Udgives af

TaxCon Medier

 

 

§ 20 spørgsmål og svar

 

S 272 28/10 2010 Mener ministeren, det er rimeligt, at forældre til børn i Hammerum Idrætsforening, der hjælper klubben med frivilligt arbejde, og som derfor betaler et lavere kontingent end de forældre, der ikke hjælper som frivillige, beskattes af forskellen i kontingentsatser?
S 281 29/10 2010 Er det efter ministerens opfattelse rimeligt, at der er prisforskel på den mad, som en pensionist bestiller, alt efter hvor maden kommer fra?
S 304 4/11 2010 Hvordan forholder ministeren sig til, at arvinger ved salg af dødsboer foruden boafgiften bliver beskattet af den avance, der er ved salg af grunde på over 1400 m2?
S 364 9/11 2010 Hvem kommer til at betale mere for varmen - og hvor meget mere - med regeringens aftale om at hæve afgiften på kraftvarme?
S 365 9/11 2010 Hvorledes fremmer det vedvarende energi at hæve afgiften på kraftvarme?
S 366 9/11 2010 Hvordan vurderer ministeren, at det vil påvirke »kraftvarmefordelen« at hæve afgiften, og hvordan vil det forskyde det samlede billede af det danske energisystem?
S 461 17/11 2010 Hvilke fordele og ulemper ser ministeren ved en eventuel omlægning af registreringsafgiften, så der på alle nye og importerede biler og varevogne, som registreres efter 1. januar 2012, i stedet for registreringsafgift betales en ny halvårlig miljøafgift relateret til CO2-udslip, brændstofforbrug pr. kilometer og eventuelt i forhold til bilens pris, idet afgiften holdes provenuneutral i forhold til den nuværende registreringsafgift?
S 476 19/11 2010 Hvilke tiltag vil ministeren tage for at afdække søgemaskinevirksomheden Googles forretningsmodel, der går ud på at få annonceindtægter, som beskattes i lukrative skattely uden for Danmark?
S 477 19/11 2010 Hvad vil ministeren gøre for at sikre, at Google og eventuelle andre virksomheder, der tilsyneladende benytter sig af en såkaldt »double sandwich« kommer til at bidrage til samfundet, både i Danmark og i det øvrige Europa?
S 520 23/11 2010 Hvilke politiske overvejelser og aftaler ligger til grund for forslaget om at reducere det såkaldte »Færøfradrag« til nye studerende i 2011, hvilke politiske forhandlinger har der været med færøske myndigheder om sagen, og er forslaget i overensstemmelse med de aftaler, der før er indgået mellem danske og færøske myndigheder om fradragsordningen?
S 521 23/11 2010 Hvad er ministerens holdning til denne form for forretningsførelse, der omtales i begrundelsen for spørgsmålet, hvorved der opnås mulighed for at betale langt mindre i skat?
S 522 23/11 2010 Hvilke foranstaltninger vil ministeren igangsætte for at hindre mulighederne for »negativ udskudt skat«?
S 611 2/12 2010 Hvorledes forholder ministeren sig til, at tusindvis af danske boligejere i en årrække har betalt for meget i skat, jf. artikel i Jyllands-Posten den 29. november 2010 (»Regeringen vil gøre ulovlig opkrævning lovlig«), og hvordan vil ministeren sikre, at de berørte boligejere får deres penge tilbage og i fremtiden undgå, at danskerne bliver uretmæssigt beskattet
S 621 2/12 2010 Når ministeren den 2. december 2010 udtalte til Jyllands-Posten, at ideen om kørselsafgifter for biler udskydes og måske bliver en realitet om 10-12 år, omfatter dette ifølge ministeren så også kørselsafgifter for lastbiler?
S 719 13/12 2010 Mener ministeren, at det er rimeligt, at den øgning af vandafledningstaksten, som er nødvendig for at finansiere bedre rensning af spildevand, imødegåelse af oversvømmelser og forbedret vandmiljø, giver staten en ekstra momsindtægt på op imod en halv milliard kroner om året, uden at kommunerne får nogen glæde af disse penge?
S 734 15/12 2010 Mener ministeren, at det er rimeligt, at landbruget får en skattelettelse på 1 mia. kr. over to år, når den pesticidafgift, som skattelettelsen skulle være kompensation for, ikke er blevet indført, og vil ministeren tage initiativ til, at denne ekstraordinære skattelettelse til landbruget trækkes tilbage?
S 804 5/1 2011 Når ministeren "kræver hårdere kurs" af medarbejderne i SKAT i forbindelse med, at Projekt Credit Card ikke har givet høje straffe og større bøder til flere, hvordan tænker ministeren så, at medarbejderne i SKAT skal leve op til disse forventninger, samt hvilke ekstra ressourcer vil ministeren stille til rådighed for SKAT?
S 805 5/1 2011 Hvorfor ønsker ministeren ikke en uvildig undersøgelse af forholdene omkring Projekt Credit Card, som det ellers anbefales af flere skatteeksperter, og mener ministeren ikke at en sådan undersøgelse vil være gavnlig for det videre arbejde i SKAT?
S 1003 26/1 2011 Finder ministeren, at der har været en tilfredsstillende skattemæssig kontrol med udenlandske busselskabers momsafregning i forbindelse med kørsel i Danmark i perioden 2002 til 2010?
S 1048 28/1 2011 Mener ministeren, at det er fremmende for en sund kultur, hvor embedsmænd ikke modtager gaver i strid med de forvaltningsretlige principper, når han selv har modtaget et Rolex fra en arabisk oliesheik? Se brevet her.
S 1066 1/2 2011 Forventer ministeren at få tilbagebetalt told og moms for det omtalte Rolex-ur fra Qatars sheik Tamim Bin Hamad, nu da ministeren har afleveret uret til Skatteministeriet?
S 1083 4/2 2011 Mener ministeren, at det er acceptabelt, at vandværkerne endnu ikke har fået en afgørelse fra Skat om, hvordan de skal lave skatteregnskab vedrørende 2010, når det tages i betragtning, at vandsektorloven er fra juni 2009?
S 1278 2/3 2011 Kan ministeren redegøre for, hvorfor AM-bidrag og sundhedsbidrag ikke længere bliver beregnet som socialt bidrag, men som ren skat, og mener ministeren ikke, at det er at stille en borger værre end andre borgere, da en færing, der arbejder i Danmark og er bosiddende i Færøerne, skal betale AM-bidrag og sundhedsbidrag både i Danmark og i Færøerne?
S 1313 8/3 2011 Vil ministeren tage initiativ til at sikre, at restauratører, der forsøger at dække over sorte penge i deres virksomhed, ved at undlade at benytte sig af de lovpligtige kasseapparater, fratages bevillingen?
S 1344 11/3 2011 Kan ministeren oplyse, hvilke funktioner i SKAT der vil blive reduceret personalemæssigt med den seneste melding om afskedigelse af 100 medarbejdere i SKAT?
S 1383 16/3 2011 Mener ministeren, at det er foreneligt med almindelige retsstatsprincipper, at en borger, som har investeret i tillid til gældende lovgivning, som følge af ændringerne af aktiebeskatningsloven de facto får konfiskeret opsparing foretaget i danske aktier gennem de seneste 20 år?