Almindelig del

Bilag

Bilag 1

Internt dokument

Bilag 2

Skatteministerens lovprogram for folketingsåret 2019-20

Bilag 3

Lovudkast: Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og forskellige andre love (Hovedaktionærers delsalg af aktier i selskaber med flere aktieklasser, beskatning ved nedsættelse af gæld, beskatning af kapitalfondspartnere og omdannelsesdatoen ved skattefri virksomhedsomdannelse)

Bilag 4

Internt dokument

Bilag 5

Henvendelse af 30/9-19 fra Ringkøbing-Skjern Kommune om åbent brev om udligningssystemet

Bilag 6

Henvendelse af 2/10-19 fra FDL - Frie danske lastbilvognmænd om opkrævning af bøder til danske og udenlandske vognmænd

Bilag 7

Henvendelse af 2/10-19 fra Danske Patienter og Sjældne Diagnoser om små foreningers mulighed for at tilbyde bidragydere fradragsret for bidrag

Bilag 8

Fortroligt dokument

Bilag 9

Forslag til finanslov for 2020 vedrørende Skatteudvalgets arbejdsområde

Bilag 10

Henvendelse af 3/10-19 fra Lotte Kenvig, Klampenborg, om dobbeltbeskatning på baggrund af ulovlige aktionærlån

Bilag 11

Internt dokument

Bilag 12

Internt dokument

Bilag 13

Internt dokument

Bilag 14

Henvendelse af 4. oktober 2019 fra fra Brancheforeningen Dansk Luftfart vedrørende forlag om at etablere en uafhængig klimafond

Bilag 15

Henvendelse af 8/10-19 fra Tænketanken Cevea om notat om overdragelse af hele eller dele af ejerskabet til virksomhedens ansatte

Bilag 16

Henvendelse af 8/10-19 fra GRAKOM, Aller Media A/S og Egmont Publishing A/S om nulmoms og lønsumsafgift på digitale nyhedsmedier

Bilag 17

Henvendelse af 8/10-19 fra Plante Branchen, Brancheorganisation for Plantebaserede Fødevarer om foretræde om chokoladeafgiften

Bilag 18

Henvendelse af 2/10-19 fra Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab om notat om ændrede regler om beskatning af pension optjent ved arbejde udført i udlandet

Bilag 19

Henvendelse af 9/10-19 fra Sønderjysk Landboforening - SLF om foretræde om bo- og gaveafgift

Bilag 20

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Beskatning ved overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde)

Bilag 21

Henvendelse af 11/10-19 fra Dansk Industri om forslag til simplificering af skattesystemet

Bilag 22

Lovudkast til lov om ejendomsvurderinger, fra skatteministeren

Bilag 28

Henvendelse af 14. oktober 2019 fra Jonas Mølgaard Holager om brexit privatpakker og told

Bilag 29

Henvendelse af 16/10-19 fra Spillebranchen om tilbagemelding på spillebranchens udmøntning af den politiske aftaleom ansvarligt spil (anmodning om foretræde for udvalget)

Bilag 30

Udvalgs- og gruppeformandsmøde 6/11-19 (Dagsorden og baggrundsnotater)

Bilag 31

Henvendelse af 19/10-19 fra Peer Pedersen, Frederiksværk, om skattekontrol

Bilag 32

Henvendelse af 22/10-19 fra Folketingets Ombudsmand om Skattestyrelsens forlig med 61 pensionsplaner - SAU alm. del - samrådsspørgsmål C-F

Bilag 33

Ministerredegørelsen på Rigsrevisionens beretning nr. 21/2018 om statens forvaltning i 2018

Bilag 34

Ministerredegørelsen på Rigsrevisionens beretning nr. 19/2018 om indsatsen for at opkræve og inddrive politibøder og -krav

Bilag 35

Statusnotater samt pjece i forbindelse med regeringens eftersyn af skattevæsenets akutte it-problemer

Bilag 36

Notat og præsentation fra Plantebranchens foretræde for udvalget den 24. oktober 2019 om chokoladeafgiften

Bilag 37

Præsentation fra Sønderjysk Landboforenings foretræde for udvalget den 24. oktober 2019 om bo- og gaveafgiften

Bilag 38

Præsentation fra Spillebranchens foretræde for udvalget den 24. oktober 2019 om tilbagemelding på spillebranchens udmøntning af den politiske aftale om ansvarligt spil

Bilag 39

Samlenotat for de ventede punkter på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) 8. november 2019, som er relevant for Skatteudvalget

Bilag 40

Henvendelse af 28/10-19 fra Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S om at genoverveje en udvidelse af kredsen af finansielle virksomheder, der kan udbyde aktiesparekontoen

Bilag 41

Henvendelse af 28/10-19 fra Henning Dam Poulsen, København S, vedrørende skat på pantede flasker

Bilag 42

Internt dokument

Bilag 43

Internt dokument

Bilag 44

Orientering fra justitsministeren om fremdriften i Undersøgelseskommissionen om SKAT - (Orientering nr. 8 - oktober 2019) - Kopi af UFO alm. del - bilag 8

Bilag 45

Fortroligt dokument

Bilag 46

Præsentationen fra teknisk gennemgang den 31. oktober 2019 af reglerne om aktionærlån fra Skatteministeriet

Bilag 47

Henvendelse af 31/10-19 fra Spilnu.dk A/S om opfølgning på spillebranchens foretræde for udvalget den 24. oktober 2019

Bilag 48

Orientering om oversigt over faste publikationer og afrapporteringer på Skatteministeriets område

Bilag 49

Henvendelse af 1/11-19 fra Nærbutikkernes Landsforening - NBL om foretræde vedrørende afgiftsforhøjelser på tobak

Bilag 50

Internt dokument

Bilag 51

Henvendelse af 4/11-19 fra Plantebranchen om opfølgning på foretræde for udvalget den 24. oktober 2019 om chokoladeafgiften

Bilag 52

Internt dokument

Bilag 53

Henvendelse af 11/11-19 fra Sønderjysk Landboforening - SLF om opfølgning på foretræde den 24/10-19 om bo- og gaveafgift

Bilag 54

Henvendelse af 13/11-19 fra KPMG Acor Tax om afgiftsfritagelse for mineralogiske processer

Bilag 55

Henvendelse af 13/11-19 fra Ømer Arici om en privat skattesag

Bilag 56

Henvendelse af 13/11-19 fra Tønder Kommune om placering af nyt skattecenter

Bilag 57

Henvendelse af 14/11-19 fra Nærbutikkernes Landsforening - NBL om opfølgning på foretræde den 14/11-19 om afgiftsforhøjelser på cigaretter

Bilag 58

Kopi af REU alm. del - svar på spm. 261 om artiklen ”Jihadister indblandet i formodet momssvindel for store millionbeløb”, som beskriver, hvordan 14 personer har lavet momssvindel og oparbejdet en milliongæld på over 800 mio. kr. til den danske stat, fra justitsministeren

Bilag 59

Orientering om den strafferetlige behandling af udbytteskattesagen, fra justitsministeren

Bilag 60

Henvendelse af 15/11-19 fra Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab om protokoltilførsel til den nordiske dobbeltbeskatningsaftale

Bilag 61

Rigsrevisionens beretning nr. 6/2019 om Skatteministeriets indsats på aktieområdet

Bilag 62

Publikationen - Tal og tendenser: Unge under 30 år har halveret deres restskat, fra skatteministeren

Bilag 63

Henvendelse af 17/11-19 fra Michael Andersen, Viby Sjælland, om forenkling af reglerne af statsskatteloven

Bilag 64

Notat om status for anvendelse af aktiesparekontoen

Bilag 65

Henvendelse af 18/11-19 fra Dansk Fjernevarme om overskudsvarme

Bilag 66

Ministerredegørelse til beretning nr. 22/2018 om udviklingen af det nye inddrivelsessystem og tilslutning af fordringshavere

Bilag 67

Pressemeddelelse og faktaark fra Skattestyrelsen om sammenhængen mellem Skattestyrelsens forlig i udbyttesagen med 61 amerikanske pensionsplaner m.fl. og en tysk bank, North Channel Bank

Bilag 68

Internt dokument

Bilag 69

Brev om udskydelse af opfølgende møde på motorområdet til primo 2020

Bilag 70

Orientering om sagsbehandlingstid ved udstedelse af CPR og skattekort, fra skatteministeren

Bilag 71

Internt dokument

Bilag 72

Henvendelse af 22/11-19 fra SEP Sønderjylland og Viborg Fjernvarme om bemærkninger til lovforslag om ændring af overskudsvarme

Bilag 73

Samlenotat for de ventede punkter på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) 5. december 2019, som er relevant for Skatteudvalget

Bilag 74

Fortroligt dokument

Bilag 75

Status på Skatteministeriets økonomi i 2019 - omdisponeringer mellem styrelser i 2019

Bilag 76

Internt dokument

Bilag 77

Supplerende samlenotat for de ventede punkter på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) 5. december 2019, som er relevant for Skatteudvalget

Bilag 78

Orientering om opdatering af EU’s fælles sortliste over skattely

Bilag 79

Orientering om udskydelse af opfølgning på legacy-aftalen

Bilag 80

Orientering om vejledende vurderinger, fra skatteministeren

Bilag 81

Publikationen – Tal og tendenser: Regional fordeling af restskat for indkomståret 2018

Bilag 82

Henvendelse af 28/11-19 fra KPMG vedr. virksomheders udgifter til grøn omstilling

Bilag 83

Internt dokument

Bilag 84

Internt dokument

Bilag 85

Supplerende begrundet udtalelse fra Kommissionen - vedrørende de danske regler om kildebeskatning af aktieudbytter til udenlandske investeringsinstitutter

Bilag 86

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven, ligningsloven og personskatteloven (Ophævelse af hovedaktionærnedslaget, beskatning af fri bil ved genberegning af registreringsafgiftspligtig værdi og nedsættelse af bundskat)

Bilag 87

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og ligningsloven (Annullering af stigning i registreringsafgift for eldrevne køretøjer og pluginhybridbiler i 2020 samt lavere beskatning af eldrevne biler og pluginhybridbiler, der anvendes som fri bil)

Bilag 88

Publikation: Tal og tendenser fra Gældsstyrelsen - Status på Gældsstyrelsens inddrivelsesprovenu for 2019

Bilag 89

Henvendelse af 9/12-19 fra KPMG Acor Tax om anvendelse af ligningslovens § 8B ift. klimaomstilling

Bilag 90

Dansk note som baggrund for eventuelt-punktet på ECOFIN 5. december 2019 vedr. EU’s fælles liste over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner, hvor det danske forslag om en politisk drøftelse af sortlisten i 2020 fik støtte

Bilag 91

Internt dokument

Bilag 92

Rapport: Skatteankestyrelsens produktion for 1. halvår 2019 - sagsproduktionen og sagsbehandlingstider

Bilag 93

Henvendelse af 10/12-19 fra Varelotteriet, Landbrugslotteriet og Det Danske Klasselotteri A/S om præsentation til foretræde den 12/12-19 om spilleindustriens reklametryk

Bilag 94

Henvendelse af 10/12-19 fra Dansk Industri vedr. lovudkast om afskaffelse af hovedaktionærnedslaget

Bilag 95

Henvendelse af 11/12-19 fra Ecostyle vedr. høj pesticid beskatning på ukrudtsmidlet Pelargonsyre

Bilag 96

Henvendelse af 12/12-19 fra Jakob Rigdahl, Din Lokale Regnskabspartner vedr. længere sagsbehandlingstider ifm. oprettelse af virksomheder i Danmark mv.

Bilag 97

Henvendelse af 11/12-19 fra Gert Pietz, Skibby vedr. stigende ejendomsskatter

Bilag 98

Internt dokument

Bilag 99

December-redegørelse - Status for lovforslag m.v. 2018-19

Bilag 100

Henvendelse af 13/12-19 fra Ungeklimarådet, Martin Collignon vedrørende foretræde om klimabidrag og -bonus

Bilag 101

Orientering om udskydelse af redegørelsen om frikort

Bilag 102

Orientering om oprydningsindsatsen i Gældsstyrelsen

Bilag 103

Orientering om håndtering af ”0-skattesagerne” og sagerne om manglende grundværdier

Bilag 104

Publikation fra Skattestyrelsen – Orientering om nummerpladeinddragelse

Bilag 105

Orientering om sager om mulig unddragelse af registreringsafgift (FDM-sagen)

Bilag 106

Brev fra Folketingets formand til statsministeren om retningslinjer for hvornår samråd bør afholdes

Bilag 107

Publikation fra Skattestyrelsen – Tal og Tendenser, kontrol af punktafgifter

Bilag 108

Publikation fra Gældsstyrelsen - Lønindeholdelse og inddrivelse

Bilag 109

Publikation - Nye tal fra Toldstyrelsen i fælles dopingaktion

Bilag 110

Henvendelse af 20/12-19 fra Ældresagen vedr. manglende fradragsret for bidrag til a-kasse for personer over folkepensionsalderen

Bilag 111

Henvendelse af 20/12-19 fra KPMG Acor Tax vedrørende lovforslag L 4 (Hovedaktionærers delsalg af aktier i selskaber med flere aktieklasser m.v.)

Bilag 112

Lovudkast til forslag til lov om ændring af lov om afgift af tinglysning af ejer- og panterettigheder m.v. (tinglysningsafgiftsloven), emballageafgiftsloven, lov om afgift af bekæmpelsesmidler og forskellige andre love (Indeksering af de faste tinglysningsafgifter og en række miljøafgifter og genindførelse af registreringsafgiften på luftfartøjer m.v.), fra skatteministeren

Bilag 113

Henvendelse af 8/1-19 fra Erik Frøkjær vedr. afskrivning af borgernes gæld til det offentlige

Bilag 114

Afrapportering om den fælles myndighedsindsats for at sikre ordnede forhold på det danske arbejdsmarked (social dumping), fra skatteministeren

Bilag 115

Samlenotat for de ventede punkter på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) 21. januar 2020, som er relevant for Folketingets Skatteudvalg, fra skatteministeren

Bilag 116

Meddelelse om forsøgsordning med lukkede spørgetimer i udvalgene

Bilag 117

Henvendelse af 8/12-19 fra Tommy Flauensgaar vedr. Motorstyrelsens afgørelse om registreringsafgift på en Ford Econoline Van

Bilag 118

Internt dokument

Bilag 119

Henvendelse af 13/1-20 fra Peer Pedersen, Frederiksværk vedr. det danske skattesystem

Bilag 120

Orientering om Skatteministeriets anvendelse af Kammeradvokaten i 2013-2018

Bilag 121

Orientering om besvigelser i Skatteministeriet, fra skatteministeren

Bilag 122

Orientering om evaluering af erfaringerne med undtagelsen af værelsesudlejning, fra Erhvervs- og Økonomiministeriet

Bilag 123

Internt dokument

Bilag 124

Internt dokument

Bilag 125

Orientering fra justitsministeren om fremdriften i Undersøgelseskommissionen om SKAT. (Orientering nr. 9 - januar 2020).

Bilag 126

Henvendelse af 10/1-20 fra Kurt Winsløv, Hvidovre vedr. aktiehandler mv.

Bilag 127

Henvendelse af 16/1-20 fra KPMG Acor Tax vedr. virksomhedernes rammevilkår i forhold til deres grønne omstilling og ligningslovens § 8B

Bilag 128

Internt dokument

Bilag 129

Henvendelse af 16/1-20 fra AutoCamperRådet vedr. sæsonnummerplader for autocampere

Bilag 130

Internt dokument

Bilag 131

Henvendelse af 18/1-20 fra Tommy Flauensgaard vedr. problemstilling omkring veteranbiler, der er importeret fra udlandet

Bilag 132

Henvendelse af 20/1-20 fra Bente og Thorkil Villum Brumsbjerg, Skjern vedr. inddrivelse af gæld til det offentlige mv.

Bilag 133

Orientering om besvigelser i Skatteministeriet

Bilag 134

Internt dokument

Bilag 135

Internt dokument

Bilag 136

Henvendelse af 22/1-20 fra Kristian Jahn, Viborg vedr. ekstra beskatning af private fællesveje

Bilag 137

Internt dokument

Bilag 138

Orientering om arbejdet med det såkaldte serviceeftersyn af ejendomsskatteloven.

Bilag 139

Statsrevisorernes beretning om hvidvask og terrorisme samt resumé

Bilag 140

Rigsrevisionens notat om Skattestyrelsens forlig med 61 amerikanske pensionsplaner m.fl.

Bilag 141

Orientering om Rigsrevisionens faktuelle notat vedr. forlig med pensionsplaner

Bilag 142

Henvendelse af 25/1-20 fra Peer Pedersen, Frederiksværk om skatteunddragelse

Bilag 143

Ministerredegørelse til Rigsrevisions beregning 6/2019 om SKM's indsats på aktieområdet

Bilag 144

Henvendelse af 28/1-20 fra AutoCamperRådet vedr. den svenske model for registrering af kørertøjer

Bilag 145

Henvendelse af 28/1-20 fra Virksomme kvinder vedr. sygedagpengeforsikringerog de personligt ejede virksomheder

Bilag 146

Orientering om Europa-Kommissionens supplerende begrundede udtalelse nr. 2010/4192 vedr. kildeskat på udbytte til udenlandske investeringsinstitutter

Bilag 147

Statsrevisorernes brev af 29. januar 2020 om Skattestyrelsens forlig med 61 amerikanske pensionsplaner

Bilag 148

Henvendelse af 23/1-2020 fra Abudi Ibrahim om vandpibe tobak og vandpibe cafeer

Bilag 149

Samlenotat for punkter på dagsorden for rådsmøde (ECOFIN) den 18/2-2020, som er relevante for Skatteudvalget, fra skatteministeren

Bilag 150

Internt dokument

Bilag 151

Internt dokument

Bilag 152

Internt dokument

Bilag 153

Henvendelse af 3/2-20 fra Danmarks Frie AutoCampere vedr. rationel til- og framelding af køretøjer i Danmark

Bilag 154

Status for lovforslag 2019-20 - Februar-redegørelsen

Bilag 155

Orientering om åbningsskrivelse fra Kommissionen vedrørende implementering af direktiver

Bilag 156

Orientering om Skattestyrelsens status vedrørende forhold på udbytteområdet

Bilag 157

EU-nyt om Kommissionens arbejdsprogram for 2020

Bilag 158

Internt dokument

Bilag 159

Internt dokument

Bilag 160

Henvendelse af 3/2-20 fra Kevin Skandarioon, Woodgoods ApS om afgift på engangsemballage

Bilag 161

Orientering og redegørelse om utilsigtet afsendelse af CPR-numre

Bilag 162

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, pensionsbeskatningsloven og lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. (Restanceinddrivelsesmyndighedens håndtering af fordringer med dataproblemer, forældelse m.v. samt fradrag for seniormedlemskabskontingent i arbejdsløshedskasser)

Bilag 163

Henvendelse af 10/2-19 fra Jens Andersen, Odense, om lange ventetider hos Skattestyrelsen

Bilag 164

Orientering om publikation Skatteøkonomisk redegørelse 2019

Bilag 165

Orientering om Skatteministeriets notat vedrørende afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-812/19, Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial

Bilag 166

Fortroligt dokument

Bilag 167

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven (Ligestilling af kakaodrikke med kakaomælk m.v.)

Bilag 168

Henvendelse af 22/2-20 fra Ungeklimarådet, Martin Collignon vedrørende rapport fra Kraka: Small Great Nation - En klimareform der leverer de magiske 70 procent

Bilag 169

Internt dokument

Bilag 170

Internt dokument

Bilag 171

Internt dokument

Bilag 172

Program for udvalgets studietur til Sydafrika 29/2-6/3 2020

Bilag 173

Publikation om skattelyindsatser 2009-2019

Bilag 174

Henvendelse af 28/2-20 fra KPMG Acor Tax om overbeskatning af gældseftergivelser der indeholder renter

Bilag 175

Internt dokument

Bilag 176

Publikation fra Skattestyrelsen - Status på indtægterne fra selskabsskat i perioden fra 2012 til 2018

Bilag 177

Marts-redegørelsen om afviklingen af lovprogrammet 2019/20

Bilag 178

Henvendelse af 28/2-20 fra Frede Henckel, Egå, om manglende kvittering for anmeldelse af afgiftssnyd

Bilag 179

Internt dokument

Bilag 180

Publikation fra Gældsstyrelsen – Tal og tendenser: Inddrivelse af gæld fra virksomheder

Bilag 181

Resultatark om Toldstyrelsens kontrol af pakker

Bilag 182

Tal og tendenser: Orientering om reduktion af overskydende skat hos 30-49 årige

Bilag 183

Notat om kommentarer fremført af udvalgsmedlemmer under samråd

Bilag 184

Henvendelse af 10/3-20 fra Danske Patienter og Sjældne Diagnoser om foretræde om små foreningers mulighed for at tilbyde bidragydere fradragsret for bidrag

Bilag 185

Henvendelse af 11/3-20 fra KPMG Acor Tax om Corona truer virksomhedernes F&U herunder i deres grønne omstilling

Bilag 186

Revisionsrapport fra Skatteministeriets Koncernrevision om momseftersyn

Bilag 187

Revisionsrapport fra Skatteministeriets Koncernrevision om It-revision af "Overensstemmelse med lov- og kontraktkrav"

Bilag 188

Revisionsrapport fra Skatteministeriets Koncernrevision om Revision af anmeldelse af krav i konkursboer

Bilag 189

Revisionsrapport fra Skatteministeriets Koncernrevision om eksportgodtgørelse af registreringsafgifter

Bilag 190

Revisionsrapport fra Skatteministeriets Koncernrevision om lønprocessen

Bilag 191

Revisionsrapport fra Skatteministeriets Koncernrevision om serviceaftaler m.v.

Bilag 192

Revisionsrapport fra Skatteministeriets Koncernrevision om revision af "ikke finansielle data"

Bilag 193

Revisionsrapport fra Skatteministeriets Koncernrevision om revision af årsafslutningsprocessen for Spillemyndighedens regnskab

Bilag 194

Revisionsrapport fra Skatteministeriets Koncernrevision om revision af årsafslutningsprocessen for Skatteankestyrelsens årsrapport

Bilag 195

Revisionsrapport fra Skatteministeriets Koncernrevision om revision af SKATs opgørelse af momsindbetalingerne for finansåret 2015

Bilag 196

Revisionsrapport fra Skatteministeriets Koncernrevision om revision af opgørelse og afregning af Danmarks bidrag til EU´s egne indtægter moms, BNI og UK - 2016

Bilag 197

Revisionsrapport fra Skatteministeriets Koncernrevision om adgangsstyring (generelle it-kontroller)

Bilag 198

Revisionsrapport fra Skatteministeriets Koncernrevision om it-revision af ændringsstyring

Bilag 199

Revisionsrapport fra Skatteministeriets Koncernrevision om it-revision af NTSE applikationen

Bilag 200

Revisionsrapport fra Skatteministeriets Koncernrevision om processen for dødsboskat

Bilag 201

Revisionsrapport fra Skatteministeriets Koncernrevision om indkøb - ejendomme

Bilag 202

Revisionsrapport fra Skatteministeriets Koncernrevision om revision af opgørelse, afregning og regnskab af Danmarks bidrag til EU´s egne indtægter moms, BNI og UK - 2017

Bilag 203

Revisionsrapport fra Skatteministeriets Koncernrevision om revision af SKATs opgørelse af moms-indbetalingerne for finansåret 2016

Bilag 204

Revisionsrapport fra Skatteministeriets Koncernrevision om procesoverblik punktafgifter

Bilag 205

Revisionsrapport fra Skatteministeriets Koncernrevision om revision af motorområdet - procesoverblik

Bilag 206

Revisionsrapport fra Skatteministeriets Koncernrevision om revision af motorområdet - ledelsesrapportering

Bilag 207

Revisionsrapport fra Skatteministeriets Koncernrevision om revision af motorområdet - finansiel registreringsstruktur

Bilag 208

Revisionsrapport fra Skatteministeriets Koncernrevision om procesoverblik udbytte

Bilag 209

Revisionsrapport fra Skatteministeriets Koncernrevision om procesoverblik selskabsskat

Bilag 210

Revisionsrapport fra Skatteministeriets Koncernrevision om ledelsesrapportering selskabsskat

Bilag 211

Revisionsrapport fra Skatteministeriets Koncernrevision om revision af indtægtsområdet for selskabsskat - Delrapport Finansiel registreringsstruktur

Bilag 212

Revisionsrapport fra Skatteministeriets Koncernrevision om rapport om gennemgang af grundlaget for opgørelse og afregning af momsbidrag til EU for 2017

Bilag 213

Fortroligt dokument

Bilag 214

Fortroligt dokument

Bilag 215

Fortroligt dokument

Bilag 216

Fortroligt dokument

Bilag 217

Fortroligt dokument

Bilag 218

Fortroligt dokument

Bilag 219

Fortroligt dokument

Bilag 220

Fortroligt dokument

Bilag 221

Fortroligt dokument

Bilag 222

Fortroligt dokument

Bilag 223

Fortroligt dokument

Bilag 224

Fortroligt dokument

Bilag 225

Fortroligt dokument

Bilag 226

Fortroligt dokument

Bilag 227

Fortroligt dokument

Bilag 228

Fortroligt dokument

Bilag 229

Fortroligt dokument

Bilag 230

Fortroligt dokument

Bilag 231

Fortroligt dokument

Bilag 232

Fortroligt dokument

Bilag 233

Fortroligt dokument

Bilag 234

Fortroligt dokument

Bilag 235

Fortroligt dokument

Bilag 236

Fortroligt dokument

Bilag 237

Fortroligt dokument

Bilag 238

Fortroligt dokument

Bilag 239

Fortroligt dokument

Bilag 240

Fortroligt dokument

Bilag 241

Fortroligt dokument

Bilag 242

Fortroligt dokument

Bilag 243

Fortroligt dokument

Bilag 244

Fortroligt dokument

Bilag 245

Fortroligt dokument

Bilag 246

Fortroligt dokument

Bilag 247

Fortroligt dokument

Bilag 248

Fortroligt dokument

Bilag 249

Fortroligt dokument

Bilag 250

Fortroligt dokument

Bilag 251

Fortroligt dokument

Bilag 252

Fortroligt dokument

Bilag 253

Fortroligt dokument

Bilag 254

Fortroligt dokument

Bilag 255

Fortroligt dokument

Bilag 256

Fortroligt dokument

Bilag 257

Fortroligt dokument

Bilag 258

Fortroligt dokument

Bilag 259

Fortroligt dokument

Bilag 260

Fortroligt dokument

Bilag 261

Fortroligt dokument

Bilag 262

Fortroligt dokument

Bilag 263

Fortroligt dokument

Bilag 264

Fortroligt dokument

Bilag 265

Fortroligt dokument

Bilag 266

Fortroligt dokument

Bilag 267

Fortroligt dokument

Bilag 268

Fortroligt dokument

Bilag 269

Fortroligt dokument

Bilag 270

Fortroligt dokument

Bilag 271

Resultatark om kontrol af pakker fra Kina

Bilag 272

Lovudkast: Forslag til Lov om midlertidig udskydelse af betalingsfrister for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister for moms m.v.

Bilag 273

Internt dokument

Bilag 274

Henvendelse af 12/3-20 fra Salling Group om bemærkninger til chokoladeafgiftsloven

Bilag 275

Henvendelse af 17/3-20 fra Jens Munk Automobiler ApS om besked fra SKAT -Motorstyrelsen om at selvanmeldere, som er forhindret i at få udført køretøjer inden den 15. i måneden efter perioden for månedsangivelsen som følge af COVID-19, skal tage kontakt til Motorstyrelsen for at få taget køretøjerne af månedsangivelsen

Bilag 276

Henvendelse af 18/3-20 fra Jens Høgsberg Kristensen, statsautoriseret revisor, om for tiden at droppe alle, såvel ligegyldige som muligvis almindeligvis mere eller mindre velbegrundede, frister i den offentlige forvaltning

Bilag 277

Internt dokument

Bilag 278

Orientering om besvarelse af Kommissionens åbningsskrivelse på moms

Bilag 279

Henvendelse af 23/3-20 fra KPMG Acor Tax om forslag til likviditetsforbedringer for danske eksportvirksomheder i anledning af COVID-19

Bilag 280

Orientering om kommissionsbeslutning om moms- og toldfri import af varer, der er nødvendige for at bekæmpe effekterne af COVID 19 udbruddet i 2020

Bilag 281

Internt dokument

Bilag 282

Internt dokument

Bilag 283

Henvendelse af 30/3-20 fra Christina Timmol, Fjællebro, om optjente midler til efterløn vil kunne udbetales for en periode uden skatte og afgifter

Bilag 284

Redegørelse til Statsrevisorernes beretning nr. 9-2019 vedr. statens indsats mod hvidvask og finansiering af terrorisme

Bilag 285

Publikation fra Skattestyrelsen: Orientering om udbetaling af overskydende skat for indkomståret 2019

Bilag 286

Henvendelse af 6/4-20 fra Jens Høgsberg Kristensen, statsautoriseret revisor om betalingsfrister hos SKAT

Bilag 287

Henvendelse af 7/4-20 fra KPMG Acor Tax om overbeskatning af gældseftergivelser, der indeholder renter

Bilag 288

Henvendelse af 7/4-20 fra NOAH-Trafik. Rådet for Bæredygtig Trafik om forslag til en ansvarlig skatte,-miljø,og klimapolitik på persontransportområdet

Bilag 289

Internt dokument

Bilag 290

Internt dokument

Bilag 291

Henvendelse af 13/4-20 fra Morten Lykkebo, Tølløse, om betaling af moms for en omsætning, der aldrig har eksisteret

Bilag 292

Ministerredegørelse til Statsrevisorernes Beretning 9/2019 om statens indsats mod hvidvask og finansiering af terrorisme

Bilag 293

Publikation: Tal og tendenser om udviklingen i Skattestyrelsens kontrol af negativ moms

Bilag 294

Statsministerens status for afvikling af regeringens lovprogram for 2019-20 - aprilredegørelsen

Bilag 295

Publikation om samlet inddrivelsesprovenu for 2019, fra slkatteministeren

Bilag 296

Beretning 12/2019 om momskontrollen, fra Statsrevisoerne

Bilag 297

Ministerredegørelse vedrørende Rigsrevisionens beretning nr. 9/2019 om statens indsats mod hvidvask og finansiering af terrorisme med Statsrevisorernes bemærkninger

Bilag 298

Henvendelse af 18/3-20 fra Bjarne Henrik Hansen og Finn Boserup vedrørende dansk skat på norske dagpenge ved hjemsendelse p.g.a. COVID-19

Bilag 299

Internt dokument

Bilag 300

Orientering om status på arbejdet med Panama Papers

Bilag 301

Publikation fra Gældsstyrelsen om modregning for 2019

Bilag 303

Fortroligt dokument

Bilag 304

Fortroligt dokument

Bilag 305

Henvendelse af 28/4-20 fra Lipsen Law ApS om afslag på aktindsigt om tidsforbrug i en konkret sag fra Skattestyrelsen

Bilag 306

Henvendelse af 28/4-20 fra SKAD Køretøjsopbygger- og Autoskadebranchen i Danmark om Motorstyrelsens fortolkninger af registreringsafgiftsloven vedrørende motorcykler

Bilag 307

Henvendelse af 28/4-20 fra Lotte Kenvig, Klampenborg, om dobbeltbeskatning på baggrund af ulovlige aktionærlån

Bilag 308

Publikation fra Spillemyndigheden: Resultatark - Spillemyndigheden blokerer 16 ulovlige hjemmesider

Bilag 309

Internt dokument

Bilag 310

Henvendelse af 29/4-20 fra Johs. Nørregaard Frandsen, Odense M, om forældrekøb og virksomhedsskatteordning

Bilag 311

Henvendelse af 30/4-20 fra Danske Vandværker om uklare regler for vandværkers sideordnede aktivitet

Bilag 312

Notat om delegeret forordning til EU-toldkodeks

Bilag 313

Resultatark fra Toldstyrelsen - Toldstyrelsens beslaglæggelser af dopingmidler i 2019

Bilag 314

Notat om et muligt kommende forslag fra EU-Kommissionen om en udskydelse af implementeringen af e-handelspakken

Bilag 315

Borgerhenvendelse modtaget fra Preben Bang Henriksen af 29/4-20 fra Esben Nielsen vedrørende sagsbehandlingstider i Skattestyrelsen

Bilag 316

Resultatark fra Toldstyrelsen - Toldstyrelsens beslaglæggelser af våben i 2019

Bilag 317

Internt dokument

Bilag 318

Fortroligt dokument

Bilag 319

Internt dokument

Bilag 320

Henvendelse af 11/5-20 fra KPMG Acor Tax om Skatterådsafgørelse af 28. april 2020 (SKM2020.181) skaber stor usikkerhed om tidligere ministersvar til L 22 om institutternes hybride kernekapital

Bilag 321

Resultatark om Toldstyrelsens beslaglæggelse af narkotika 2019

Bilag 322

Henvendelse af 6/5-20 fra KL om permanent lav elafgift til elbusser

Bilag 323

Tal og tendenser: Publikation fra Skattestyrelsen om virksomheders indberetning af moms

Bilag 324

Publikation fra Spillemyndigheden: Resultatark - Lukkede spilleautomater og kasinoer får ikke danskere til at spille mere online

Bilag 325

Henvendelse af 13/5-20 fra KPMG Acor Tax om spørgsmål til Ligningslovens § 8 B og virksomhedernes grønne omstilling i forlængelse af L 175

Bilag 326

Publikation: Danskernes skattebetaling fra Skattestyrelsen

Bilag 327

Internt dokument

Bilag 328

Brev til statsministeren efter mødet i UFO den 6. maj 2020

Bilag 329

Samlenotat vedrørende ECOFIN-sager i Rådets skriftlige procedure

Bilag 330

Publikation fra Skattestyrelsen - Resultatark: Skattestyerelsen godkender momslån for 4,1 mia. kr. til virksomheder

Bilag 331

Status på forhandlingerne om beskatning af den digitale økonomi

Bilag 332

Orientering om grund- og nærhedsnotater om udsættelse af frister vedr. det administrative samarbejde og nye EU-momsregler for e-handel

Bilag 333

Internt dokument

Bilag 334

Henvendelse af 20/5-20 fra DVCA (Brancheorganisation for venture- og kapitalfonde samt business angels) om bemærkninger til debatten om skattely

Bilag 335

Henvendelse af 18/5-20 vedrørende forslag til en grøn mobilitetspakke til virksomheder, fra Gate 21

Bilag 336

Henvendelse af 26/5-20 fra KPMG Acor Tax om indberetning af hybrid kernekapital

Bilag 337

Skatteministeriets årsregnskabet 2019 for § 38, skatter og afgifter, fra skatteministeren

Bilag 338

Årsrapporter for 2019 for Skatteministeriets styrelser under § 9 samt departementets finansielle årsregnskab for 2019, fra skatteministeren

Bilag 339

Rigsrevisionens notat om beretning om statens indsats mod hvidvask og finansiering af terrorisme

Bilag 340

Rigsrevisionens notat om beretning om refusion af registreringsafgift ved eksport af brugte køretøjer

Bilag 341

Henvendelse af 27/5-20 fra KPMG Acor Tax om forslag til lempelse af momsfradragsreglerne for restaurationsudgifter

Bilag 342

Internt dokument

Bilag 343

Internt dokument

Bilag 344

Orientering om ændring af EU-forordning med kobling til EU-toldkodeks

Bilag 345

Orienterende notat om ændring af EU-forordning med kobling til EU-toldkodeks

Bilag 346

EU-Nyt om ny tidsplan for EU-forslag på skatteområdet

Bilag 347

Orientering om åbningsskrivelse vedrørende beskatning af almenvelgørende foreninger

Bilag 348

Internt dokument

Bilag 349

Tal og tendenser: Orientering om selskabers skattepligtige indkomst

Bilag 350

Henvendelse af 4/6-20 fra Kristina Thornvig Knudsen, Gadbjerg om ligedeling af børne- og ungeydelse

Bilag 351

Internt dokument

Bilag 352

Notat om dansk sag for EU-Domstolen om moms på parkeringsbøder

Bilag 353

Fortroligt dokument

Bilag 354

Invitation til konferencen "Grønne afgifter i kølvandet på Corona" den 15/6-20 fra Rådet for Grøn Omstilling

Bilag 355

Revideret grundnotat om udskydelse af de nye e-handelsregler

Bilag 356

Orientering om momslån til 20.300 virksomheder

Bilag 357

Henvendelse af 9/6-20 fra KPMG Acor Tax om beskatning af udgående udbytter til udenlandske foreninger m.v.

Bilag 358

Internt dokument

Bilag 359

Henvendelse af 14/6-20 fra Lotte Kenvig, Klampenborg om dobbeltbeskatning i forbindelse med aktionærlån

Bilag 360

Orientering om Gældsstyrelsens rykkerindsats

Bilag 361

Henvendelse af 17/6-20 fra KPMG Acor Tax om forhøjelse af aktivbasen i SEL § 11 B med afholdte FoU

Bilag 362

Præsentation og henvendelse fra Spillebranchens foretræde for udvalget den 18. juni 2020 om regeringens seneste udmeldinger for spilleområdet

Bilag 363

Publikation fra Gældsstyrelsen om inddrivelse af licensgæld

Bilag 364

Publikation fra Gældsstyrelsen om analyse om danskernes gæld juni 2020

Bilag 365

Fortroligt dokument

Bilag 366

Fortroligt dokument

Bilag 367

Fortroligt dokument

Bilag 368

Fortroligt dokument

Bilag 369

Fortroligt dokument

Bilag 370

Opfølgende redegørelse vedrørende utilsigtet afsendelse af CPR-numre fra it-systemet TastSelv Borger til flere underleverandører fra Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Bilag 371

Henvendelse af 23/6-20 fra KPMG Acor Tax om skattekredit for FoU efter LL § 8 X og bortseelsesreglen i LL § 33 H

Bilag 372

Henvendelse af 23/6-20 fra Nørrebro Teater om Covid 19-hjælpepakker og udskydelse af indbetaling af moms, A-skat og AM-bidrag

Bilag 373

Henvendelser af 24/6-20 fra KPMG Acor Tax om forhøjede fradrag på 130 pct. for udgifter til FoU

Bilag 374

Orientering om forkert anvendelse af renteregler i gennemstrømningssager

Bilag 375

Publikation fra Skattestyrelsen - Kontrolindsats mod kædesvig

Bilag 376

Orientering om kontrolindsats mod social dumping

Bilag 377

Orientering om ekstern høring af lov om børne- og ungeydelsen og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter (SKM: 500479)

Bilag 378

Samlenotat vedr. ECOFIN 10. juli 2020

Bilag 379

Orientering om at tilladelser til privat brug af gulnummerpladebiler er tæt på fordoblet (SKM: 500604)

Bilag 380

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af lov om et indkomstregister, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love (Skærpet indsats mod vanvidskørsel samt styrkelse og tilpasning af regler på motorområdet m.v.)

Bilag 381

Skattestyrelsens publikationen om små og mellemstore virksomheders anvendelse af muligheden for at ansøge om et rentefrit moms- eller lønsumsafgiftslån, fra skatteministeren

Bilag 382

Skriftlig orientering om ECOFIN 10/7-20 - Formandskabets arbejdsprogram

Bilag 383

Orientering om ekstern høring af lovforslag om nettoindholdelse af udbytteskat for aktier mv. registreret i en værdipapircentral, fra skatteministeren

Bilag 384

Orientering om ekstern høring af lovforslag om midlertidig forhøjelse af bundfradraf ved udlejning af fritidsboliger, fra skatteministeren

Bilag 385

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af ligningsloven(Midlertidig forhøjelse af bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger)

Bilag 386

Internt dokument

Bilag 387

Henvendelse af 10/7-20 fra Peer Pedersen, Frederiksværk, vedrørende hjælpepakker i forbindelse med covid-19

Bilag 388

Orientering af Folketinget om fremdriften i Undersøgelseskommissionen om SKAT's arbejde.

Bilag 389

Henvendelse af 3/8-2020 fra Daniel Holm Hansen vedr. arveafgift

Bilag 390

Orientering om kundetilfredshed i Skatteforvaltningen, fra skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.