Folketingsbilag 20. maj 2024 - 26. maj 2024

Vedtagne lovforslag

L 153 Forslag til lov om ændring af boafgiftsloven. (Bo- og gaveafgiftsfritagelse).
Vedtaget den 23. maj 2024

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 185 Forslag til lov om ændring af ejendomsskatteloven og ejendomsvurderingsloven. (Justering af reglerne om betaling af dækningsafgift på et foreløbigt grundlag og justering af reglerne om 2024- og 2025-vurderinger).

Bilag

Bilag 5

Betænkning afgivet den 22. maj 2024

L 184 Forslag til lov om passagerafgift på flyrejser.

Bilag

Bilag 5

Betænkning afgivet den 22. maj 2024

L 186 Forslag til lov om ændring af minimumsbeskatningsloven og ligningsloven. (Gennemførelse af OECD’s administrative retningslinjer om minimumsbeskatningsreglerne og ændring af listen over lande, der er omfattet af defensive foranstaltninger).

Bilag

Bilag 6

Betænkning afgivet den 22. maj 2024

Bilag 7

Supplerende høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
supplerende høringsskema (pdf-version)
Høringssvar (42TAX) (pdf-version)

L 182 Forslag til lov om afgift af CO2e-emissioner fra kvoteomfattede sektorer (emissionsafgiftsloven).

Bilag

Bilag 10

Meddelelse om udskudt betænkningsafgivelse

Bilag 11

2. udkast til betænkning

L 183 Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og forskellige andre love. (Gennemførelse af dele af »Aftale om Grøn skattereform for industri mv.« fra juni 2022, ændringer som følge af emissionsafgiftsloven og udvidelse af adgang til ekstraordinær genoptagelse på afgiftsområdet m.v.).

Bilag

Bilag 12

Meddelelse om udskudt betænkningsafgivelse

Bilag 13

Yderligere ændringsforslag, fra skatteministeren
Yderligere ændringsforslag, fra skatteministeren (pdf-version)
Ændringsforslag til L 183 (pdf-version)

Bilag 14

2. udkast til betænkning

L 182 Forslag til lov om afgift af CO2e-emissioner fra kvoteomfattede sektorer (emissionsafgiftsloven).

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Spm. om at begrunde, hvorfor det ikke er i strid med EU’s statsstøtteregler at undtage aktiviteter omfattet af ETS 2 fra emissionsafgiften
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
SAU L 182 - svar på spm. 2 (pdf-version)

Almindelig del

Bilag

Bilag 259

Publikation fra Skatteministeriet, maj 2024: Danskerne har taget elbiler til sig

Spørgsmål og svar

Spm. 478

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 16. april 2024 fra Danmarks Bridgeforbund vedrørende foretræde om moms på bridge og andre former for tankesport, jf. SAU alm. del - bilag 220.

Spm. 485

Vil ministeren opdatere svaret på SAU alm. del - spørgsmål 230 (folketingsåret 2018-19, 1. samling) med henblik på en opdateret vurdering af betydningen af indførsel af pant i de tyske grænsebutikker?

Spm. 491

Hvilke tiltag reducerer CO2-udledningerne yderligere efter 2030 med de laveste samfundsøkonomiske omkostninger (skyggepriser), hvis det lægges til grund, at Danmark når sine nationale klimamål ved at vælge hhv. model 1, 2a, 2b, 3a og 3b i Svarerrapporten? I besvarelsen ønskes de samfundsøkonomiske omkostninger holdt op mod skyggepriserne ved at hæve yderligere hhv. CO2e-afgiften på landbrugets biologiske processer, CO2-afgiften på den øvrige del af ikke-kvotesektoren, CO2-afgiften på de kvoteomfattede virksomheder og CO2-afgiften på de kvoteomfattede virksomheder, der betaler en lavere afgiftssats (mineralogiske processer). De samfundsøkonomiske omkostninger ønskes opgjort både ekskl. og inkl. alle relevante sideeffekter fra bl.a. rekreative værdier, luft- og støjforurening, trængsel og kvælstofreduktioner.

Spm. 492

Idet der henvises til ministerens svar på REU alm. del - spørgsmål 675 bedes nærmere oplyst, hvad der skal forstås ved begrebet "systemteknisk" i relation til etablering af en betinget gældseftergivelse?

Spm. 493

Vil ministeren nærmere belyse, hvad der juridisk skulle være til hinder for, at Gældsstyrelsen kan betinge en eftergivelse af, at debitor ikke begår ny kriminalitet indenfor en årrække?

Spm. 494

I det omfang ministeren mener, at gældende lov er til hinder for en betinget eftergivelse, bedes ministeren redegøre for, om en lovændring kan bane vejen for et system, hvor eftergivelse betinges af en kriminalitetsfri periode?

Spm. 504

Vil ministeren oplyse, om man i de statslige regnskaber har regnet og finansieret med renteindtægten fra den overskydende skat, som staten har haft stående hos Nationalbanken i indkomståret 2023, og om man har samme praksis for indkomståret 2024?

Spm. 517

Vil ministeren oversende en liste over de skatter og afgifter, der siden 2009 er indført eller hævet under hensyn til klimapolitikken?

Spm. 518

Vil ministeren til udvalget oversende den faste årlige redegørelse om brug af kunstig intelligens i Skatteforvaltningen, som omtales i SAU alm. del – svar på spørgsmål 447?

Spm. 519

Vil ministeren vurdere, i hvilken grad en lempelse af aktieindkomstbeskatningen vil komme små og mellemstore virksomheder i Danmark til gode?

Spm. 520

Vil ministeren redegøre for, om der er nogle empiriske studier, der viser, at en lempelse af aktieindkomstbeskatningen gavner hhv. 1) iværksættere, 2) små virksomheder og 3) mellemstore virksomheder?

Spm. 521

Det fremgår af Regneprincipper på personskatteområdet, maj 2024, at der er foretaget en række opdateringer af ministeriets vurdering af konsekvenserne af ændringer i personskatterne på arbejdsudbud og offentlige finanser. Vil ministeren redegøre for, hvordan regeringen vil opdatere vurderingen af effekterne af ændringer i personskatterne på den økonomisk ulighed i forbindelse med de øvrige opdateringer?

Spm. 522

Vil ministeren oplyse, hvorvidt det er muligt at betale sin gæld til det offentlige med kontanter, og såfremt det ikke er muligt, bedes ministeren redegøre for, hvorfor retsstillingen måtte være sådan?

Spm. 523

Vil ministeren redegøre for, hvilke skattefordele anerkendte trossamfund i Danmark har, herunder hvor store udgifter den danske stat har til de pågældende skattefordele til anerkendte trossamfund?

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.