Udgives af

TaxCon Medier

 

 

Lovforslag 2010/2011

 

L 23 Forslag til lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven, og forskellige andre love (Fremrykning af forhøjelse af lønsumsafgift for finansielle virksomheder, lønsumsafgiftsfritagelse for undervisning på professionshøjskoler, ændring af reglerne om renten af registreringsafgift ved bl.a. forholdsmæssig betaling i forbindelse med leasing)
L 31 Forslag til lov om ændring af toldloven (Kontrol med likvide midler, kontrolanlæg ved landfaste forbindelser til udlandet og hjemmel til anvendelse af kropsscannere i forbindelse med personeftersyn)
L 73 Forslag til lov for Grønland om visse spil
L 74 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven (Investering i vedvarende energi)
L 75 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Indberetning af indtægter fra sommerhusudlejning kombineret med forhøjet bundfradrag, ophævelse af fradrag for tobaksudgifter, m.v.)
L 76 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Forlængelse af ratepensionsordninger under udbetaling, justering af reglerne for pensionsordninger med løbende udbetalinger og krav til placering af midlerne i godkendte udenlandske pensionsordninger m.v.)
L 77 Forslag til lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)
L 78 Forslag til lov om ændring af ligningsloven (Ægtefællerabat for multimediebeskatningen)
L 79 Forslag til lov om ændring af lov om en børnefamilieydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Optjeningsprincip for børnefamilieydelse og børnetilskud, forbedret kontrol og udvidet modregningsadgang ved udbetaling af børnefamilieydelse)
L 80 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter,-registreringsafgiftsloven, momsloven og forskellige andre love (Ændrede fordelingsregler på kraftvarmeområdet, forøgelse af fradrag for moms på hotelydelser og færdselsskadede køretøjer)
L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven (Ændring af skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere)
L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love (Opfølgning på harmoniseringen af selskabers aktieafkastbeskatning m.v.).
L 95 Forslag til lov om ændring af lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter, lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om børnefamilieydelse og lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister (Effektivisering af inddrivelsen af gæld til det offentlige)
L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (Fedtafgiftsloven)
L 121 Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, dødsboskatteloven og kursgevinstloven (Forbedring af etablerings- og iværksætterkontoordningerne m.v.).
L 122 Forslag til lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien (Overgangsregler for danske tjenestemandspensionister m.fl.)
L 123 Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem, forenkling af reglerne for beregning og overførsel af afgift, godtgørelse af afgift i forbindelse med nedsættelse af ejendomsværdi m.v.)
L 131 Forslag til lov om dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Cypern
L 132 Forslag til lov om dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Kuwait