ARKIV

Tidligere folketingsår

 

 

 

 

 

 

Udgives af

TaxCon Medier

 

Sidste nyt

 

 

 

Nye lovforslag

 

 

 

Der er ingen  nye lovforslag i denne uge.

 

Oversigt over lovforslag 2010/2011: Klik her

 

 

 Vedtagne lovforslag

 

 

 

Der er ingen vedtagne lovforslag i denne uge.

 

 

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

 

 

 

L 84: Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love (Opfølgning på harmoniseringen af selskabers aktieafkastbeskatning m.v.).

 

Bilag til lovforslaget

L 84 - bilag 36 Ændringsforslag til 3. behandling, fra skatteministeren
L 84 - bilag 37 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 16/3-11 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer
L 84 - bilag 38 Ændringsforslag til 3. behandling stillet den 25. marts 2011

 

 

L 123: Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem, forenkling af reglerne for beregning og overførsel af afgift, godtgørelse af afgift i forbindelse med nedsættelse af ejendomsværdi m.v.)

 

Bilag til lovforslaget

L 123 - bilag 8 Ændringsforslag, fra skatteministeren
L 123 - bilag 9 2. udkast til betænkning
L 123 - bilag 10 Betænkning afgivet den 23. marts 2011

 

 

L 131: Forslag til lov om dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Cypern

 

Bilag til lovforslaget

L 131 - bilag 2 1. udkast til betænkning

 

Spørgsmål og svar til lovforslaget

Spørgsmål Svar  
L 131 - spm 1 Svar Spm. om på, hvilke områder dobbeltbeskatningsaftalens bestemmelser om informationsudveksling jf. artikel 24 og protokollen, svarer til de bestemmelser, der normalt er gældende ved Danmarks aftaler med EU-medlemsstater, til skatteministeren
L 131 - spm 2 Svar Spm. om ministeren er indstillet på at arbejde for en ændring, der indebærer, at der kan indgås en aftale med Cypern om indsættelse af en bestemmelse om gennemstrømningsselskaber, som svarer til den, der er i Danmarks aftale med Kuwait, jf. L 132, til skatteministeren
L 131 - spm 3 Svar Spm. om, hvor den indgåede overenskomst afviger fra den model, som Danmark tilstræber i forhandlinger med andre lande, til skatteministeren
L 131 - spm 4 Svar Spm. om, hvor den indgåede overenskomst afviger fra OECDS modeloverenskomst, til skatteministeren
L 131 - spm 5 Svar Spm. om en oversigt over de områder, hvor der tillægges Danmark beskatningsret som kildeland, men hvor Danmark ikke efter interne skatteregler kan udnytte denne beskatningsret, til skatteministeren
L 131 - spm 6 Svar Spm. om, hvor store beløb, der i 2006-2009 er udloddet i udbytte fra danske selskaber til selskaber og personer i Cypern, til skatteministeren
L 131 - spm 7 Svar Spm. om, hvor store beløb der i 2006-2009 er betalt i royalty og renter til selskaber og personer i Cypern, til skatteministeren
L 131 - spm 8 Svar Spm. om størrelsen af investeringer i Danmark fra selskaber og personer i Cypern bedes oplyst, til skatteministeren
L 131 - spm 9 Svar Spm. om størrelsen af danske investeringer i Cypern, til skatteministeren
L 131 - spm 10 Svar Spm. om at belyse konsekvensen af den ændrede artikel 8 om international trafik, til skatteministeren
L 131 - spm 11 Svar Spm. om at bekræfte, at i en række tilfælde er danske selskaber ejet af selskaber registreret på Cypern, hvor dette selskabs egentlige ejere er bosat i Rusland, Hvide Rusland eller Ukraine, til skatteministeren
L 131 - spm 12 Svar Spm. om hvorledes ministeren vil sikre, at beskatningsretten til Danmark for udbetaling af udbytte, renter og royalty til selskaber, registreret på Cypern kun medfører lempelse i dansk skat, hvis det pågældende selskab er den retsmæssige ejer, og ikke blot et gennemstrømningsselskab, til skatteministeren
L 131 - spm 13 Svar Spm. om, hvor stor del af de selskaber, der er registreret på Cypern, og som ejer danske datterselskaber, som SKAT anser for at være gennemstrømningsselskaber, til skatteministeren
L 131 - spm 14 Svar Spm. om, hvor mange af de verserende sager i SKAT, som vedrører gennemstrømningsholdingselskaber, der vedrører danske selskaber, der formelt ejes af et selskab, registreret på Cypern, til skatteministeren
L 131 - spm 15 Svar Spm. om i hvor mange tilfælde et selskab, registreret på Cypern, skattemæssigt er anset for hjemmehørende i Danmark på grund af bestemmelsen i SEL § 1, stk. 6., til skatteministeren
L 131 - spm 16 Svar Spm. om, i hvor mange tilfælde SKAT nærmere har undersøgt om et selskab, registreret på Cypern, skattemæssigt bør anses for hjemmehørende i Danmark på grund af bestemmelsen i SEL § 1, stk. 6., til skatteministeren
L 131 - spm 17 Svar Spm. om i hvor mange tilfælde SKAT har indhentet bistand fra de cypriotiske skattemyndigheder til afgørelse af: - om en person er skattepligtig til Danmark - om et selskab registreret på Cypern er skattepligtig til Danmark efter reglerne i SEL § 1, stk. 6 - om et selskab, registreret på Cypern, er et gennemstrømningsselskab eller gennemstrømningsholdingselskab, til skatteministeren
L 131 - spm 18 Svar Spm. om artikel 24 om udveksling af oplysninger er i overensstemmelse med OECD’s modeloverenskomst og EU's bistandsdirektiv, til skatteministeren
L 131 - spm 19 Svar Spm. om at redegøre for baggrunden for og indholdet af den indgåede protokol i tilknytning til artikel 24, til skatteministeren
L 131 - spm 20 Svar Spm. om artikel 24 om udveksling af oplysninger giver danske skattemyndigheder mulighed for at indhente oplysninger hos de relevante myndigheder i Cypern om, til skatteministeren
L 131 - spm 21 Svar Spm. om at redegøre nærmere for grundlaget for, at der i bemærkningerne til lovforslaget anførers, at de administrative merudgifter vil udgøre ca. 500.000 kr. til systemtilretning, til skatteministeren
L 131 - spm 22 Svar Spm. om at redegøre for de 500.000 kr., som de administrative merudgifter til systemtilretning angives at ville udgøre, herunder hvordan de vil blive tilvejebragt, til skatteministeren
L 131 - spm 23 Svar Spm. om i hvilket omfang SKAT har indhentet oplysninger i sit projekt Money Transfer vedrørende overførsel af beløb til og fra Cypern, hvor der er involveret selskaber med angiven adresse og/eller hjemsted på Cypern, til skatteministeren

 

 

 

Almindelig del

 

 

 

Bilag vedrørende almindelig del

 

Bilag 164 Henvendelse af 24/3-11 fra Christian Jørgensen, Sorø
Bilag 165 Orientering vedrørende L 203 (folketingsåret 2009/10) om afgift af spil og høringssvar fra Dansk Pokerforbund. Se høringssvaret her.
Bilag 166 Henvendelse af 25/3-11 vedrørende beslutningsforslag nr. B 220 om forbedring af forholdene for selvstændigt erhvervsdrivende, fra VIRKSOMME Kvinder

 

Spørgsmål og svar vedrørende almindelig del

 

Spørgsmål Svar  
spm 234 Svar Spm. om, hvordan det sikres, at kommunerne overholder skattestoppet isoleret set for byggesagsgebyrer i lyset af, at kommunernes indtægter er steget fra 305,7 mio. kr. i 2007 til 343,6 mio. kr. i 2009, til skatteministeren
spm 235 Svar Spm. om kommunerne i forbindelse med de årlige forhandlinger om kommunernes økonomi har redegjort for sammenhængen mellem øgede gebyrindtægter vedrørende byggesagsgebyrer 2006-2009 og overholdelse af skattestoppet, til skatteministeren
spm 327 Svar Spm. om, hvor stort et beløb, der er indbetalt på kontoen for frivillig indbetaling af ekstra skat, til skatteministeren
spm 329 Svar Spm. om, hvor mange årsværk der var ansat i SKAT Tønder for at rådgive grænsependlere, til skatteministeren
spm 330 Svar Spm. om, hvad SKAT har gjort for at sikre tilgængeligheden til relevante informationer for tyske grænsependlere, til skatteministeren
spm 331 Svar Spm. om, hvorfor der er forskel på tilgængeligheden og informationerne om/fra SKAT Øresund og SKAT i Region Sønderjylland-Schleswig på SKATs hjemmeside, til skatteministeren
spm 332 Svar Spm. om, hvordan rådgivningen til tyske grænsependlere i SKAT Tønder adskiller sig fra rådgivningen for svenske grænsependlere i SKAT Øresund, til skatteministeren
spm 333 Svar Spm. om ministeren finder det tilfredsstillende, at der ikke findes et eget rådgivningskontor for grænsependlere ved den dansk-tyske grænse som ved den dansk-svenske grænse, til skatteministeren
spm 348 Svar Spm. om, hvornår der kommer endeligt svar på spørgsmål 234 og 235 stillet den 11. januar 2011, til skatteministeren
spm 350 Svar MFU spm. om at oplyse de samlede indberettede lønninger fra restaurationer i Jomfru Ane Gade i Aalborg pr. år for de seneste fem år, til skatteministeren
spm 397 Spm. om at tilsende udvalget en opdateret oversigt, jf. svar på alm. del - spørgsmål 338, til skatteministeren
spm 398 Fortroligt dokument
spm 399 Spm. om en oversigt og en redegørelse over afgifts- og skattetrykket for danske virksomheder siden 2001, til skatteministeren
spm 400 Spm. om, hvilke konkrete funktioner der i dag ligger hos de medarbejdere, som forventes fyret, til skatteministeren
spm 401 Spm. om, hvor de annoncerede fyringer vil finde sted, til skatteministeren
spm 402 Spm. om, hvorledes de opgaver, som tidligere er blevet varetaget af de medarbejdere, som forventes afskediget, vil blive udført fremadrettet, til skatteministeren
spm 403 Spm. om, hvor de arbejdsopgaver, som tidligere er blevet varetaget af de medarbejdere, som forventes afskediget, vil blive placeret fremadrettet, til skatteministeren
spm 404 Spm. om, hvilken dato de i alt 100 årsværk forventes at fratræde deres stillinger permanent, til skatteministeren
spm 405 Spm. om, hvornår de annoncerede nyansatte medarbejdere hos SKAT forventes at tiltræde permanent, til skatteministeren
spm 406 Spm. om, hvilke konkrete kompetencer SKAT leder efter til de annoncerede nyansættelser, til skatteministeren
spm 407 Spm. om, hvor de annoncerede nyansættelser vil blive ansat, til skatteministeren
spm 408 Spm. om, hvorvidt der forventes yderligere afskedigelser som følge af de reducerede årsværksantal over de kommende år, til skatteministeren
spm 409 Spm. om, hvorvidt de annoncerede fyringer har relation til nuværende eller tidligere IT-projekter, til skatteministeren
spm 410 Spm. om, hvorvidt ministeren kan garantere, at afskedigelsen af de 100 årsværk hos SKAT ikke vil betyde færre ressourcer til inddrivelse fremadrettet, til skatteministeren
spm 411 Spm. om, hvorvidt ministeren kan garantere, at afskedigelsen af medarbejdere hos SKAT ikke vil betyde en svækkelse af den generelle inddrivelse, til skatteministeren
spm 412 Spm. om kommentar til henvendelsen af 17/3-22 fra Ivan Hoe, Viby J, til skatteministeren
spm 413 Spm. om at opdatere svaret af 16/11-2009 på alm. del - spm. 8 (2009-10), således at der i svaret tages højde for den seneste statistik over udbetaling af rentegodtgørelser til danske virksomheder, til skatteministeren
spm 414 Spm. om at opdatere svaret af 15/10-2010 på alm. del - spm. 599 (2009-10), i form af en opgørelse over udviklingen siden 2005 i antal årsværk beskæftiget med inddrivelsesområdet opgjort årsvis frem til i dag, til skatteministeren
spm 415 Spm. om at opdatere svaret af 10/3-2010 på alm. – del spm. 129 (2009-10) vedrørende skattesnyd i forbindelse med sommerhusudlejning, til skatteministeren
spm 416 Spm. om at opdatere svar på alm. del - spm. 576 (2009-10), og redegøre for skatte- og afgiftsforholdene ved eksport af biler til salg i udlandet og eventuelle nyere ændringer på området, til skatteministeren
spm 417 Spm. om at redegøre for ministerens holdning til hjemmesider, som sælger træpiller til danske kunder med tysk moms, til skatteministeren
spm 418 Spm. om at vurdere lovligheden af forhandlere, som sælger træpiller målrettet danske kunder med tysk moms, til skatteministeren
spm 419 Spm. om at oplyse det samlede kompensationsbeløb for årene 2008, 2009 og 2010, opgjort på samme måde som kompensationsbeløbet for 2007 er opgjort i tabel 1 i svar af 15/3-2011 på alm. del - spm. 324, til skatteministeren
spm 420 Spm. om at opgøre det varige merprovenu for hver enkelt af de 295 skatte- og afgiftsstigninger, som regeringen, jf. svar på alm. del – spm. 227, har gennemført i perioden 2001-2010, til skatteministeren
spm 421 Spm. om, hvad den provenumæssige konsekvens er, inkl. tilbageløb og adfærd, ved at afskaffe den separate beskatning af aktieindkomst mod i stedet at lade aktieindkomst indgå som almindelig kapitalindkomst og samtidig fjerne positiv nettokapitalindkomst fra topskattegrundlaget, til skatteministeren
spm 422 Spm. om, hvad den provenumæssige konsekvens er, inkl. tilbageløb og adfærd, ved at fjerne positiv nettokapitalindkomst fra topskattegrundlaget, til skatteministeren

 

Samrådsspørgsmål

 

Samspm W Samrådsspm. om at definere regeringens skattestop og redegøre for, hvilke definitionsændringer, der er blevet indført i regeringens tolkning af skattestoppet siden indførelsen i 2001, til skatteministeren
Samspm X Samrådsspm. om, hvordan det er i overensstemmelse med skattestoppet, at regeringen ifølge Skatteministeriets egne oplysninger har hævet skatten 295 gange siden år 2001, til skatteministeren

 

 

Se alle bilag samt spørgsmål og svar vedrørende almindelig del her: Almindelig del

 

 

§ 20 spørgsmål

 

 

 
S 1344 11/3 2011 Kan ministeren oplyse, hvilke funktioner i SKAT der vil blive reduceret personalemæssigt med den seneste melding om afskedigelse af 100 medarbejdere i SKAT?
S 1383 16/3 2011 Mener ministeren, at det er foreneligt med almindelige retsstatsprincipper, at en borger, som har investeret i tillid til gældende lovgivning, som følge af ændringerne af aktiebeskatningsloven de facto får konfiskeret opsparing foretaget i danske aktier gennem de seneste 20 år?

 

Se alle besvarede § 20 spørgsmål her.

 

 

Folketingsbilag

På Folketingsbilag kan du finde alle Folketingets dokumenter vedrørende

  • skat
  • moms
  • told
  • afgifter

 

Siden opdateres hver fredag / lørdag. Sidst opdateret d. 11. juli 2015 kl. 11:09

 

Nyheder om skat og moms

Du at læse nyheder om skat og moms,  herunder nye artikler, domme og afgørelser på  hjemmesiderne

  • MomsMail
  • SkatteMail
  • Skattenet