Almindelig del

Bilag

Bilag 1

Guide til udvalgsarbejdet

Bilag 2

Regeringens lovprogram 2020-21

Bilag 3

Publikation fra Skattestyrelsen - Tal og tendenser - Indsats mod organiseret svindel

Bilag 4

Halvårlige afrapportering om den fælles myndighedsindsats for at sikre ordnede forhold på det danske arbejdsmarked (indsatsen mod social dumping) i perioden fra 1. januar 2012 – 31. december 2019

Bilag 5

Kopi af svar på spørgsmål til skatteministeren stillet på L 206 – finanslovsforslaget

Bilag 6

Internt dokument

Bilag 7

Henvendelse af 7/10-20 fra KPMG Acor Tax om renteloftreglen i forhold til virksomhedernes grønne omstilling og konkurrenceevne

Bilag 8

Henvendelse af 9/10-20 fra SIFA - Samvirkende Idræts-Foreninger Aalborg om foretræde vedrørende særregel for afgifter på SIFA TV Bingo

Bilag 9

Henvendelse af 12/10-20 fra KPMG ACOR TAX, vedrørende lagerbeskatning af ejendomme

Bilag 10

Orientering om grund- og nærhedsnotat om Kommissionens handlingsplan for toldområdet, fra skatteministeren

Bilag 11

Om fremdriften i Undersøgelseskommissionen om SKAT's arbejde.

Bilag 12

Henvendelse af 12/10-20 fra Spillebranchen, vedrørende det danske spilmarked

Bilag 13

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love (EU-retlig tilpasning af foreningsbeskatningen, justering af reglerne for investeringsinstitutters be-skatning af udbytte fra danske aktier og forhøjelse af det skattefri bundfradrag for ydelser fra soci-ale fonde m.v.)

Bilag 14

Henvendelse af 14/10-20 fra KMPG ACOR TAX, vedrørende ejendomme fritaget for lagerbeskatning.

Bilag 15

Internt dokument

Bilag 16

Henvendelse af 16/10-20 fra KPMG ACOR TAX, vedrørende lagerbeskatning af ejendomme, der har været anvendt i egen drift

Bilag 17

Internt dokument

Bilag 18

Henvendelse af 19/10-20 fra KPMG Acor Tax om lagerbeskatning af en forudsat ejendomsportefølje på 350 mia.kr.

Bilag 19

Brev til EUU vedrørende udtalelse om regler for administrativt samarbejde på beskatningsområdet

Bilag 20

Internt dokument

Bilag 21

Kopi af svar på spørgsmål S 35-37 om SIFA TV-Bingo

Bilag 22

EU-nyt, okt. 2020: EU-forslag i 2021 med relevans for Skatteudvalget

Bilag 23

Svartidsstatik for 4. kvartal, folketingsåret 2019-20

Bilag 24

Præsentation af nyt værktøj og idékatalog til integration af verdensmålene i det politiske arbejde, fra den parlamentariske arbejdsgruppe om verdensmålene

Bilag 25

Henvendelse af 22/10-20 fra 92-gruppen om forhandlinger om grøn bilbeskatning

Bilag 26

Orientering vedr. sag ved EU-Domstolen om indeksering af børneydelser, fra beskæftigelsesministeren

Bilag 27

Kopi af ERU alm. del - svar på spm. 549 fra erhvervsministeren om Danske Bank's gældsinddrivelse

Bilag 28

Publikation fra Spillemyndigheden - Tal og tendenser - Danskerne spiller i stigende grad online

Bilag 29

Publikation fra Spillemyndigheden - Tal og tendenser - Danskernes spilleforbrug

Bilag 30

Orientering om handleplanen om skærpede krav og styrket kontrol med handel af tobak

Bilag 31

Henvendelse af 27/10-20 fra KPMG Acor Tax om lagerbeskatning af OPP-projekter

Bilag 32

Orientering om konsekvenser for skattemyndighedernes opgavevaretagelse som følge af foranstaltninger i forbindelse med COVID-19

Bilag 33

Henvendelse af 28/10-20 fra KPMG Acor Tax om handelsværdien ved køberetter og lagerbeskatning af ejendomme

Bilag 34

Henvendelse af 30/10-20 fra KPMG Acor Tax om lagerbeskatning af forsknings- og udviklingsejendomme, kollegier samt OPP-ejendomme

Bilag 35

Henvendelse af 30/10-20 fra Landsforeningen Multipel System Atrofi om ændring af ligningslovens § 8 A

Bilag 36

Internt dokument

Bilag 37

Kopi af svar på FIU alm. del - spm. 142 om oversigt over reserver og puljer på finanslovsforslaget for 2021 i årerne 21-24

Bilag 38

Henvendelse af 5711-20 fra KPMG Acor Tax om, hvornår markedet kan forvente, at ministeren fremlægger Regeringens lagerbeskatningsmodel

Bilag 39

Internt dokument

Bilag 40

Information om åbent møde med tobaksbranchen den 12. november 2020

Bilag 41

Henvendelse af 5/11-20 fra Corinna Frandsen vedrørende afgifter på SIFA TV-Bingo

Bilag 42

Lovudkast: Forslag til lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst med Trinidad og Tobago

Bilag 43

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kildeskatteloven og selskabsskatteloven (Fastsættelse af defensive foranstaltninger mod lande på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner)

Bilag 44

Internt dokument

Bilag 45

Orientering om notat vedrørende nyt momsforslag fra EU i relation til covid-19

Bilag 46

Bilag tilbagetaget

Bilag 47

Revisionsrapport fra Skatteministeriets Koncernrevision (SKR)vedrørende processen for opstilling af regnskab for EU’s egne indtægter – told

Bilag 48

Orientering om legacy-arbejdet - kopi af FIU alm. del - svar på spm. 284 (2019-20)

Bilag 49

Materiale fra møde med tobaksbranchen den 12. november 2020

Bilag 50

Publikation fra Skattestyrelsen - Tal og tendenser - Borgernes samlede restskat er faldet med over 5 mia. kr. siden 2010

Bilag 51

Meddelelse om yderligere materiale i tilknytning til mødet i Skatteudvalget torsdag den 12. november 2020 med tobaksbranchen

Bilag 52

Henvendelse af 17/11-20 fra GoMore om foretræde vedrørende øget bundfradrag på privat udlejning af grønne biler

Bilag 53

Publikation fra Skatteministeriet om anvendelsen af BoligJobordningen

Bilag 54

Internt dokument

Bilag 55

Fortroligt dokument

Bilag 56

Samlenotat for de ventede punkter på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) den 1. december 2020, som er relevante for udvalget

Bilag 57

Lovudkast: Forslag til Lov om ændring af ejendomsvurderingslovenog forskellige andre love (Adgang til fravalg af den midlertidige indefrysningsordning, fastsættelse af grundværdier for erhvervsejendomme m.v. og andre tilpasninger på ejendomsområdet)

Bilag 58

Henvendelse af 18/11-20 fra Plantebranchen om rapport og pressemeddelelse ”Fra Foder Til Føde” - en grøn vision for dansk landbrugs- og fødevareproduktion

Bilag 59

Henvendelse af 18/11-20 fra Hans Jørgen Amatrup om SKAT's sagsbehandlingstider

Bilag 60

Bilaget tilbagetaget

Bilag 61

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter (Indførelse af afgift på væsker til e-cigaretter)

Bilag 62

Rigsrevisionens beretning nr. 4/2020 - Skatteministeriets kontrol med A-skat

Bilag 63

Henvendelse af 23/11-20 fra Aalborg Universitet vedr. nyt studie: Sagsomkostninger i straffesager - ny viden om et gammelt problem

Bilag 64

Internt dokument

Bilag 65

Henvendelse af 25/11-20 fra Finans Danmark om aldersvalidering via betalingskort

Bilag 66

Brev af 27/11-20 fra Folketingets formand til udvalgsformænd

Bilag 67

Orientering nr. 12 fra Undersøgelseskommissionen om SKAT

Bilag 68

Tal og tendenser: Danskerne spiller mindst i Norden, fra skatteministeren

Bilag 69

Svar på spørgsmål stillet under samråd med finansministeren afholdt den 25. november 2020 om ECOFIN-rådsmøde den 1. december 2020, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål N

Bilag 70

Internt dokument

Bilag 71

Internt dokument

Bilag 72

Grund- og nærhedsnotat om et forslag om Single Windows på toldområdet

Bilag 73

Henvendelse af 4/12-20 fra Landsforeningen Multipel System Atrofi om oplæg til foretræde den 10. december 2020 om ændring af ligningslovens § 8 A

Bilag 74

Rigsrevisionens beretning nr. 5/2020 om beslutningsfasen i statslige it-projekter

Bilag 75

Publikation fra Gældsstyrelsen - Om Gældsstyrelsens nye inddrivelsessystem, PSRM

Bilag 76

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af vandafgiftsloven og vandforsyningsloven (forhøjelse af vandafgiften og ophævelse af bestemmelser om drikkevandbidraget)

Bilag 77

Skattelovrådets rapport om selvanmeldelse

Bilag 78

Publikation fra Spillemyndigheden: Fremgang i spil på hestevæddeløb efter liberalisering

Bilag 79

Publikation fra Skattestyrelsen - Resultatark: genåbning af låneordning

Bilag 80

Publikation fra Skattestyrelsen - Selskabernes skattebetaling

Bilag 81

Internt dokument

Bilag 82

Fortroligt dokument

Bilag 83

Henvendelse af 11/12-20 fra HORESTA om orientering af etablering af et Spilreklamenævn

Bilag 84

Regeringens reviderede lovprogram for folketingsåret 2020-21 (statsministerens december-redegørelse)

Bilag 85

Henvendelse af 11/12-2020 fra Johanna Jørgensen og Erik Rahn Jensen om status for aktuelle projekter på Forskningslaboratorium for Stereologi og Neurovidenskab

Bilag 86

Kopi af ERU alm. del - svar på spm. 182 om oplevelsesindustrien

Bilag 87

Orientering om status på ”0-skattesagerne” og sagerne om manglende grundværdier, fra skatteministeren

Bilag 88

Orientering om fremsendelse af publikation om kontrolindsats rettet mod rocker- og bandemiljøet, fra skatteministeren

Bilag 89

Publikation fra Skattestyrelsen - Godkendelse af momslån for 2.100 virksomheder

Bilag 90

Forslag i Kommissionens arbejdsprogram for 2021 med relevans for Skatteudvalget

Bilag 91

Publikation fra Gældsstyrelsen - Lønindeholdelse i PSRM

Bilag 92

Oversigt over faste publikationer og afrapporteringer på Skatteministeriets område, fra skatteministeren

Bilag 93

LOVUDKAST: Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, ligningsloven og forskellige andre love (Ændring af registreringsafgift af person- og varebiler og motorcykler, ophævelse af tillæg og fradrag for energieffektivitet, forhøjelse af brændstofforbrugsafgiften og vægtafgiften og omlægning af brændstofforbrugsaf-giften til CO2-baseret afgift, justering af beskatning af fri bil og forhøjet deleøkonomisk bundfradrag for privat udlejning af nul- og lavemissionsbiler, forlængelse af ordning med lav afgift på el til erhvervsmæssig opladning af eldrevne køretøjer m.v.)

Bilag 94

LOVUDKAST: Forslag til Lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og svovlafgiftsloven (Forhøjelse af grænsen for straksafskrivning m.v., midlertidig forhøjelse af af-skrivningsgrundlaget for nye driftsmidler, forlængelse af den midlertidige forhøjelse af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed og forlængelse af bundfradrag i svovlafgiften)

Bilag 95

Orientering om forsinkelse af Bilkommissionens 2. delrapport, fra skatteministeren

Bilag 96

LOVUDKAST: Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om spil (Midlertidig lempelse af BoligJobordningen i 2021, skattefritagelse af visse arbejdsgiverbetalte gavekort til oplevelsesøkonomi i 2021 og nedsættelse af procentsatsen for det særlige bidrag til hestevæddeløbssporten)

Bilag 97

Publikation fra Skattestyrelsen: Danskerne benytter i stigende grad kørselsfradraget

Bilag 98

Internt dokument

Bilag 99

Publikation fra Gældsstyrelsen: Modregning i overskydende skat 2020

Bilag 100

Redegørelsen om Skatteministeriets anvendelse af Kammeradvokaten 2014-2019

Bilag 101

Orientering om udnævnelse af medlemmer af Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område (It-tilsynet)

Bilag 102

Samlenotat for de ventede punkter på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) 19. januar 2021, som er relevante for Skatteudvalget

Bilag 103

Skattekommissionens orientering nr. 13

Bilag 104

Internt dokument

Bilag 105

Orientering om ikrafttrædelsesbekendtgørelse til en ændring af momsloven

Bilag 106

Grund- og nærhedsnotat om Komissionens forslag om ændring af momsdirektivet

Bilag 107

Publikation fra Skattestyrelsen: Tal og tendenser - Flere danskere forholder sig til deres forskudsopgørelse

Bilag 108

Anonym borgerhenvendelse om ejendomsoverdragelser i gavemiljø modtaget den 21. januar 2021 via MF Kim Valentin (V)

Bilag 109

Lovudkast: Udkast til to nye elementer, der vil blive indarbejdeti forslag til lov om ændring af ligningsloven og lov om spil (Ny undertitel: Lempelse af BoligJobordningen i 2021, skattefritagelse af visse arbejdsgiverbetalte gavekort til oplevelsesøkonomi i 2021, af arbejdsgiverbetalte covid-19-test m.v. og af tilbagebetalt covid-19-støtte og nedsættelse af procentsatsen for det særlige bidrag til hestevæddeløbssporten)samt resumé for det samlede lovforslag

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.