren
spm 381 Spm. om, hvad ministeren løbende har gjort for at nedbringe sagsbehandlingstiden på de forskellige sagstyper i vurderingsankenævnene fra 2002 og op til og med i dag, til skatteministeren
spm 382 Spm. om at redegøre for ressourceudviklingen år for år i årsværk i vurderingsankenævnene fordelt på sagstyper og samlet set for vurderingsankenævnene fra 2002 og op til og med i dag, til skatteministeren
spm 383 Spm. om, hvad ministeren har gjort for at sikre kort sagsbehandlingstid i forbindelse med de forventede klager over den almindelige vurdering 2007, til skatteministeren
spm 384 Spm. om, hvilke tiltag der er iværksat i forbindelse med ministerens svar om, at ”SKAT er aktuelt i gang med en omstrukturering af ankenævnssekretariaterne, der netop bl.a. har til formål, at det skal være let og fleksibelt at omdirigere sekretariatsbetjeningen til de nævn, der aktuelt har det største behov.”, til skatteministeren
spm 385 Spm. om, hvilke muligheder der var for at øge sagsbehandlingskapaciteten i vurderingsankenævnene, jf. svar på L 43 - spm. 3, til skatteministeren
spm 386 Spm. om, hvor mange yderligere årsværk, der skal ansættes for at bringe sagsbehandlingstiden ved SKAT ned på maksimalt tre måneder fra indleveringen af en genoptagelsesanmodning om fradrag for forbedringer, til skatteministeren
spm 387 Spm. om at redegøre for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ved SKAT for afsluttede genoptagelsessager vedrørende fradrag for forbedringer fra 2007 til og med 2010 opgjort kvartalsvist, til skatteministeren
spm 388 Spm. om at redegøre for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ved SKAT for afsluttede genoptagelsessager vedrørende andre sager om ejendomsvurdering fra 2007 til og med 2010 opgjort kvartalsvist, til skatteministeren
spm 389 Spm. om, hvor mange genoptagelsessager om fradrag for forbedringer, der er afgjort af SKAT i henholdsvis januar 2011 og februar 2011, til skatteministeren
spm 390 Spm. om, hvad udviklingen i antal tilknyttede sagsbehandlere har været i ”fradragsprojektet” ved Skattecenter Korsør i perioden 2007 og frem opgjort kvartalsvist i årsværk, til skatteministeren
spm 391 Spm. om, hvor mange yderligere årsværk Landsskatteretten tilføres, idet der må forventes en drastisk forøgelse af antallet af sager som følge af tilførslen af 24 yderligere medarbejdere hos vurderingsankenævnene, til skatteministeren
spm 392 Spm. om at redegøre for udviklingen i den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for afsluttede genoptagelsessager vedrørende fradrag for forbedringer hos Landsskatteretten fra 2007 til og med 2010 opgjort kvartalsvist, til skatteministeren
spm 393 Spm. om, hvor meget ejendomsskat der i gennemsnit tilbagebetales pr. fradragssag, der er afgjort af SKAT i perioden 2007 til 2010, herunder hvor mange renter der i gennemsnit er påløbet pr. tilbagebetaling, til skatteministeren
spm 394 Spm. om, hvor meget ejendomsskat der i gennemsnit ville have været tilbagebetalt pr. fradragssag, der er afgjort af SKAT i perioden 2007 til 2010, hvis sagsbehandlingstiden havde været tre måneder i gennemsnit fra genoptagelsesanmodningen, til skatteministeren
spm 395 Spm. om, hvor meget ejendomsskat der i gennemsnit tilbagebetales pr. fradragssag der er afgjort af ankenævnet i perioden 2007 til 2010, herunder hvor mange renter der i gennemsnit er påløbet pr. tilbagebetaling, til skatteministeren
spm 396 Spm. om, hvor meget ejendomsskat der i gennemsnit ville have været tilbagebetalt pr. fradragssag, der er afgjort af ankenævnet i perioden 2007 til 2010, hvis sagsbehandlingstiden havde været tre måneder i gennemsnit fra genoptagelsesanmodningen, til skatteministeren
spm 397 Spm. om at tilsende udvalget en opdateret oversigt, jf. svar på alm. del - spørgsmål 338, til skatteministeren
spm 398 Fortroligt dokument
spm 399 Spm. om en oversigt og en redegørelse over afgifts- og skattetrykket for danske virksomheder siden 2001, til skatteministeren
spm 400 Spm. om, hvilke konkrete funktioner der i dag ligger hos de medarbejdere, som forventes fyret, til skatteministeren
spm 401 Spm. om, hvor de annoncerede fyringer vil finde sted, til skatteministeren
spm 402 Spm. om, hvorledes de opgaver, som tidligere er blevet varetaget af de medarbejdere, som forventes afskediget, vil blive udført fremadrettet, til skatteministeren
spm 403 Spm. om, hvor de arbejdsopgaver, som tidligere er blevet varetaget af de medarbejdere, som forventes afskediget, vil blive placeret fremadrettet, til skatteministeren
spm 404 Spm. om, hvilken dato de i alt 100 årsværk forventes at fratræde deres stillinger permanent, til skatteministeren
spm 405 Spm. om, hvornår de annoncerede nyansatte medarbejdere hos SKAT forventes at tiltræde permanent, til skatteministeren
spm 406 Spm. om, hvilke konkrete kompetencer SKAT leder efter til de annoncerede nyansættelser, til skatteministeren
spm 407 Spm. om, hvor de annoncerede nyansættelser vil blive ansat, til skatteministeren
spm 408 Spm. om, hvorvidt der forventes yderligere afskedigelser som følge af de reducerede årsværksantal over de kommende år, til skatteministeren
spm 409 Spm. om, hvorvidt de annoncerede fyringer har relation til nuværende eller tidligere IT-projekter, til skatteministeren
spm 410 Spm. om, hvorvidt ministeren kan garantere, at afskedigelsen af de 100 årsværk hos SKAT ikke vil betyde færre ressourcer til inddrivelse fremadrettet, til skatteministeren
spm 411 Spm. om, hvorvidt ministeren kan garantere, at afskedigelsen af medarbejdere hos SKAT ikke vil betyde en svækkelse af den generelle inddrivelse, til skatteministeren
spm 412 Spm. om kommentar til henvendelsen af 17/3-22 fra Ivan Hoe, Viby J, til skatteministeren
spm 413 Spm. om at opdatere svaret af 16/11-2009 på alm. del - spm. 8 (2009-10), således at der i svaret tages højde for den seneste statistik over udbetaling af rentegodtgørelser til danske virksomheder, til skatteministeren
spm 414 Spm. om at opdatere svaret af 15/10-2010 på alm. del - spm. 599 (2009-10), i form af en opgørelse over udviklingen siden 2005 i antal årsværk beskæftiget med inddrivelsesområdet opgjort årsvis frem til i dag, til skatteministeren
spm 415 Spm. om at opdatere svaret af 10/3-2010 på alm. – del spm. 129 (2009-10) vedrørende skattesnyd i forbindelse med sommerhusudlejning, til skatteministeren
spm 416 Spm. om at opdatere svar på alm. del - spm. 576 (2009-10), og redegøre for skatte- og afgiftsforholdene ved eksport af biler til salg i udlandet og eventuelle nyere ændringer på området, til skatteministeren
spm 417 Spm. om at redegøre for ministerens holdning til hjemmesider, som sælger træpiller til danske kunder med tysk moms, til skatteministeren
spm 418 Spm. om at vurdere lovligheden af forhandlere, som sælger træpiller målrettet danske kunder med tysk moms, til skatteministeren
spm 419 Spm. om at oplyse det samlede kompensationsbeløb for årene 2008, 2009 og 2010, opgjort på samme måde som kompensationsbeløbet for 2007 er opgjort i tabel 1 i svar af 15/3-2011 på alm. del - spm. 324, til skatteministeren
spm 420 Spm. om at opgøre det varige merprovenu for hver enkelt af de 295 skatte- og afgiftsstigninger, som regeringen, jf. svar på alm. del – spm. 227, har gennemført i perioden 2001-2010, til skatteministeren
spm 421 Spm. om, hvad den provenumæssige konsekvens er, inkl. tilbageløb og adfærd, ved at afskaffe den separate beskatning af aktieindkomst mod i stedet at lade aktieindkomst indgå som almindelig kapitalindkomst og samtidig fjerne positiv nettokapitalindkomst fra topskattegrundlaget, til skatteministeren
spm 422 Spm. om, hvad den provenumæssige konsekvens er, inkl. tilbageløb og adfærd, ved at fjerne positiv nettokapitalindkomst fra topskattegrundlaget, til skatteministeren

 

Samrådsspørgsmål

 

Samspm A Samrådsspm. om, hvad ministeren kan oplyse om mulige ændringer i skattelovgivningen, der kan modvirke, at virksomheders overskud flyttes til lande med lavere beskatning, til skatteministeren, kopi til økonomi- og erhvervsministeren
Samspm B Samrådsspm. om, hvad ministeren kan oplyse om mulige ændringer i regnskabsreglerne, der kan modvirke, at virksomheders overskud flyttes til lande med lavere beskatning, til økonomi- og erhvervsministeren, kopi til skatteministeren
Samspm C Samrådsspm. om at redegøre for de punkter på dagsordenen for Ecofin-rådsmødet den 19. oktober 2010, som er relevante for Skatteudvalget, til finansministeren, kopi til skatteministeren
Samspm D Samrådsspm. om en orientering om de fiskale EU-forslag, som ventes behandlet i 2. halvår 2010 under det belgiske formandskab, til finansministeren, kopi til skatteministeren
Samspm E Samrådsspm. om at redegøre for de punkter på dagsordenen for Ecofin-rådsmødet den 17. november 2010, som er relevante for Skatteudvalget, til finansministeren, kopi til skatteministeren
Samspm F Samrådsspm. om at redegøre for den manglende finansiering af Forårspakke 2.0 på 9 mia. kr. som konsekvens af faldet i CO2 kvotepriser, til skatteministeren, kopi til finansministeren
Samspm G Samrådsspm. om, hvad ministeren agter at gøre for at skaffe den manglende finansiering af Forårspakken på de 9 mia. kr., til skatteministeren, kopi til finansministeren
Samspm H Samrådsspm. om at redegøre for rationalet bag fastsættelsen af CO2 kvotepriserne på det høje niveau, som fremgår af Forårspakke 2.0, til finansministeren, kopi til skatteministeren
Samspm I Samrådsspm. om regeringen har deponeret finansieringen af sin skattereform Forårspakke 2.0 i EU, jf. ministerens udtalelse i Information den 15/10-10, til finansministeren, kopi til skatteministeren
Samspm J Samrådsspm. om redegørelse for de punkter på dagsordenen for Ecofin-rådsmødet den 7. december 2010, som er relevante for Skatteudvalget, til finansministeren
Samspm K Samrådsspm. om hvorfor det hidtil ikke har været muligt for SKAT at levere præcise informationer om opgørelsen og afskrivningen af restancer, til skatteministeren
Samspm L Samrådsspm. om hvor stor en del ministeren forventer at måtte afskrive, til skatteministeren
Samspm M Samrådsspm. om at vurdere, om reglerne om partikeludledningstillæg for dieseldrevne personbiler og nye varebiler er en succes i forhold til regeringens forventninger, til skatteministeren
Samspm N Samrådsspm. om at redegøre for de punkter på dagsordenen for Ecofin-rådsmødet den 18. januar 2011, som er relevante for Skatteudvalget, til finansministeren, kopi til skatteministeren
Samspm O Samrådsspm. om en orientering om de fiskale EU-forslag, som ventes behandlet i 1. halvår 2011 under det ungarske EU-formandskab, til finansministeren, kopi til skatteministeren
Samspm P Samrådsspm. tilbagetaget
Samspm Q Samrådsspm. tilbagetaget
Samspm R Samrådsspm. om at redegøre for de punkter på dagsordenen for Ecofin-rådsmødet den 15. februar 2011, som er relevante for Skatteudvalget, til finansministeren, kopi til skatteministeren
Samspm S Samrådsspm. om, hvad ministeren kan oplyse om faldet i andelen af selskaber, der betaler selskabsskat, jf. Politiken den 3. marts 2011, til skatteministeren
Samspm T Samrådsspm. om at redegøre for den sundhedsmæssige baggrund for, at afgiftsstigninger på cigaretter er en god idé, til indenrigs- og sundhedsministeren, kopi til skatteministeren
Samspm U Samrådsspm. om at redegøre for de overvejelser, der ligger bag de nuværende afgiftssatser på cigaretter, til skatteministeren, kopi til indenrigs- og sundhedsministeren
Samspm V Samrådsspm. om at redegøre for, hvad målet med regeringens afgiftspolitik på tobaksområdet er og oplyse, om regeringens afgifter primært er indført for at fremme folkesundheden eller for at være et finansieringselement i regeringens skattereform, til skatteministeren og indenrigs- og sundhedsministeren
Samspm W Samrådsspm. om at definere regeringens skattestop og redegøre for, hvilke definitionsændringer, der er blevet indført i regeringens tolkning af skattestoppet siden indførelsen i 2001, til skatteministeren
Samspm X Samrådsspm. om, hvordan det er i overensstemmelse med skattestoppet, at regeringen ifølge Skatteministeriets egne oplysninger har hævet skatten 295 gange siden år 2001, til skatteministeren