Almindelig del

Bilag

Bilag 1

Guide til udvalgsarbejdet

Bilag 2

Regeringens lovprogram 2020-21

Bilag 3

Publikation fra Skattestyrelsen - Tal og tendenser - Indsats mod organiseret svindel

Bilag 4

Halvårlige afrapportering om den fælles myndighedsindsats for at sikre ordnede forhold på det danske arbejdsmarked (indsatsen mod social dumping) i perioden fra 1. januar 2012 – 31. december 2019

Bilag 5

Kopi af svar på spørgsmål til skatteministeren stillet på L 206 – finanslovsforslaget

Bilag 6

Internt dokument

Bilag 7

Henvendelse af 7/10-20 fra KPMG Acor Tax om renteloftreglen i forhold til virksomhedernes grønne omstilling og konkurrenceevne

Bilag 8

Henvendelse af 9/10-20 fra SIFA - Samvirkende Idræts-Foreninger Aalborg om foretræde vedrørende særregel for afgifter på SIFA TV Bingo

Bilag 9

Henvendelse af 12/10-20 fra KPMG ACOR TAX, vedrørende lagerbeskatning af ejendomme

Bilag 10

Orientering om grund- og nærhedsnotat om Kommissionens handlingsplan for toldområdet, fra skatteministeren

Bilag 11

Om fremdriften i Undersøgelseskommissionen om SKAT's arbejde.

Bilag 12

Henvendelse af 12/10-20 fra Spillebranchen, vedrørende det danske spilmarked

Bilag 13

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love (EU-retlig tilpasning af foreningsbeskatningen, justering af reglerne for investeringsinstitutters be-skatning af udbytte fra danske aktier og forhøjelse af det skattefri bundfradrag for ydelser fra soci-ale fonde m.v.)

Bilag 14

Henvendelse af 14/10-20 fra KMPG ACOR TAX, vedrørende ejendomme fritaget for lagerbeskatning.

Bilag 15

Internt dokument

Bilag 16

Henvendelse af 16/10-20 fra KPMG ACOR TAX, vedrørende lagerbeskatning af ejendomme, der har været anvendt i egen drift

Bilag 17

Internt dokument

Bilag 18

Henvendelse af 19/10-20 fra KPMG Acor Tax om lagerbeskatning af en forudsat ejendomsportefølje på 350 mia.kr.

Bilag 19

Brev til EUU vedrørende udtalelse om regler for administrativt samarbejde på beskatningsområdet

Bilag 20

Internt dokument

Bilag 21

Kopi af svar på spørgsmål S 35-37 om SIFA TV-Bingo

Bilag 22

EU-nyt, okt. 2020: EU-forslag i 2021 med relevans for Skatteudvalget

Bilag 23

Svartidsstatik for 4. kvartal, folketingsåret 2019-20

Bilag 24

Præsentation af nyt værktøj og idékatalog til integration af verdensmålene i det politiske arbejde, fra den parlamentariske arbejdsgruppe om verdensmålene

Bilag 25

Henvendelse af 22/10-20 fra 92-gruppen om forhandlinger om grøn bilbeskatning

Bilag 26

Orientering vedr. sag ved EU-Domstolen om indeksering af børneydelser, fra beskæftigelsesministeren

Bilag 27

Kopi af ERU alm. del - svar på spm. 549 fra erhvervsministeren om Danske Bank's gældsinddrivelse

Bilag 28

Publikation fra Spillemyndigheden - Tal og tendenser - Danskerne spiller i stigende grad online

Bilag 29

Publikation fra Spillemyndigheden - Tal og tendenser - Danskernes spilleforbrug

Bilag 30

Orientering om handleplanen om skærpede krav og styrket kontrol med handel af tobak

Bilag 31

Henvendelse af 27/10-20 fra KPMG Acor Tax om lagerbeskatning af OPP-projekter

Bilag 32

Orientering om konsekvenser for skattemyndighedernes opgavevaretagelse som følge af foranstaltninger i forbindelse med COVID-19

Bilag 33

Henvendelse af 28/10-20 fra KPMG Acor Tax om handelsværdien ved køberetter og lagerbeskatning af ejendomme

Bilag 34

Henvendelse af 30/10-20 fra KPMG Acor Tax om lagerbeskatning af forsknings- og udviklingsejendomme, kollegier samt OPP-ejendomme

Bilag 35

Henvendelse af 30/10-20 fra Landsforeningen Multipel System Atrofi om ændring af ligningslovens § 8 A

Bilag 36

Internt dokument

Bilag 37

Kopi af svar på FIU alm. del - spm. 142 om oversigt over reserver og puljer på finanslovsforslaget for 2021 i årerne 21-24

Bilag 38

Henvendelse af 5711-20 fra KPMG Acor Tax om, hvornår markedet kan forvente, at ministeren fremlægger Regeringens lagerbeskatningsmodel

Bilag 39

Internt dokument

Bilag 40

Information om åbent møde med tobaksbranchen den 12. november 2020

Bilag 41

Henvendelse af 5/11-20 fra Corinna Frandsen vedrørende afgifter på SIFA TV-Bingo

Bilag 42

Lovudkast: Forslag til lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst med Trinidad og Tobago

Bilag 43

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kildeskatteloven og selskabsskatteloven (Fastsættelse af defensive foranstaltninger mod lande på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner)

Bilag 44

Internt dokument

Bilag 45

Orientering om notat vedrørende nyt momsforslag fra EU i relation til covid-19

Bilag 46

Bilag tilbagetaget

Bilag 47

Revisionsrapport fra Skatteministeriets Koncernrevision (SKR)vedrørende processen for opstilling af regnskab for EU’s egne indtægter – told

Bilag 48

Orientering om legacy-arbejdet - kopi af FIU alm. del - svar på spm. 284 (2019-20)

Bilag 49

Materiale fra møde med tobaksbranchen den 12. november 2020

Bilag 50

Publikation fra Skattestyrelsen - Tal og tendenser - Borgernes samlede restskat er faldet med over 5 mia. kr. siden 2010

Bilag 51

Meddelelse om yderligere materiale i tilknytning til mødet i Skatteudvalget torsdag den 12. november 2020 med tobaksbranchen

Bilag 52

Henvendelse af 17/11-20 fra GoMore om foretræde vedrørende øget bundfradrag på privat udlejning af grønne biler

Bilag 53

Publikation fra Skatteministeriet om anvendelsen af BoligJobordningen

Bilag 54

Internt dokument

Bilag 55

Fortroligt dokument

Bilag 56

Samlenotat for de ventede punkter på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) den 1. december 2020, som er relevante for udvalget

Bilag 57

Lovudkast: Forslag til Lov om ændring af ejendomsvurderingslovenog forskellige andre love (Adgang til fravalg af den midlertidige indefrysningsordning, fastsættelse af grundværdier for erhvervsejendomme m.v. og andre tilpasninger på ejendomsområdet)

Bilag 58

Henvendelse af 18/11-20 fra Plantebranchen om rapport og pressemeddelelse ”Fra Foder Til Føde” - en grøn vision for dansk landbrugs- og fødevareproduktion

Bilag 59

Henvendelse af 18/11-20 fra Hans Jørgen Amatrup om SKAT's sagsbehandlingstider

Bilag 60

Bilaget tilbagetaget

Bilag 61

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter (Indførelse af afgift på væsker til e-cigaretter)

Bilag 62

Rigsrevisionens beretning nr. 4/2020 - Skatteministeriets kontrol med A-skat

Bilag 63

Henvendelse af 23/11-20 fra Aalborg Universitet vedr. nyt studie: Sagsomkostninger i straffesager - ny viden om et gammelt problem

Bilag 64

Internt dokument

Bilag 65

Henvendelse af 25/11-20 fra Finans Danmark om aldersvalidering via betalingskort

Bilag 66

Brev af 27/11-20 fra Folketingets formand til udvalgsformænd

Bilag 67

Orientering nr. 12 fra Undersøgelseskommissionen om SKAT

Bilag 68

Tal og tendenser: Danskerne spiller mindst i Norden, fra skatteministeren

Bilag 69

Svar på spørgsmål stillet under samråd med finansministeren afholdt den 25. november 2020 om ECOFIN-rådsmøde den 1. december 2020, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål N

Bilag 70

Internt dokument

Bilag 71

Internt dokument

Bilag 72

Grund- og nærhedsnotat om et forslag om Single Windows på toldområdet

Bilag 73

Henvendelse af 4/12-20 fra Landsforeningen Multipel System Atrofi om oplæg til foretræde den 10. december 2020 om ændring af ligningslovens § 8 A

Bilag 74

Rigsrevisionens beretning nr. 5/2020 om beslutningsfasen i statslige it-projekter

Bilag 75

Publikation fra Gældsstyrelsen - Om Gældsstyrelsens nye inddrivelsessystem, PSRM

Bilag 76

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af vandafgiftsloven og vandforsyningsloven (forhøjelse af vandafgiften og ophævelse af bestemmelser om drikkevandbidraget)

Bilag 77

Skattelovrådets rapport om selvanmeldelse

Bilag 78

Publikation fra Spillemyndigheden: Fremgang i spil på hestevæddeløb efter liberalisering

Bilag 79

Publikation fra Skattestyrelsen - Resultatark: genåbning af låneordning

Bilag 80

Publikation fra Skattestyrelsen - Selskabernes skattebetaling

Bilag 81

Internt dokument

Bilag 82

Fortroligt dokument

Bilag 83

Henvendelse af 11/12-20 fra HORESTA om orientering af etablering af et Spilreklamenævn

Bilag 84

Regeringens reviderede lovprogram for folketingsåret 2020-21 (statsministerens december-redegørelse)

Bilag 85

Henvendelse af 11/12-2020 fra Johanna Jørgensen og Erik Rahn Jensen om status for aktuelle projekter på Forskningslaboratorium for Stereologi og Neurovidenskab

Bilag 86

Kopi af ERU alm. del - svar på spm. 182 om oplevelsesindustrien

Bilag 87

Orientering om status på ”0-skattesagerne” og sagerne om manglende grundværdier, fra skatteministeren

Bilag 88

Orientering om fremsendelse af publikation om kontrolindsats rettet mod rocker- og bandemiljøet, fra skatteministeren

Bilag 89

Publikation fra Skattestyrelsen - Godkendelse af momslån for 2.100 virksomheder

Bilag 90

Forslag i Kommissionens arbejdsprogram for 2021 med relevans for Skatteudvalget

Bilag 91

Publikation fra Gældsstyrelsen - Lønindeholdelse i PSRM

Bilag 92

Oversigt over faste publikationer og afrapporteringer på Skatteministeriets område, fra skatteministeren

Bilag 93

LOVUDKAST: Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, ligningsloven og forskellige andre love (Ændring af registreringsafgift af person- og varebiler og motorcykler, ophævelse af tillæg og fradrag for energieffektivitet, forhøjelse af brændstofforbrugsafgiften og vægtafgiften og omlægning af brændstofforbrugsaf-giften til CO2-baseret afgift, justering af beskatning af fri bil og forhøjet deleøkonomisk bundfradrag for privat udlejning af nul- og lavemissionsbiler, forlængelse af ordning med lav afgift på el til erhvervsmæssig opladning af eldrevne køretøjer m.v.)

Bilag 94

LOVUDKAST: Forslag til Lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og svovlafgiftsloven (Forhøjelse af grænsen for straksafskrivning m.v., midlertidig forhøjelse af af-skrivningsgrundlaget for nye driftsmidler, forlængelse af den midlertidige forhøjelse af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed og forlængelse af bundfradrag i svovlafgiften)

Bilag 95

Orientering om forsinkelse af Bilkommissionens 2. delrapport, fra skatteministeren

Bilag 96

LOVUDKAST: Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om spil (Midlertidig lempelse af BoligJobordningen i 2021, skattefritagelse af visse arbejdsgiverbetalte gavekort til oplevelsesøkonomi i 2021 og nedsættelse af procentsatsen for det særlige bidrag til hestevæddeløbssporten)

Bilag 97

Publikation fra Skattestyrelsen: Danskerne benytter i stigende grad kørselsfradraget

Bilag 98

Internt dokument

Bilag 99

Publikation fra Gældsstyrelsen: Modregning i overskydende skat 2020

Bilag 100

Redegørelsen om Skatteministeriets anvendelse af Kammeradvokaten 2014-2019

Bilag 101

Orientering om udnævnelse af medlemmer af Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område (It-tilsynet)

Bilag 102

Samlenotat for de ventede punkter på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) 19. januar 2021, som er relevante for Skatteudvalget

Bilag 103

Skattekommissionens orientering nr. 13

Bilag 104

Internt dokument

Bilag 105

Orientering om ikrafttrædelsesbekendtgørelse til en ændring af momsloven

Bilag 106

Grund- og nærhedsnotat om Komissionens forslag om ændring af momsdirektivet

Bilag 107

Publikation fra Skattestyrelsen: Tal og tendenser - Flere danskere forholder sig til deres forskudsopgørelse

Bilag 108

Anonym borgerhenvendelse om ejendomsoverdragelser i gavemiljø modtaget den 21. januar 2021 via MF Kim Valentin (V)

Bilag 109

Lovudkast: Udkast til to nye elementer, der vil blive indarbejdeti forslag til lov om ændring af ligningsloven og lov om spil (Ny undertitel: Lempelse af BoligJobordningen i 2021, skattefritagelse af visse arbejdsgiverbetalte gavekort til oplevelsesøkonomi i 2021, af arbejdsgiverbetalte covid-19-test m.v. og af tilbagebetalt covid-19-støtte og nedsættelse af procentsatsen for det særlige bidrag til hestevæddeløbssporten)samt resumé for det samlede lovforslag

Bilag 110

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven (Skærpede krav til og styrket kontrol med handel og opbevaring af tobak)

Bilag 111

Internt dokument

Bilag 112

Publikation fra Skattestyrelsen: Kontrolindsats med designer fuel resulterer i skatteopkrævninger for 240 mio. kr.

Bilag 113

Henvendelse af 27/1-21 fra Danske Soloselvstændige om bemærkninger til skatteministerens svar på L 139 - spm. 23 af 26/1-21

Bilag 114

Afrapportering af den fælles myndighedsindsats 1. halvår af 2020, fra beskæftigelsesministeren

Bilag 115

Berigtigelse af oversendt notat om moms på covid-19 vaccinationer, fra skatteministeren

Bilag 116

Orientering om ministerredegørelse til beretning 4/2020 om Skatteministeriets kontrol med A-skat, fra skatteministeren

Bilag 117

Svartidsstatik for 1. kvartal, folketingsåret 2020-19

Bilag 118

Kommissionens foranalyse til forslag om indførelse af en skat på digitale tjenester

Bilag 119

Oversendelse af gennemgang af offentliggjorte bindende svar - afgørelser vedr. ligningslovens § 4

Bilag 120

Status for lovforslag mv. 2020/21 - Februar-redegørelsen

Bilag 121

1. udkast til beretning om arbejdsgruppe om skattevilkår for iværksættere

Bilag 122

Kopi af ERU alm. del - svar på spm. 188-191 om, hvor mange årsværk Erhvervsstyrelsen, SØIK og SKAT har brugt på kontrol af kompensationsordningerne i forbindelse med covid-19 m.v.

Bilag 123

Invitation til møde om status på social dumping fra Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og Rigspolitiet, den 1. marts 2021 (via Skype), fra beskæftigelsesministeren og skatteministeren

Bilag 124

Publikation fra Gældsstyrelsen: Inddrivelsesprovenu 2020

Bilag 125

Publikation fra Skattestyrelsen: Status på anvendelsen af låneordningen om rentefrie moms- og lønsumsafgiftslån i 2020

Bilag 126

Kommissionens svar på spørgsmål om nationale afgiftsstigninger for online-væddemål, stillet af MEP Niels Fuglsang

Bilag 127

Henvendelse af 10. februar 2020 fra DENFO, Danske Energiforbrugere om problemer med ændring af oplysninger i BBR-registeret

Bilag 128

Publikation fra Skattestyrelsen: Resultatark for Skattestyrelsens kontrol af kryptovaluta

Bilag 129

Henvendelse af 12/2-21 fra Corinna Frandsen vedrørende afgifter på SIFA TV-Bingo

Bilag 130

Borgerhenvendelse modtaget fra Louise Schack Elholm af 12/2-21 fra Leif Pieler om pensionsfradrag for indbetaling til ATP og ratepension for pensionister

Bilag 131

Internt dokument

Bilag 132

Kommissionen for grøn omstilling af personbiler - Delrapport 2 - Veje til en veludbygget ladeinfrastruktur, Februar 2021, fra Finansministeriet

Bilag 133

Internt dokument

Bilag 134

Brev fra sundhedsministeren om monitorering af tobaksinitiativerne og drøftelse af yderligere tiltag på tobaksområdet

Bilag 135

Publikation om virksomhedernes skattebetaling, fra skatteministeren

Bilag 136

Henvendelse af 21/2-21 fra Preben Boye Jørgensen, Egtved, om nuværende grundlag for udvikling af nyt offentligt ejendomsvurderingssystem

Bilag 137

Anonym borgerhenvendelse om opfølgende spørgsmål til ejendomsoverdragelser i gavemiljø modtaget den 22. februar 2021 via MF Kim Valentin (V)

Bilag 138

Kopi af ERU alm. del - svar på spm. 281 om, hvordan regeringen vil undgå at sende penge i skattely, når den udbetaler kompensation til minkavlerne, fra erhvervsministeren

Bilag 139

Fortroligt dokument

Bilag 140

Orientering om fejlagtig opkrævning af renter

Bilag 141

Statusnotater for gæld- og opkrævningsområderne samt told- og momsområderne

Bilag 142

Orientering om Borger- og retssikkerhedschefens egen driftundersøgelse af Skatteforvaltningens kommunikationskanaler

Bilag 143

Henvendelse af 28/2-21 fra Busch On Board, Henrik Busch om udfordringer med manglende betaling af motorafgifter og manglende nummerpladeinddragelse

Bilag 144

Oplæg fra møde den 1. marts 2021 om social dumping og myndighedsindsatsen med beskæftigelsesministeren, skatteministeren, Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og Rigspolitiet

Bilag 145

2. udkast til beretning om arbejdsgruppe om skattevilkår for iværksættere

Bilag 146

Henvendelse af 28/2-21 fra John Allan Pedersen om betaling af PAL-skat

Bilag 147

Henvendelse af 28/1-21 fra Dansk Elbil Alliance om at den grønne firmabilskat ikke bidrager til at fremme grønne firmabiler

Bilag 148

Tal og tendenser om momskarruseller, fra skatteministeren

Bilag 149

Tal og tendenser om kædesvig, fra skatteministeren

Bilag 150

Publikation: Flere danskere leaser biler

Bilag 151

Marts-redegørelsen om afviklingen af lovprogrammet 2020/21

Bilag 152

Regeringens kontroludspil, Styrket skattekontrol - tæt på og klar til fremtiden, marts 2021

Bilag 153

Publikation om fremgang i inddrivelsen af ubetalte kontrolafgifter, fra skatteministeren

Bilag 154

Borgerhenvendelse modtaget fra Karsten Lauritzen af 2/3-21 fra Hans Jørgen Hoffmann om Gældsstyrelsen

Bilag 155

Internt dokument

Bilag 156

Henvendelse af 573-21 fra Wolt Danmark om foretræde vedrørende skatte- og momsudfordringer for platformsvirksomheder m.v.

Bilag 157

Henvendelse af 4/3-21 fra JTI Danmark om foretræde vedrørende skærpede krav og styrket kontrol med handel og opbevaring af tobak

Bilag 158

Publikation om kontrolindsats mod social dumping, fra skatteministeren

Bilag 159

Samlenotat for de ventede punkter på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) 16. marts 2021, som er relevante for Skatteudvalget

Bilag 160

Henvendelse fra Lars Andersen om lagerbeskatning af ejendomme

Bilag 161

Henvendelse af 8/3-21 fra De Samvirkende Købmænd om grænsehandlen

Bilag 162

Beretning nr. 5 afgivet af Skatteudvalget den 4. marts 2021 om nedsættelse af en parlamentarisk arbejdsgruppe, der skal undersøge mulighederne for at forbedre skattevilkårene for iværksættere

Bilag 163

Orientering om inddrivelse af politibøder på vegne af nordiske lande

Bilag 164

Internt dokument

Bilag 165

Publikation fra Skattestyrelsen - Status på A-skattelån

Bilag 166

Politiske aftale - En styrket skattekontrol, etape 2.

Bilag 167

Internt dokument

Bilag 168

Publikation fra Skattestyrelsen - Tal og tendenser: Åbne skattelister 2019

Bilag 169

Henvendelse af 10/3-21 fra Muskelsvindfonden om foretræde vedrørende ændring af bekendtgørelse om almennyttige lotterier

Bilag 170

Henvendelse af 12/3-21 fra Jens Christiansen, Hillerød, om EFI-systemet

Bilag 171

Henvendelse af 9/3-21 fra Uffe Thorndahl om registrerede bygge- og boligstatistiske opgørelser

Bilag 172

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og skatteforvaltningsloven (Ændringer med henblik på at understøtte overførsel af fordringer til nyt inddrivelsessystem, automatiseret modregning og håndtering af indbetalinger på gæld med retskrafttvivl eller mistanke om datafejl m.v.)

Bilag 173

Henvendelse af 14/3-21 fra Hans Bengtsson, Sverige om Refusion af udbytteskat og forældelsesfrister

Bilag 174

Internt dokument

Bilag 175

Henvendelse af 18/3-21 fra Henrik Busch om at corona udgifterne ikke skal hentes ind via nye skatter og afgifter der pålægges erhvervslivet!

Bilag 176

Henvendelse af 17/3-21 fra Povl Petersen om momssvindel

Bilag 177

Henvendelse af 17/3-21 fra Sven-Erik Vad, Nordborg, om opkrævning af gæld til det offentlige

Bilag 178

Henvendelse af 17/3-21 fra Hans Bengtsson, Sverige om yderligere henvendelse vedrørende refusion af udbytteskat og forældelsesfrister

Bilag 179

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., spiritusafgiftsloven, momsloven og forskellige andre love (Implementering af det omarbejdede cirkulationsdirektiv, direktivet om militær mobilitet og ændringer i alkoholstrukturdirektivet, justering af reglerne om adgang til virksomheders bevillings- og registreringsforhold,

Bilag 180

Publikation fra Skattestyrelsen: Kontrol med chokolade og sukkervarer udløser skatteopkrævninger

Bilag 181

Internt dokument

Bilag 182

Publikation fra Spillemyndigheden: Spillemyndigheden blokerer 55 ulovlige hjemmesider

Bilag 183

Internt dokument

Bilag 184

Lovudkast - Orientering om høring af LF om EU-retlig tilpasning af foreningsbeskatningen mv., fra skatteministeren

Bilag 185

Publikation fra Spillemyndigheden: Hjælpelinje for spilafhængige får flest henvendelser fra unge mænd

Bilag 186

Publikation fra Spillemyndigheden - Den typiske online-spiller er en ung mand

Bilag 187

Publikationer fra Spillemyndigheden: Tal og tendenser - Stadig flere danskere udelukker sig selv fra at spille

Bilag 188

Orientering om regeringens oplæg til indførelse af et spilkort

Bilag 189

Publikation fra Skattestyrelsen: Momskontrol med udenlandske netbutikker

Bilag 190

Internt dokument

Bilag 191

Internt dokument

Bilag 192

Internt dokument

Bilag 193

Præsentation fra Muskelsvindfondens foretræde den 25. marts 2021 om ændring af bekendtgørelse om almennyttige lotterier

Bilag 194

Internt dokument

Bilag 195

Internt dokument

Bilag 196

Årsrapporter for 2020 for Skatteministeriets styrelser samt departement

Bilag 197

Internt dokument

Bilag 198

Henvendelse af 25/3-21 fra Business Development & Sales, Bjarke Schmidt vedrørende foretræde om mulighed for fradrag for solcelleintegrerede tage

Bilag 199

Orientering om konsekvenserne for opgavevaretagelsen på Skatteministeriets område som følge af COVID-19 i 2. halvår 2020

Bilag 200

Revideret grund- og nærhedsnotat om komitologi på momsområdet

Bilag 201

Årsregnskabet for § 38, fra skatteministeren

Bilag 202

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af lov om rentefrielån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med covid-19, lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetalingaf skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19 og lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19 (Udvidelse af A-skattelåneordningen og momslåneordningen som følge af covid-19 m.v.)

Bilag 203

Henvendelse af 8/4-21 fra Henrik Rosenø om skat på kryptovalutaer

Bilag 204

Anonym borgerhenvendelse modtaget via Kim Valentin (V) om ejendomsoverdragelse i gavemiljø

Bilag 205

Genfremsendelse af publikation fra Skattestyrelsen: Resultatark vedrørende kontrol af rocker/bande-indsatsen

Bilag 206

Publikation fra Skattestyrelsen: Resultatark vedrørende udbetaling af overskydende skat

Bilag 207

Statsministerens april-redegørelse for regeringens lovprogram 2020-21

Bilag 208

Henvendelse af 12/4-21 fra DAHL Advokatpartnerselskab om den vedtagne bestemmelse i aktieavancebeskatningslovens § 35 D

Bilag 209

Internt dokument

Bilag 210

Publikation fra Spillemyndigheden: Covid-19 skabte nedgang i spilforbruget

Bilag 211

Kommissionens svar på spørgsmål om skatteunddragelse og skattely i forbindelse med offentlige udbud m.v., stillet af MEP Kira Marie Peter-Hansen

Bilag 212

Henvendelse af 16/4-21 Clever A/S vedrørende foretræde om afgift på el til opladning af elbiler

Bilag 213

Program til ekspertmøde om ny udbyttemodel den 5. maj 2021

Bilag 214

Præsentation af 20/4-21 fra Clever A/S til foretræde om afgift på el til opladning af elbiler den 22/4-21

Bilag 215

Henvendelse af 16/4-2021 fra Sven Carlsen, Rungsted Kyst, om økonomisk forskelsbehandling af kvinder og mænd ved tildeling af børneydelse

Bilag 216

Orientering om, at Skatteforvaltningens har forhandlet en ny tillægsaftale med den ene af Skatteforvaltningens leverandører (DXC) af de såkaldte legacy-it-systemer

Bilag 217

Henvendelser af 20. og 22. april 2021 fra BOIHUS, Mads Larsen om beskatning af rendegraver og traktor (Ligningslovens § 16)

Bilag 218

Henvendelse af 22/4-21 fra Ennogie ApS om præsentation fra foretræde den 22/4-21 om mulighed for fradrag forsolcelleintegrerede tage

Bilag 219

Undersøgelseskommissionen om SKAT - 14. orientering.

Bilag 220

Internt dokument

Bilag 221

Publikation fra Skattestyrelsen: Kontrol med tobaksafgifter

Bilag 222

Fortroligt dokument

Bilag 223

Orientering om borger- og retssikkerhedschefens egen drift-undersøgelse om henstand, opkrævning og inddrivelse

Bilag 224

Orientering om revenue rule-afgørelsen i England i udbyttesagen

Bilag 225

Publikation fra Toldstyrelsen: Håndtering af værnemidler i Toldstyrelsen

Bilag 226

Orientering om aftale mellem Danmark og Sverige om grænsetoldsamarbejde vedrørende Øresundsforbindelsen

Bilag 227

Tillægsaftale til aftale mellem Danmark og Sverige om grænsetoldsamarbejde vedrørende Øresundsforbindelsen, fra justitsministeren

Bilag 228

Internt dokument

Bilag 229

Opfølgning på samråd om Greed (samrådsspørgsmål Q, R og S)

Bilag 230

Internt dokument

Bilag 231

Publikation fra Skattestyrelsen: Status på A-skattelån I og II

Bilag 232

Høringssvar til beretning om arbejdsgruppe om iværksætteri

Bilag 233

Internt dokument

Bilag 234

Plancher til teknisk gennemgang om skatteforhold for iværksætteri i Skatteudvalget den 6. maj 2021

Bilag 235

Præsentationer fra ekspertmøde om ny udbyttemodel i Skatteudvalget den 5. maj 2021 fra Aalborg Universitet og VP Securities A/S

Bilag 236

Opfølgning på orientering om fuldbyrdelse af bødestraf pålagt i Norden

Bilag 237

Grund- og nærhedsnotat om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår fritagelser for indførsel og visse leveringer i tilknytning til EU-foranstaltninger af almen interesse (KOM (2021) 181)

Bilag 238

Henvendelse af 10/5-21 fra Danske Handelsbyer om foretræde om beskatning af firmagavekort

Bilag 239

Henvendelse af 10/5-21 fra Freddie Kruse Nielsen om systematisk skattesnyd blandt EU-ansatte

Bilag 240

Orientering om driftsmæssige udfordringer på Skatteministeriets område som følge af COVID-19 for 1. kvartal 2021

Bilag 241

Henvendelse af 12/5-21 fra Danske Soloselvstændige om hjælp til virksomheder med likviditet i den kommende genstartsperiode

Bilag 242

Henvendelse fra Asger Brorsen om Verdo skandalen: Verdo anmeldt for omfattende skattesvig

Bilag 243

Publikation fra Skattestyrelsen: Status på A-skattelån III

Bilag 244

Orientering om driftsmæssige udfordringer på Skatteministeriets område som følge af COVID-19 for 1. kvartal 2021

Bilag 245

Henvendelse af 17/5-21 fra Danske Soloselvstændige om forslag til ændring af betalingsfrister på skat og moms

Bilag 246

Kopi af ERU alm. del - svar på spm. 489 om kommentar til henvendelsen af 27/4-21 fra Steffen Skov, Herning om kom-pensation til udlejere af sommerhuse 2021, fra skatteministeren

Bilag 247

Statusnotat om udbytteområdet

Bilag 248

Henvendelse af 24/5-21 fra Finn Ulf Grabowski om ejendomsavanceskat på ejerboliger

Bilag 249

Præsentation fra den tekniske gennemgang i Finansudvalget den 29. april 2021 om udviklingen af det nye inddrivelsessystem mv.

Bilag 250

Henvendelse af 27/5-21 fra Danske Handelsbyer om materiale anvendt under foretræde den 27. maj 2021 om beskatning af firmagavekort

Bilag 251

Plancher fra gennemgang den 27. maj 2021 om konsekvenserne af COVID-19 på Skatteministeriets område

Bilag 252

Henvendelse af 27/5-21 fra Spillebranchen vedr. forslag til beskyttelse af det lovlige spilmarked

Bilag 253

Henvendelse af 31/5-21 fra 4 borgmestre om forslag om Ladeinfrastrukturpulje

Bilag 254

Afrapportering af den fælles myndighedsindsats 2012 til og med 2020, fra beskæftigelsesministeren

Bilag 255

Publikation fra Skattestyrelsen - Status på momslån, maj 2021

Bilag 256

Plancher fra teknisk gennemgang af ny udbyttemodel i Skatteudvlaget den 11. marts 2021

Bilag 257

Internt dokument

Bilag 258

Kopi af ERU alm. del - svar på spm. 503 om den forventede tilbagebetaling er i form af selskabsskat og virksomhedsskat fra kompensationspakkerne, fra erhvervsministeren

Bilag 259

Kopi af ERU alm. del - svar på spm. 499, 500 og 501 om, hvor stor den samlet gæld er, der er oparbejdet i restaurationsbranchen i perioden fra 11. marts 2020 til 1. maj 2021 – inden for moms og A-skat m.v., fra erhvervsministeren

Bilag 260

Samlenotat for de ventede punkter på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) 18. juni 2021, som er relevante for Skatteudvalget

Bilag 261

Beretning nr. 16/2020 fra Rigsrevisionen om Skatteministeriet behandling af straffesager

Bilag 262

Henvendelse af 11/6-21 fra Akademiraadet om udtalelse vedrørende momslovens kunstdefinition

Bilag 263

Pressemeddelelse: Undersøgelseskommissionen om SKAT afgiver delberetning om udbyttesagen, fra justitsministeren

Bilag 264

Internt dokument

Bilag 265

Henvendelse af 14/6-21 fra Finn Boserup om dansk skat på nordiske sociale pensioner

Bilag 266

Publikation fra Skattestyrelsen: Samlet status på A-skattelån I-III

Bilag 267

Årlige redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2020

Bilag 268

Orientering om It-tilsynets trykprøvning af det nye ejendomsvurderingssystem ICE (bilag 1 er fortroligt og omdeles særskilt)

Bilag 269

Fortroligt dokument

Bilag 270

Forslag til lov om ændring af ligningsloven og selskabsskatteloven (Beskatningstidspunktet for visse beløb modtaget i henhold til en covid-19 hjælpepakke og for visse erstatninger og kompensationer som følge af lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink og særregel om beskatning af andelsforeninger med minkavlere m.v. som medlemmer) (lovudkast), fra skatteministeren

Bilag 271

Internt dokument

Bilag 272

Publikation fra Skattestyrelsen: Aktuelle skattetal - Antal biler i Danmark

Bilag 273

Grund- og nærhedsnotat om Erhvervsbeskatning i det 21. århundrede og om henstilling fra Kommissionen om den skattemæssige behandling af underskud under covid-19-krisen

Bilag 274

Borger- og retssikkerhedschefens beretning for 2020

Bilag 275

Henvendelse af 21/6-21 fra Danske Soloselvstændige om overdragelse af coronalån fra stat til banker

Bilag 276

Orientering om afslutning af Skattestyrelsens arbejde med Panama Papers og publikation Panama Papers juni 2021

Bilag 277

Fortroligt dokument

Bilag 278

Internt dokument

Bilag 279

Lovudkast - Orientering om høring af lovforslag om ændringer på motorområdet, fra skatteministeren

Bilag 280

Publikation: Inddrivelse af gæld hos skyldnere med store formuer, fra skatteministeren

Bilag 281

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 13. juli 2021, fra finansministeren

Bilag 282

Publikation om samfundsbeskyttende kontroller i Toldstyrelsen 2020

Bilag 283

Henvendelse af 5/7-21 fra Autocamper Gruppen Danmark om forslag til sæsonnummerplader og fleksibel til- og framelding af autocampere

Bilag 284

Fortroligt dokument

Bilag 285

Internt dokument

Bilag 286

Internt dokument

Bilag 287

Fortroligt dokument

Bilag 288

Henvendelse af 16/7-21 fra AutoBranchen Danmark om overgangsordningen til de nye bilafgifter

Bilag 289

EU-nyt: Klar til 55-pakken

Bilag 290

Internt dokument

Bilag 291

Henvendelse af 2/8-21 fra Danske Soloselvstændige om udskydelse af moms og revidering af tilbagebetalingstid på coronalån

Bilag 292

Henvendelse af 2/8-21 fra Ole Rötzler Møller, Roskilde om ejendomsvurderingssystemet

Bilag 293

Henvendelse af 1/7-21 fra Stefan Baundal om fordelene og ulemperne ved at forbedre en nuværende ejendom under de nugældende skatteregler i forhold til den kommende lagerbeskatning

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.